Chemel AB

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 16:04 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46400

CHEMEL AB: HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2007

(NGM:CHEM)· Omsättningen för perioden januari-juni 2007 blev 136 tkr (841* tkr motsvarande period föregående år).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 236 tkr (-802 tkr).

· Resultat per aktie blev -0,65 kr (-0,23 kr).

· Likvida medel uppgick 2007-06-30 till 10,1 Mkr ( 14,0 Mkr).

· Soliditeten uppgick till 91% (98%)

*Se förklaring sid 3.


Viktiga milstolpar

* 1996 - Bolaget bildas
* December 2005 - Notering på Nordic Growth Market
* Första licensavtalet tecknat mars 2006 för non-invasiv blodglukos- mätning med VivoMedical, USA. Avtalet uppsagt augusti 2007
* 2007 - Laboratorieanalyssystemen SIRE P201 och P202
* 2008 - SIRE Flödescell för bioprocessövervakning
* 2009 - POCT analyssystem för klinisk diagnostik


Chemel AB (publ) (org nr 556529-6224) utvecklar, marknadsför och säljer biokemiska analyssystem inkluderande instrument, reagens, service samt mjukvara, vilka baseras på SIRE®-teknologin. Bolaget vänder sig till användare inom bioteknik- och livsmedelsindustrin samt olika kliniska applikationer, initialt blodglukosanalys.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Laboratorieanalyssystem
Chemel AB har tecknat avtal med sin första kund, en internationell stärkelseproducent i Sverige, för validering av det nyutvecklade laboratorieanalyssystemet. Analyssystemet är ett komplett system inkluderande instrument, reagens, mjukvara och service och är initialt utvecklat för analys av glukos och vitamin C, främst inom industriella livsmedels- och bioprocessapplikationer.

Införsäljningen av labanalyssystemet kommer att starta under hösten på den svenska hemmamarknaden, varefter lämpliga distributörer kommer att engageras för exportförsäljning.

MedTek
Utvecklingen inom det under slutet av 2006 påbörjade projektet inom klinisk diagnostik för professionell blodglukosmätning pågår.

Övrigt
Årsstämma har avhållits den 11 maj 2007. Omval skedde av samtliga styrelseledamöter: Dario Kriz, Margareta Krook, Jan-Olof Lundin, Margareta Pené och Sten Thunberg.


VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Laboratorieanalyssystem
Chemel har som målsättning att under hösten 2007 påbörja en kommersialisering av analyssystem för glukosapplikationer inom bioprocessegmentet samt inleda en testkundlansering för nästa analyssystem i serien för vitamin C-applikationer inom livsmedelssegmentet. Glucose Analyzer SIRE P201 är den första medlemmen i SIRE P200-instrumentserien och kommer att ingå som del i analyssystemet för glukos tillsammans med reagens, service och mjukvara. Efterhand kommer serien att utvidgas med fler kompletta och validerade analyssystem för vissa av tidigare utvecklade analyter.

Efter periodens utgång har SIRE P201 instrumentet genomgått första tester mot en CE-märkning för att kunna marknadsföras på den internationella marknaden. Som ett led i detta genomgår instrumentet justeringar inför godkännande av CE-märkning. Bolaget har gjort investeringar genom beställning av produktionsverktyg för serietillverkning av instrumenthöljen och en för analyssystemet specialutvecklad reagensbehållare.

Bolagets VD har besökt den första internationella distributören för att dra upp riktlinjer och tidsplan för ett framtida distributionssamarbete.


MedTek
Det tidigare tecknade licensavtalet med det kalifornienbaserade MedTek-företaget VivoMedical har efter perioden sagts upp på begäran av VivoMedical (se separat pressrelease). Licensrättigheterna, vilka innebär användande av Chemels SIRE-teknologi för non-invasiva mätningar i svett för diagnosticering av blodglukoshalten hos tex diabetiker, återgår helt till Chemel. Chemel kommer enligt avtal att erhålla resterande summa av den avtalade engångssumman (75 000 USD) december 2007 samt den avtalade minimumroyaltyn under uppsägningstiden fram till augusti 2008 (totalt 46 000 USD). Chemel erhöll genom det tidigare tecknade avtalet även en mindre aktiepost (300 000 aktier) i VivoMedical (<3 %), vilken kommer att förbli i Chemels ägo.PERIODENS FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Försäljningen utgörs huvudsakligen av royaltyintäkter och uppgick till 136 tkr. Under 2007 efter slutförd validering, förväntas försäljningen av laboratorieanalyssystemen starta.

Resultatet för Chemel AB uppgår preliminärt till -2 236 tkr (-802 tkr), resultatet per aktie uppgår till -0,65 kr (-0,23 kr). Avvikelsen gentemot föregående års period utgör dels ökade utvecklingskostnader av analyssystemen SIRE P201 och P202 samt blodglukosanalyssystemet (POCT), dels intäkter från försäljningen av licensen till VivoMedical som initialt bokfördes med fulla beloppet motsvarande period föregående år.


INVESTERINGAR

Bolagets investeringar under första halvåret 2007 är investeringar i immateriella tillgångar och materiella tillgångar som uppgick till 200 tkr i patent (41 tkr) respektive 50 tkr i produktionsverktyg för SIRE P200 (57 tkr).ÄGARSTRUKTUR

Antalet aktier i Bolaget uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 3 419 030 aktier. För motsvarande period 2006 uppgick aktierna till 3 419 030 aktier. Bolagets aktie är i dagsläget noterad på NGM Equity. Aktiekursen 2007-06-30 (senaste betalkurs) för Chemel AB var 5:40 kr (8:90) per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för Bolaget på 18,5 (30,4) Mkr.

(för fullständig rapport se bifogad fil)