Smarteq AB

HALVÅRSRAPPORT

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 11:47 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46357

SMARTEQ: HALVÅRSRAPPORT FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007.

· Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 27,8 (18,5) mkr, en förbättring med 50 % jämfört med föregående år. Försäljningstillväxten är ett resultat av de ökande leveranserna av antenner till elmätarkunder. Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till 1,4 (- 0,6) mkr, en förbättring med 2,0 mkr.

· Omsättningen för första halvåret blev 51,3 (36,6) mkr, en ökning med 40 % jämfört med föregående år. Kundsegmentet Automotive uppvisar, trots prispress från fordonskunderna, en fakturering som är i paritet med föregående år. Inom kundsegmentet Industri utvecklas affärerna mycket positivt och tillväxten under första halvåret uppgick till 131 % jämfört med föregående år.

· Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar uppgick för första halvåret
till 1,5 (-2,3) mkr, en förbättring med 3,8 mkr jämfört med föregående år. Rörelseresultatet är belastat med uppstartskostnader för tillverkning och leveranser av stora volymer antenner till elmätare.

· Ytterligare en prestigeorder inom AMR, fjärravlästa elmätare, har erhållits från Kamstrup-Senea. Det totala ordervärdet uppgår till ca 7 mkr och kommer att levereras under 2007.

· Ett leverans - och samarbetsavtal har tecknats med Telenor Cinclus gällande leveranser av antenner till fjärravlästa elmätare. Avtalet löper under tio år.


Marknad
Smarteq har renodlat sin verksamhet till att helt fokusera på antennprodukter inom kundsegmenten Automotive (fordonskunder) och Industri (övriga industrikunder). Bolaget verkar på en marknad med underliggande långsiktig tillväxt. Marknaden drivs av en kombination av den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni, fordonsindustrins behov av teknik för att möjliggöra alltmer avancerad kommunikation till och från fordon samt industrins ökande behov av trådlös kommunikation, M2M (Machine to Machine).

Antennmarknaden som helhet uppvisar en fortsatt stark tillväxt som främst drivs av ökande behov av trådlösa kommunikationslösningar. Smarteq har väl utvecklade koncept för att tillfredställa kundernas behov inom detta område.

Automotive
Smarteq är väl etablerat på marknaden för antenner till lastvagns- och personbilstillverkare. Flera av de stora tillverkarna av fordon är kunder till Smarteq, t ex Audi, Bentley, SAAB, Scania, Volkswagen, Volvo AB och Volvo Cars. På personbilsmarknaden har satsningen på kundanpassade lösningar med högre teknikinnehåll och krav på design börjat ge resultat och en fortsatt tillväxt väntas. Bolagets nyutvecklade inbyggda antenn för amerikansk satellitradiokommunikation, SDARS, har börjat levereras till Bentley. Detta antennkoncept kommer att vidareutvecklas för att kunna erbjudas till övriga fordonskunder inom premiumsegmentet.


Industri
Inom detta kundsegment finns en stark trend mot ökad användning av trådlös kommunikation av tal och data, som i många fall kan komplettera befintlig infrastruktur eller ersätta den helt. En trådlös infrastruktur kan byggas med lägre investeringar eller där nya investeringar i existerande trådbunden kommunikation inte längre är lönsam. I denna utbyggnad används flera olika tekniker och frekvenser såsom CDMA450, GSM, UMTS, WiMAX. Smarteq har utvecklade antennkoncept för samtliga dessa.
Smarteq har även antenner för lokala trådlösa nätverk, WLAN. I Europa har en ny gemensam standard för ett digitalt kommunikationssystem för utryckningsfordon, TETRA, fastställts. Utbyggnaden har nyligen påbörjats i flera länder med antenner från Smarteq.

Det snabbast växande området är dock M2M, Machine to Machine. Här återfinns bolagets snabbt växande affärer inom automatisk fjärravläsning av elmätare samt trådlösa larm.
Inom detta kundsegment bedöms de mest betydande framtida tillväxtmöjligheterna finnas för Smarteq. Vidare ökar kommunikationen mellan maskiner och/eller utrustningar, M2M, kraftigt vilket ytterligare ökar behovet av avancerade antenner.

Inom kundsegmentet finns kunder som Ericsson, Solectron, Flextronics, SAAB Defense, Securitas, Telenor Cinclus, Kamstrup-Senea, Siemens VDO, Nordisk Mobiltelefon och Malux.


Produktutveckling
Smarteq koncentrerar nu sina utvecklingsresurser på antenner med nya egenskaper till de olika marknadssegmenten som står i fokus. Den nya teknologiplattformen för inbyggda fordonsantenner till de nya digitala satellitradiosystemen i USA, SDARS, med de bägge operatörerna Sirius och XM, är ett sådant exempel. Smarteq bevakar motsvarande utveckling i Europa. Flera antenner anpassade för elmätaravläsning men även andra former av så kallad M2M-kommunikation har tagits fram, bl a en diskret och robust lågprofilantenn som kan monteras med bibehållen prestanda på både trä- och tegelväggar samt plåtskåp. Vidare har två antenner tagits fram för FWT, fixed wireless terminals, dvs överföring av tal och data via GSM/GPRS teknik. Ett flertal antenner ur bolagets standardsortiment har dessutom kompletterats med WLAN funktion.

Smarteq har under 2007 fortsatt att satsa på produktutveckling som under andra kvartalet uppgick till
1,9 (1,9) mkr exklusive aktiveringar. För första halvåret uppgick satsningen på produktutveckling, exklusive aktiveringar, till 4,0 (4,3) mkr. Aktiverade utvecklingskostnader under första halvåret uppgick till 0,6 (1,2) mkr och för andra kvartalet till 0,3 (0,3) mkr. Minskningen av aktiverade utvecklingskostnader förklaras främst av avvecklingen av produktområdet handsfree samt att en större andel utvecklingsprojekt varit kundfinansierade.


