Elekta AB

Halvårsrapport 1 maj - 31 oktober 2003/04

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 13:31 CET

· Rörelseresultatet minskade till 107 (147) Mkr och rörelsemarginalen
till 8 (11) procent. Rörelsemarginalen på rullande 12 månader var 10
procent.

· Resultatet efter skatter uppgick till 80 (98) Mkr. Vinst per aktie
efter utspädning uppgick till 2,42 (3,00) kr.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 8 (148) Mkr.

· Orderingången ökade med 4 procent till 1 518 (1 466) Mkr och
beräknat på oförändrade valutakurser med 14 procent.

· Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 1 321 (1 359) Mkr.
Beräknat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 8
procent.

· Elekta har lanserat Elekta Synergy(TM), marknadens första
behandlingssystem för bildstyrd strålterapi.

· Elekta har fastställt finansiella mål för räkenskapsåren 2004/05
till 2006/07 och har höjt målet för rörelsemarginalen till 10-12
procent för rullande 12 månader.


Ekonomisk information
Elektas niomånadersrapport publiceras den 10 mars 2004.

Stockholm den 8 december 2003

ELEKTA AB (publ)

Laurent Leksell
Verkställande Direktör

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ)
Tel. 08-587 254 00 eller 0733-611 000

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com