OraSolv AB

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:06 CEST

- Nettoomsättningen uppgick till 0,72 (0,92 MSEK)
- Rörelseresultatet uppgick till -2,07 (-1,31 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick för halvåret till -2,04 (-1,28 MSEK)
- Likvida medel uppgick till 7,28 MSEK vid periodens slut

(Siffror inom parentes gäller motsvarande period 2006)


VD Kenneth Sternberg kommenterar:

Första halvårets viktigaste händelser i OraSolv AB var inledningen av satsningen på den kinesiska marknaden genom förvärvet av Shenzhen ScienceWay Biotech Co Ltd, godkännandet av Carisolv® i Japan, samt förberedelser inför lanseringen av det nya handdesinfektionsmedlet Mano+.

Förvärvet av ScienceWay Ltd skall nu godkännas av de kinesiska myndigheterna och denna process beräknas vara avslutad inom några månader. Arbetet har dock redan inletts med att komplettera bolagets produktportfölj för den kinesiska marknaden. Diskussioner pågår både i Sverige och internationellt med ett flertal företag som har hälso- och sjukvårdsrelaterade produkter speciellt lämpade att distribueras ut via ScienceWay till kinesiska apotek och kliniker.

I Japan kommer marknadsföringen av Carisolv® initialt att inledas under september med ett antal föreläsningar som kommer att ges av kända svenska professorer riktade mot nyckelpersoner inom japansk tandvård.

Handdesinfektionsmedlets Mano+ goda antimikrobiella effekt har nyligen påvisats och nu förbereds den kommande produktionen och lanseringen.

Under första halvåret (2007) hade vi extra kostnader på 700 KSEK jämfört med samma period 2006. Dessa kostnader är relaterade till vår satsning i Kina och förvärvet av ScienceWay samt förberedelser inför lansering av Mano+,


FÖRVÄRV OCH JOINT VENTURES
OraSolv AB inleder en större satsning på den kinesiska marknaden genom ett förvärv av Shenzhen ScienceWay Biotech Co Ltd - "ScienceWay". ScienceWay har som huvud-verksamhet att distribuera tandvårdsprodukter till den kinesiska marknaden. Bolaget omsatte 2006 till och med Q1 2007 2,24 MRMB och uppvisar en vinst under denna period om 0,99 MRMB. OraSolv AB har lagt ett bud i egna aktier på 2,58 MRMB (2,38 MSEK) bestående av 7.437.500 aktier i OraSolv AB till ett pris om 32 öre per aktie. Detta motsvarar 6,9 procent av aktiekapital och röster i bolaget och samtliga ägare i ScienceWay har accepterat detta. Förvärvet skall nu godkännas av de kinesiska myndigheterna, vilket beräknas ske inom några månader.

Under det senaste året har vi studerat den kinesiska tandvårdsmarknaden. ScienceWay blir vår språngbräda in på denna högintressanta marknad. Med det nätverk som ledning och styrelse i ScienceWay besitter har ett flertal intressanta affärsmöjligheter redan öppnat sig för OraSolv AB. Vi planerar nu att initialt nylansera Carisolv® samt introducera Mano+ (desinficerande och hudvårdande handtvätt) på den kinesiska marknaden.

ScienceWay grundades 2001. Bolaget arbetar med produktion, marknadsföring och försäljning av dentala produkter i Kina, Hong Kong och Macau. Bolagets huvudkontor är lokaliserat till Shenzhen i södra Kina på gränsen till Hong Kong. ScienceWay fokuserar på minimalinvasiva teknologier, innovativ vård och nya material för tandvården. Bolaget har under de senaste åren introducerat ett flertal europeiska produkter i Kina som till exempel glasfiberförstärkningar från StickTech i Finland, Luxator från Directa i Sverige och Carisolv® från OraSolv. Ytterligare europeiska produkter är under registrering. ScienceWay har idag nio anställda och samarbetar med ett tjugotal distributörer i Kina.

