Impact Europe Group AB

HALVÅRSRAPPORT 2008

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 10:07 CEST

Januari - juni 2008 i sammandrag

·Intäktsökning med +5% jämfört med samma period föregående år
·Grundat marknadens första globala allians tillsammans med The Whitlock Group
·Nettoomsättning 262,1 (249,1) Mkr
·Antalet anställda 231 (220) årsarbetare
·Soliditet 23% (18%)
·Resultat före avskrivningar (EBITDA) 7,3 (0,3) Mkr
·Resultat före skatt (EBT) 2,5 (-3,7) Mkr


Kommentarer till resultat och omsättning
Under första halvåret 2008 har koncernen tack vare genomfört förändringsarbete utvecklats på ett positivt sätt. Affärerna har en bra spridning geografiskt inom koncernen.

Fortsatt satsning har gjorts genom att tillföra verksamheten nyckelpersoner.

Resultatutvecklingen har under första halvåret varit positiv.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 262,1 (249,1) miljoner kronor, en ökning med 5 procent jämfört med föregående år.

Den ackumulerade orderingången för första halvåret uppgick till 254,8 (270,8) miljoner kronor, en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Mätt i relation till omsättningen är faktorn 0,97.

Faktureringen har därmed varit högre än orderingången. För första halvåret överstiger faktureringen orderingången med 7,3 miljoner kronor. Orderstocken per 30 juni uppgick till 106,6 (126,3) miljoner kronor, vilket är en minskning med 16%. Förändringen beror i huvudsak på att den rekordstora order som tecknades i Q2 2007 nu är i slutleveransfas.

Bruttomarginalen uppgick till 35 (36) procent.

Resultatet före avskrivningar uppgick till 7,3 (0,3) Mkr och resultatet före skatt uppgick till 2,5 (-3,7) miljoner kronor.

Totala omkostnader i relation till omsättning uppgick till 32 (36) procent för första halvåret.

Personal
Antalet anställda den 30 juni 2008 uppgick till 231 (220) personer en ökning med 5 procent jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Global allians grundad
I samarbete med The Whitlock Group har marknadens första globala allians grundats. Målet med alliansen är framför allt att ge ökad kundnytta och standardisering i leveranser på flera kontinenter.

Finansiell ställning och investeringar
Totalt kassaflöde under första halvåret uppgick till -3,1 (5,5) miljoner kronor. Under första halvåret 2008 har dock räntebärande skulder inklusive fakturakrediter minskat med 18,1 miljoner kronor. Detta ger ett kassaflödesnetto inklusive förändring av räntebärande skulder på +15,0 miljoner kronor.

Per 30 juni uppgick koncernens likvida medel till 2,9 (19,6) miljoner kronor.

Det egna kapitalet i koncernen uppgick per 30 juni till 33,5 (30,4) miljoner kronor.

Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid årets början till 30,2 miljoner kronor och har sedan påverkats av bland annatperiodens resultat.

Periodens investeringar i materiella anlägg-ningstillgångar uppgick till ca 2,3 miljoner kronor.

Impact Europe aktien, antal aktier och aktiekapital
Antalet aktier uppgår till 519.418.579 stycken motsvarande aktiekapital med 51.941.857:90 kronor.

Aktien handlas hos beQuoted med Weavering Capital som sponsor sedan juni 2007.

Moderbolaget
Koncernens moderbolag Impact Europe Group AB (publ) bedriver koncerngemensam administration och ledning. Moderbolagets nettoomsättning under första halvåret 2008 uppgick till 2,8 miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick till -1,6 miljoner kronor. Soliditeten i moderbolaget uppgick till 52 procent.

Framtidsutsikter
Tack vare genomförda förändringar i bolaget samt den ökade professionaliseringen förväntas koncernen, förutsatt likartade marknadsförutsättningar, fortsatt visa god utveckling av resultat och kassaflöde.

Nästa rapport
Bokslutskommuniké 2008 planeras att publiceras i mars 2009.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Solna den 16 september 2008

Impact Europe Group AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:
Fredd Causevic, CEO + 47 907 999 08
Torbjörn Samuelsson, CFO + 46 8 585 385 00

Impact Europe Group AB (publ), Solna Strandväg 3, 171 54 Solna
Tel: 08 - 585 385 00, fax: 08 - 29 26 40,
e-post: groupinfo@impact-europe.se
webb: www.impact-europe.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Impact Europe Delårsrapport H1 2008.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Impact Europe

Om Impact Europe
14 kontor i Storbritannien och Skandinavien med årliga intäkter på mer än SEK 500 miljoner, är Impact Europa, Europas största AV-installatör. Impact Europe är särskilt stora inom marknadssegmenten försvar, rättsväsendet, högskola och universitet, energiföretag samt större och medelstora företag. Impact Europe levererar AV-lösningar och integration, styrda genom tjänster och innovativa lättanvända lösningar för klienter som exempelvis: Storbritanniens försvarsdepartement, Shell, Aker, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Microsoft, Ericsson, Sveriges domstolar och Storbritanniens Metropolitan Police.
www.impact-europe.com