Followit

Halvårsrapport 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 16:40 CEST

(Aktietorget: FOLL)

Perioden i korthet

Nettoomsättning minskade till 13,6 MSEK (20,4)

Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till 0,8 MSEK (5,3)

Resultatet efter finansiella poster minskade till -1,9 MSEK (4,4)

Resultatet per aktie efter skatt blev negativt (0,017)

Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär i samband med förvärven av Televilt och Reperto

Ökningen av balansomslutningen, bortsett från goodwill, beror främst på de förvärvade bolagens kundfordringar och varulager

De förvärvade bolagens försäljning fördelas till ca. 70 % på det andra halvåret

Orderingången och avtal om leverans, efter periodens utgång, har varit mycket stark och uppgår till ca 22 MSEK