Fakturering/Resultat
Andra kvartalet
Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 27,8 (18,5) mkr, en tillväxt med 50 % jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till 1,4 (-0,6) mkr, en förbättring med 2,0 mkr. Det redovisade rörelseresultatet blev 0,7 (-1,3) mkr.

Under andra kvartalet har fullskaliga leveranser till elmätarkunder inletts vilket påverkat omsättning och resultat positivt. Under kvartalet har även nedläggningen av tillverkningsenheten för WLAN antenner i Kalmar slutförts. Tillverkningen har flyttats till ett lågkostnadsland i Östeuropa.

Nettoresultatet för andra kvartalet uppgick till 0,3 (-1,5) mkr.


Halvåret
Koncernens fakturering uppgick för första halvåret till 51,3 (36,6) mkr, en ökning med 40 % jämfört med föregående år. Föregående års fakturering inkluderade 3,6 mkr avseende nu avvecklade verksamheter. Justerat för detta har försäljningen av antennprodukter ökat med 55 % jämfört med föregående år. Omsättningen inom kundsegmentet Automotive uppvisar, trots prispress från fordonskunderna, en fakturering som är i paritet med föregående år. Inom kundsegmentet Industri utvecklas affärerna mycket positivt och tillväxten under första halvåret uppgick till 131 % jämfört med föregående år.

För perioden förbättrades rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar med 3,8 mkr, från - 2,3 mkr till 1,5 mkr. Det redovisade rörelseresultatet blev 0,2 (-3,6) mkr. Resultatförbättringen förklaras med den ökade försäljningen i kombination med reducerade omkostnader. Rörelseresultatet är belastat med uppstartskostnader för tillverkning och leveranser av stora volymer antenner till elmätare samt kostnader för avveckling av tillverkningsenheten i Kalmar.

För halvåret blev nettoresultatet -0,7 (-4,0) mkr. Resultatet är belastat med räntekostnader uppgående till 0,2 mkr för de ägarlån som konverterats till aktier i den under juli slutförda nyemissionen. Per den 30 juni uppgick dessa lån till 12,5 mkr.
Koncernredovisningen omfattar Smarteq AB (publ), Smarteq Wireless AB, Svenska Antennspecia-listen AB och Smarteq Intressenter AB.


Finansiell ställning
Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 30 juni till 10,0 (4,0) mkr.

Koncernens soliditet var per den 30 juni 12 % (45 %).

Per juni månads utgång var det totala antalet aktier 88 148 935, samtliga B-aktier. Efter den under juli slutförda nyemissionen kommer det totala antalet aktier uppgå till 105 778 722.

Investeringar
Investeringarna under första halvåret uppgick till 0,8 (1,6) mkr. Av halvårets investeringar avsåg
0,6 (1,2) mkr aktivering av utvecklingskostnader.

Per juni uppgick de aktiverade utvecklingskostnadernas nettobokförda värde till 4,7 (3,9) mkr. De immateriella tillgångarna innehåller inkråmsgoodwill till ett nettobokfört värde av 9,4 (12,1) mkr.

Personal
Antalet anställda per juni var 32 (39). Medeltalet heltidsanställda under första halvåret var 32 (37). Minskningen är hänförbar till nedläggningen av tillverkningen i Kalmar. För att hantera den ökande volymen har samtidigt en förstärkning av logistik- och inköps funktionerna skett på huvudkontoret.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick till 1,1 (0) mkr. Resultatet blev -1,2 (-5,3) mkr. Föregående års resultatet inkluderar lämnat aktieägartillskott till dotterbolaget Smarteq Wireless AB om 3,0 mkr. Årets investeringar var 0 (0) mkr och bolagets likvida medel per juni uppgick till 0,5 (0,1) mkr.

Framtidsutsikter
Den fokuserade satsningen på specialantenner inom utvalda segment har redan lett till märkbara ökningar i offert - och orderstock. Orderingången utvecklas mycket positivt och orderstocken uppgick per den 30 juni till 48,3 mkr jämfört med 26,8 mkr föregående år. Merparten av orderstocken är för leverans under innevarande år. Ökningen är ett resultat av fokuseringen på kärnverksamheten och sker framförallt inom affärsområdet Industri och då främst inom AMR (Automatic Meter Reading). Ytterligare kontrakt avseende flera större affärer inom områdena satellitradiokommunikation, automatisk mätaravläsning, trådlösa larm samt fixed wireless terminals beräknas kunna tecknas under året. Samarbetsavtalet med Telenor-Cinclus möjliggör dessutom utökade affärer inom området M2M. Den starka försäljningstillväxten tillsammans med en aktiv leverantörsutveckling för att sänka inköpskostnaderna gör att bolaget räknar med en fortsatt positiv resultatutveckling.


Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapporter.

Revision
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning.


Kommande rapporter 2007
Delårsbokslut - tredje kvartalet 24 oktober 2007
Bokslutskommuniké 2007 13 februari 2008
Stockholm 2007-08-22


Lars Ericson
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
Lars Ericson, VD Smarteq, Tel 08-792 92 50, Mobiltel 0705-56 80 65 lars.ericson@smarteq.se

Ove Östergren, CFO Smarteq, Tel 08-792 92 21, Mobiltel 0733-85 92 21 ove.ostergren@smarteq.se

Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, Tel 08-792 92 00 info@smarteq.se


(För fullständig rapport se bifogad fil)

Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden.