HomeMaid AB

Halvårsrapport 2007-01-01 - 2007-06-30

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 09:04 CEST

(Aktietorget: HOME B)

• Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 30 194 kkr (26 360 kkr),
motsvarande en omsättningstillväxt om ca 15%
• Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära tjänster uppgick till 27% för andra kvartalet
• Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -1 090 kkr (423 kkr)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten under det första halvåret uppgick till 858 kkr
(1 737 kkr)
• Genomförd nyemission övertecknades kraftigt
• En betydande tillväxt förväntas under det andra halvåret år 2007

Verksamheten under rapportperioden

Marknaden
Omsättningen har ökat med ca 15% från 26 360 kkr till 30 194 kkr. För det andra kvartalet har omsättningen ökat med ca 16% från 13 767 kkr till 15 914 kkr.

Inom verksamhetsområdet hushållsnära tjänster har ett ökat intresse bland såväl privatpersoner som företag noterats. Förfrågningar och nya avtal inför skatteavdraget som genomfördes vid halvårsskiftet har ökat successivt. Kundtillströmningen inom detta segment har varit betydande. Tillväxten inom affärsområdet har under det andra kvartalet uppgått till ca 27% jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är i huvudsak organisk.

Verksamhetsområdet omsorg har ökat under motsvarande period med ca 3%. Ökningen är i sin helhet hänförlig till förvärvet av KOM Hemtjänst HB i Täby.

Inom kontorsservice var omsättningen det andra kvartalet ungefär densamma som föregående år. Inom affärsområdet har två större kunder valt andra leverantörer av städtjänster. I det ena fallet var detta en följd av en rikstäckande central upphandling.


Väsentliga händelser under det andra kvartalet
För att på bästa sätt ta tillvara effekterna av skatteavdraget för hushållsnära tjänster som startade den 1 juli har åtgärder vidtagits. Ett internt utvecklingsarbete som initierats sedan tidigare har under det andra kvartalet resulterat i bland annat organisatoriska förändringar, lokala marknadssatsningar samt satsningar inom säkerhetsrutiner mm. HomeMaid står nu väl rustat för den efterfrågeökning som skatteavdraget medför.

En uppbyggnad av organisationen har inletts syftande till att vara kundens förstahandsval och branschens bästa arbetsgivare. Den växande organisationen förstärks för att på bästa sätt hantera effekterna av det nya skatteavdraget. Rekryteringsprocesser pågår för att attrahera personal såväl inom ledning som serviceassistenter.

Regeringen har lämnat en promemoria om hur skatteavdraget ska hanteras i de fall hushållsnära tjänster erhålls som förmån. Ett färdigt förslag förväntas vara klart under hösten och vara gällande från och med årsskiftet. Utformningen av förslaget och förslaget i sig har stor betydelse för HomeMaid. Då HomeMaid är den leverantör av hushållsnära tjänster som har störst geografisk spridning förbättrar förslaget ytterligare bolagets möjligheter att attrahera arbetsgivare som är lokaliserade på flera orter. Under det andra kvartalet har ett flertal avtal med större företagskunder omförhandlats med lyckat resultat. Detta tyder på att HomeMaid lever upp till de krav avseende bland annat kvalitet och säkerhet som ställs av denna typ av kunder.

Årsstämman i maj beslutade att genomföra en företrädesemission. Emission övertecknades med 108 procent. Aktier tecknades med och utan företräde till ett belopp om totalt 37,1 mkr. 97,9% av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Genom emissionen ökar antalet aktier med 5 947 158 aktier till totalt 17 841 474 aktier. Genom nyemissionen tillfördes HomeMaid cirka 16,0 mkr efter emissionskostnader. Delregistrering av emissionen har skett före halvårsskiftet och resterande likvid har erhållits och registrerats i juli.

Emissionslikviden skall användas till att fullfölja bolagets affärsplan bland annat innebärande fortsatt organisk utbyggnad genom etablering av ytterligare filialer på nya orter samt till selektiva förvärv. Vidare ska likviden användas till organisatorisk uppbyggnad för att möta efterfrågeökningen under tredje kvartalet och framåt.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier innebärande att högst 1 500 000 nya aktier av serie B med ett kvotvärde om 0,05 kan komma att utges, dvs en ökning av aktiekapitalet med högst 75 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Det skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning skall ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Vid nyemissionen skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet, varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig mot allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Under april månad har inkråmet i KOM Hemtjänst HB i Täby förvärvats av HomeMaids helägda dotterbolag HomeMaid Care AB. På årsbasis förväntas förvärvet generera ca 1.3 mkr i omsättning. Genom förvärvet förstärks omsorgsverksamheten och det lokala ledarskapet samt att expansion sker till ytterligare en kommun där kundvalsmodellen är etablerad.

HomeMaid etablerade sig med egen filial i Växjö i månadsskiftet mars/april. Detta skedde i samband med förvärv av Växjö Hemservice. HomeMaid har tidigare varit representerat i Växjö genom en samarbetspartner. Förvärvet tillför HomeMaid en omsättning om ca 300 kkr i Växjö och uppskattas tillföra ett positivt resultat under kvartal tre.

Vid konstituerande styrelsemöte valdes Marie Ehrling till styrelsens ordförande.

Moderbolaget har bytt namn från HomeMaid Hemservice AB (publ) till HomeMaid AB (publ) och dotterbolaget Fixelina AB har bytt namn till HomeMaid Care AB.


Nettoomsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 30 194 kkr första halvåret (26 360 kkr) och för andra kvartalet till 15 914 kkr (13 767 kkr). Detta motsvaras av en ökning om 14,5% respektive 15,6%. Tillväxten sker framförallt inom affärsområdet hushållsnära tjänster som har ökat med 27% under det andra kvartalet.