ScienceWay har ett gott renommé på den kinesiska dentalmarknaden och innehar GMP (good medical practice) som dessutom möjliggör produktion för både kinesiska och västerländska marknader. Alla styrelseledamöter i ScienceWay har uttalat ett önskemål om att få sitta kvar och hjälpa OraSolv AB till framgång i Kina.

Bolagets nuvarande styrelse består av Dr. Tang Ming som är VD för både Huarui Investment Holding Ltd och Highway & Bridge Ltd, en statlig vattenenergikoncern.
Dr. Ming har med framgång tidigare investerat i stamcells- och vårdföretag i Kina och besitter ett stort nätverk både inom stat och näringsliv i Kina.

Mr. Chunlei Wang.- grundare till Guizhou Ensure Pharmaceutical Chain Co. Ltd som har förvärvats av det kanadensiska Superpharm. Mr. Wang är numera VD för Superpharm China. Bolaget har över 70 apotek i olika kinesiska städer. Han är också grundare och ordförande i det kinesiska Pharmaceutical Trade Organization (PTO) som är den största läkemedelsalliansen i Kina med 65 medlemsföretag, bestående av ca.6.000 apotek

Mr. Chunjing Cheng - VD för Medica Group som har byggt upp fem regionala kvinno-sjukhus. Mr. Cheng är en pionjär inom den privata kinesiska hälsosektorn och har här byggt upp privata sjukhus sedan 1990-talet. Han har dessutom investerat i stamcells-forskningsbolag och bolag inom medicinsk utrustning.

Mr. Bin Gao - har startat och leder ett byggbolag som arbetar med att skapa bostäder och kontor i bland annat Beijing, Tianjin och Shanghai. Mr. Gao har också investerat i gruvverksamhet och fastigheter i Kina.

Mr. Lihang Cheng - partner i Advokatfirman Jinde i Shenzhen. Mr. Cheng har grundat och fungerar numera som generalsekreterare i Guizhou handelskammare. Han har även investerat i gruvverksamhet och fastigheter.

Dr. Xiang Hu - har genomgått medicinska studier i Kina och Ph.D. i biokemi från Göteborgs Universitet. Han har forskat vid University of British Columbia, Kanada. Grundare och VD för Shenzhen Beike Biotechnology Co., Ltd, ett mycket framgångsrikt bolag inom stamcellsteknologin.

Dr. Ping-Sheng Hu - VD i ScienceWay. Han innehar en Ph.D. från Karolinska Institutet i Sverige och har över 13 års erfarenhet från internationella läkemedelsföretag och biotechbolag. Dr. Hu har bland annat arbetat för AstraZeneca, Pharmacia and Biovitrum i Sverige. Han har en lång kinesisk arbetslivserfarenhet och känner väl till både västerländsk och kinesisk kultur. Dr Hu är hedersprofessor vid Guiyang Medical School.

Huvudägare och styrelseledamot i OraSolv AB, Rune F Löderup, rekommenderas som ny styrelseledamot i ScienceWay. Dr. Ping-Sheng Hu planeras att kvarstå som VD i ScienceWay och kommer adjungeras till OraSolv AB:s styrelsemöten samt sitta i bolagets advisory board. Dr.Ping-Sheng Hu, eller annan representant för de tidigare ägarna i ScienceWay, planeras att föreslås som ledamot i OraSolv AB vid årsstämman 2008.

Förvärvet av ScienceWay är ett led i OraSolv AB:s nya strategi som går ut på förvärv av produkt-, distributions- och vårdbolag inom dental- och vårdsektorn. Förvärvet av ScienceWay kommer att underlätta bolagets försäljning mot den kinesiska marknaden.

OraSolv AB skall framöver fokusera på förvärv i Kina av bolag inom dental- och hälsovårdssektorn. Den kinesiska tandvårdsmarknaden är gigantisk och befolkningen har ett mycket stort behov av modern tandvård. Nu när medelklassen snabbt växer kommer önskemålen att vårda tänderna öka kraftigt. OraSolv AB undersöker därför för närvarande även möjligheterna att förvärva dentalkliniker på den kinesiska marknaden. En del av dessa uppvisar en mycket god lönsamhet med nettomarginaler på ca 20-30 procent.

