Emitor Holding AB

HALVÅRSRAPPORT 2007, JANUARI – JUNI

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 10:04 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46465

EMITOR: HALVÅRSRAPPORT 2007, JANUARI – JUNI

Emitor: - minskad försäljning för Consumer-produkter
- stabil tillväxt inom affärsområde Professional

Andra kvartalet 2007
· Omsättningen uppgick till 20,3 MSEK (31,0)
· Rörelseresultatet uppgick till -1,9 MSEK (1,5)
· Resultat före skatt uppgick till -2,2 MSEK (1,3)
· Resultat per aktie uppgick till -1,5 öre (0,8)
· Eget kapital per aktie uppgick till 38 öre (39)
· Genomförd omstrukturering av verksamheten beräknas sänka
kostnaderna med 5 MSEK per år. Under perioden har elva personer lämnat bolaget.

Första halvåret 2007
· Omsättningen uppgick till 54,6 MSEK (64,2)
· Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK (3,4)
· Resultat före skatt uppgick till -0,8 MSEK (2,8)
· Resultat per aktie uppgick till -0,6 öre (2)
· Eget kapital per aktie uppgick till 38 öre (39)


VD Lars Westergren kommenterar:

- Minskad efterfrågan på set-top-boxar förklarar försäljningstappet. En del förklaras av att många svenskar redan har uppgraderat sin utrustning och att det såsom aviserat inte heller genomfördes någon regional nedsläckning under andra kvartalet.
Försäljningen har också minskat till följd av att Emitor mött hård konkurrens från framförallt kinesiska men även turkiska boxar som pressat priset till sådana nivåer att Emitor avstått från försäljning. Marknaden för olika typer av set-top-boxar kommer dock att vara mycket stor under lång tid framöver varför Emitor framgent kommer att arbeta med mer kundanpassade boxar (tex. produkter för Kabel-TV operatörer).

- Verksamhetsområde Professional utvecklas fortfarande starkt och försäljningen växte med 4,7 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Flera nya produkter är under utveckling och Emitor bearbetar allt fler geografiska marknader.

- Verksamheten optimeras för att öka lönsamheten och för att nå en ökad rörelsemarginal.
Vidtagna åtgärder är utflyttning av produktion och viss produktutveckling till Kina. Sammantaget räknar Emitor med att åtgärderna ska resultera i sänkta kostnader motsvarande 5 miljoner kronor per år. För året räknar Emitor nå en omsättning på 100 miljoner kronor med ett positivt rörelseresultat.

Emitor Holding AB (publ)
Emitor Holding AB (publ) med organisationsnummer 556643-6613 utvecklar, tillverkar och marknadsför mätinstrument och tillbehör för marknaden inom satellit-, kabel- och markbunden Digital-TV. Verksamhetsområdet Professional verkar på en global marknad och är marknadsledande inom nischen för mätinstrument som används vid installation av olika former av Digital-TV. Inom verksamhetsområdet Consumer erbjuder Emitor nischade tillbehör för Digital-TV-mottagning. Emitors Smartbox har sålts i över 160 000 exemplar i Sverige.

Emitor bildades 1992 och har för närvarande verksamhet i Sverige, USA och Kina. Företaget är sedan december 2004 noterat på First North under "tickern" EMTR. Certified Advisor är Mangold Fondkommission.

Intäkter och resultat
Emitors nettoomsättning för andra kvartalet sjönk med 35 procent till 20,2 MSEK (31,0) jämfört med motsvarande period föregående år. För halvåret uppgick försäljningen till 54,6 MSEK (64,2).

Försäljningen inom verksamhetsområde Consumer uppgick till 9,2 MSEK (20,4), vilket är en dryg halvering jämfört med samma period föregående år. För halvåret uppgick försäljningen till 31,1 MSEK (43,8). Det väsentligt sämre utfallet för första halvåret förklaras av hård konkurrens, stark prispress och att nedsläckningen av det analoga mark-TV-nätet i Stockholmsregionen inte gav förväntad efterfrågeökning på set-top-boxar. Det minskade intresset för set-top-boxar förklaras av att nedsläckningen i Sverige går mot sitt slut och att många svenskar redan uppgraderat sin utrustning. Försäljningen av Smartbox kommer att ta ny fart under tredje kvartalet i och med att Göteborg och Skåne kommer att släckas ned.

Inom affärsområdet Professional sattes volymrekord i antalet sålda instrument. Professional växte med 4,7 procent och uppgår till 11,1 MSEK (10,6). Tillväxten inom Professional förklaras av att Emitor har ett attraktivt produktutbud i kombination med en ökad marknadsnärvaro på flera geografiska marknader. Teknikutvecklingen, digitaliseringen, i kombination med högkonjunkturen driver efterfrågan på nya instrument. Lönsamheten inom Professional är god.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1,9 MSEK (1,5). Rörelsemarginalen blev därmed negativ, vilket är en kraftig försämring jämfört med motsvarande period föregående år då den uppgick till 5 procent. Utvecklingen förklaras av minskad försäljning inom affärsområdet Consumer, ökade kostnader för övertalighet och omstrukturering av verksamheten. Sammanlagt medför verksamhetsförändringarna en minskad kostnad på 5 MSEK per år.

Verksamhetsförändringar
Emitors satsning på enkla standardiserade set-top-boxar har omvärderats. Fortsättningsvis avser Emitor att sälja mer utvecklade och nischade konsumentprodukter via samarbeten med strategiska samarbetspartners (som kabel-TV operatörer), vilka svarar för kundkontakt och i vissa fall även för den tekniska specifikationen.

Försäljningen av Smartbox kommer förvisso att ta ny fart under tredje kvartalet i och med att det analoga mark-TV-nätet i Göteborg och Skåne kommer att släckas ned. Jämfört med tidigare nedsläckningar förväntar sig Emitor en mindre försäljning än under första kvartalet till följd av en ökad konkurrens och framförallt av att kunderna redan har uppgraderat sin utrustning.


(För fullständig rapport se bifogad fil.)