Tillväxttakten är starkare under andra kvartalet än första. Detta har bland annat resulterat i omsättningsrekord under maj månad.

Koncernens rörelseresultat uppgick till -1 090 kkr för halvåret och för motsvarande period föregående år till 423 kkr. Andra kvartalets rörelseresultat uppgår till -1 084 kkr (290 kkr). Resultatet har framförallt påverkats av nyetableringar och organisatorisk uppbyggnad som gjorts för att hantera effekterna av skatteavdraget på bästa möjliga sätt. Under första kvartalet initierades en omstrukturering av dotterbolaget HomeMaid Care AB. Detta arbete har fortsatt under det andra kvartalet vilket tillsammans med förvärvet av inkråmet i KOM Hemtjänst i Täby förväntas vända resultatutvecklingen i bolaget under det tredje kvartalet.


Kassaflöde och investeringar
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 858 kkr för första halvåret jämfört med 1 737 kkr för motsvarande period år 2006. För det andra kvartalet uppgår kassaflödet från den löpande verksamheten till 532 kkr (-182 kkr).

Kassaflöde från investeringsverksamheten under andra kvartalet avser framförallt materiella anläggningstillgångar i form av produktionsbilar, kontorsutrustning mm. Investeringar har skett i immateriella tillgångar i form av inkråmsförvärvet i KOM Hemtjänst HB i Täby.


Likviditet och ställning
Koncernens kassa och bank uppgick per 2007-06-30 till 16 940 kkr jämfört med 1 770 kkr per 2006-06-30.

Koncernens egna kapital uppgår per 2007-06-30 till 19 926 kkr mot 3 981 kkr 2006-12-31(se förändring eget kapital). Soliditeten i koncernen uppgick till 58,0% respektive 22,3% vid årsskiftet. Koncernen har inga långfristiga skulder till kreditinstitut förutom skuld avseende finansiell leasing av produktionsbilar.

Under år 2006 utgavs skuldebrev med vidhängande optionsrätter. Vid nyteckning av maximalt 865 000 aktier tillförs bolagets egna kapital ca 3,5 mkr utöver tidigare inbetald optionspremie. Bolagets aktiekapital kan därmed genom nyteckning öka med maximalt 43 250 kr motsvarande en utspädning om cirka 7%.

I moderbolaget redovisas en uppskjuten skattefordran på 2,8 mkr, vilket motsvarar den del av det skattemässiga underskottet som beräknas kunna utnyttjas inom en period om 3-5 år. I moderbolaget föreligger dock betydande uppskjutna skattefordringar pga underskottsavdrag. Outnyttjade underskottsavdrag uppgår per 2006-12-31 till ca 12.6 mkr, innebärande att taxerade underskottsavdrag för vilken uppskjuten skattefordran ej redovisats uppgår till cirka 2.6 mkr. Ett framtida nyttjande av dessa underskottsavdrag skulle motsvara ett värde om cirka 0.7 mkr.


Moderbolaget under rapportperioden
Intäkterna för det andra kvartalet uppgick till 13 866 (11 758) kkr samt för halvåret till 26 338 (22 523) kkr. Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster för andra kvartalet på -893 (208) kkr samt för halvåret -909 (250) kkr.

Under halvåret har investeringar skett med 205 (503) kkr, varav 50 (400) kkr avser goodwill. Under det andra kvartalet har investeringar skett om 122 (446) kkr varav 0 (400) kkr avser goodwill.

Moderbolagets likvida medel exklusive checkräkningskredit uppgick per den 30 juni 2007 till 16 936 kkr, en ökning med 16 343 kkr sedan årsskiftet.


Händelser efter rapportperiodens utgång
Den 1 juli infördes skatteavdrag för hushållsnära tjänster.


Redovisningsprinciper
Denna halvårsrapport har, med undantag av nedanstående, upprättas i enlighet med internationella redovisningsstandards (International Financial Reporting Standards - IFRS) godkända av Europeiska Unionen (EU). Utformningen av rapporten följer IAS 34 Delårsrapportering (Interim Financial Reporting), vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets Rekommendation RR 31 Delårsrapport för koncerner.

Uppgifter som lämnas om moderbolaget under rubriken "Moderbolaget under rapportperioden" är inte upprättade enligt IFRS/IAS. De största skillnaderna är att i moderbolaget hanteras leasing av produktionsbilar såsom operationell leasing samt att goodwill skrivs av enligt bedömd ekonomisk livslängd.


Framtida utveckling
Bolaget förutser en betydande tillväxt under den andra hälften av år 2007. Den organiska tillväxten inom segmentet hushållsnära tjänster förväntas uppgå till 25-30% under andra halvåret år 2007.

Bolaget kommer under året att fullfölja sin affärsplan, innebärande organisk utbyggnad av filial-strukturen i Sverige samt genomförande av kompletterande förvärv. Vidare kommer marknadsförings- insatser och organisatoriska förstärkningar såväl som effektiviseringar av verksamheten att genomföras.


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen för 2006. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till konjunkturen, medarbetare, politiska beslut, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har, i negativ riktning, inträffat under perioden som väsentligen påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.


Kommande finansiell information
Delårsrapport för kvartal 3 2007-11-26
Bokslutskommuniké 2008-02-26


Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Halmstad 2007-08-27

Marie Ehrling
Styrelsens ordförande

Åsa Keller
Verkställande direktör

Jan Ahlström
Styrelseledamot

Nils-Erik Åhmansson
Styrelseledamot

HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 45 Halmstad. Tel 035-161550. Fax 035-161551
www.homemaid.se