En utvärdering pågår även gällande investering i en egen produktion i Kina av exempelvis handdesinfektionsmedlet och Carisolv®.

I Brasilien har vi etablerat ett joint venture bolag med svenska Trollhätteplast AB (Trolldental do Brasil Produtos Odontólogicos Ltda). Vårt gemensamma bolag i Brasilien befinner sig under uppstart och kan i framtiden bli en viktig länk också för andra små dentalbolag att nå ut på den stora men även mycket komplexa brasilianska tandvårdsmarknaden.


NYA PRODUKTER OCH LANSERINGAR
Lokala infektioner kan i vår moderna värld snabbt utvecklas till globala pandemier. I vår vardag utsätts vi ständigt för olika former av infektionshot som går att förebygga med ett effektivt smittskydd. Med den ökade kunskapen om infektioners spridningsmönster ökar också behovet av effektiva och användarvänliga medel för att kontrollera och minimera riskerna. Rätt form av handhygien har visat sig vara en viktig och enkel metod för att minska spridningen av farliga mikrober. Detta gäller såväl inom sjuk- och tandvården som i allas vår vardag.

OraSolv AB:s styrelse tog under 2006 ett beslut att vidga verksamheten till att även omfatta produkter och metoder för så kallad Infection Control. I slutet av 2006 tecknades ett avtal med Winway AB om en innovativ produkt som bolaget utvecklat och provproducerat inom området Infection Control.

Produkten, Mano+, bedöms kunna ersätta befintliga medel för handdesinfektion som används inom vården. En nyligen avslutad studie vid MAS, Malmö Allmänna Sjukhus, Institutionen för medicinsk mikrobiologi, har bekräftat medlets mycket goda anti-mikrobiella effekter under kliniska förhållanden. Vi räknar med att handdesinfektions-medlet kommer att vara klart för försäljning mot kund under andra halvåret 2007. Det skall initialt säljas genom det omfattande globala distributionsnät inom tandvården som OraSolv AB byggt upp. Marknadspotentialen bedöms som stor. Vi förbereder nu även en breddning av marknaden till att omfatta en kommande försäljning i konsumentledet och har uppdragit åt POND AB, ett bolag specialiserat på framtagning av både förpackning och design, att vidareutveckla produktkonceptet. Förvärvet av desinfektionsprodukten är ett led i OraSolv AB:s nya strategi att hitta innovativa vårdprodukter med global marknadspotential.

OraSolv AB skall också fortsätta att ta fram egenutvecklade produkter inom området minimalinvasiv tandvård, men även införskaffa rättigheter till intressanta metoder och produkter för framtidens vård. Här pågår förhandlingar med ett antal bolag angående distributionsrättigheterna ut på den kinesiska marknaden via ScienceWay.


CARISOLV®
OraSolv AB:s metod för minimalinvasiv kariesbehandling, Carisolv®, blev godkänd av de japanska myndigheterna i början av 2007. I samarbete med vår distributör Denics International Co. kommer marknadsföringen att inledas under slutet av tredje kvartalet 2007 med föreläsningar riktade mot nyckelpersoner inom japansk tandvård.

Japan är världens näst största tandvårdsmarknad och kommer att bli vår hittills viktigaste lansering av Carisolv®. Kombinationen av en relativt hög kariesförekomst samt en historiskt tidig användning av tandfärgade material och dess limningsmetoder vid behandlingen gör att de japanska tandläkarna är väl förberedda inför introduktionen av vår metod för att med hjälp av Carisolv® ta bort karies i dentinet. Vi räknar med att försäljningen till Japan kommer att innebära en fördubbling av årets totala omsättning i jämförelse med 2006. Denics International Co är ett dentalbolag specialiserat på att både sälja och utbilda i nya innovativa metoder och produkter för den japanska tandvården.

Vi skall dock fortsätta vara medvetna om att Carisolv® kommer ta tid att positionera sig på olika marknader.


Göteborg, 31 augusti 2007
Kenneth Sternberg
VD