Covial Device AB

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 11:18 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46376

COVIAL DEVICE: HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

(NGM:CDAB MTF)

Väsentliga händelser under det första halvåret

John Hansson lämnar som ordförande och tillträder från och med den 1 mars 2007 som VD. Vid den ordinarie bolagsstämman som avhölls den 23 maj valdes en ny styrelse. Jan Årefors omvaldes och tillträdde som ordförande. Som nya ledamöter valdes Bo Ekelund och Lennart Nilsson. Samt till suppleanter valdes Tord Ströberg och Luciano Pasqurelli. Certifieringen av glaskrossensorn (GlassAlert) påbörjades i februari 2007 av Svenska Provningsanstalten.
Resterande tester hos Svenska Provningsanstalten är i sitt slutskede. Oberoende tester har dessutom utförts under våren och dessa har fallit väl ut. En publik emission genomfördes i maj och inbringade ca 2,3 mkr.
Samarbetsavtal tecknas med Larm Express som kommer att marknadsföra Covials glaskrossensor "Glass Alert" till intressenter inom EU. Covial får även sin första order från Larm Express i maj.


Investeringar under perioden

Under perioden har investeringar i immateriella tillgångar gjorts enligt följande:
Summorna är före avskrivningar
Patent/Varumärke SEK 92 103


Resultat första 6 månaderna 2007

Omsättningen uppgick till 17 500 kr. Resultatet för perioden uppgår till - 2 213 606 kr (f å - 2 175 650 kr) i koncernen och till -2 171 410 kr ( f å 2 159 998 kr) i moderbolaget. En väsentlig skillnad mellan åren är att avskrivningar på immateriella tillgångar belastar resultatet från och med innevarande bokslut med 495 256 kr. Finansiering och likviditet
Covial är ett obelånat bolag. Verksamheten har utvecklats med hjälp av kapital genom emissioner. Bolaget står nu inför en ny utmaning att anskaffa nytt kapital för att kunna kommersialisera verksamheten. Förväntade intäkter från påbörjad försäljning har börjat ge resultat, men det kommer att krävas ytterligare finansieringsstöd. Styrelsen arbetar med olika lösningar och kommer att återkomma under hösten med förslag till aktieägarna. Likvida medel uppgick vid halvårsskiftet till 2 257 518 kr.
Framtidsutsikter
Covials primära mål är att ta sig in på marknaden vad avser ny sensorteknologi. Företagets patenterade teknik med Akustisk Emission gör att äldre teknik blir ersatt av denna nya teknik. Målet kvarstår att Covial inom fem år skall vara den ledande aktören inom sensorteknologi baserad på Akustisk emission.
Pågående investeringar
Inom patentområden sker löpande investeringar kring AE-sensorn när PCT fördelas ut regionalt och nationellt för granskning.Framtida investeringar
I och med att glaskrossensorn är framtagen och produktionen är igång gäller nu en kraftfull satsning på uppbyggnad av marknad och försäljning.
Under senare delen av 2007 har bolaget ambitionen att vidareutveckla AE-sensorn mot de övriga prioriterade applikationerna, betong och metall, men marknadsförväntningar finns även för Vibrationssensorn.


(för fullständig rapport se bifogad fil)