Axel Johnson AB

Halvårsrapport 2008 - Axel Johnson AB

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 10:08 CEST


  • Axel Johnson AB:s konsoliderade omsättning (Axel Johnson International, Novax, Servera, Svensk Bevakningstjänst och Åhlénsgruppen) uppgick under första halvåret 2008 till 9449 mkr (8491 exklusive avyttrade enheter). Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent.
  • Delägda Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden till 15 585 Mkr (14 335), en ökning med 9 procent och delägda Mekonomen ökade sin omsättning med 6 procent till 1 329 mkr (1256).
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 301mkr (337) och resultatet efter finansnetto uppgick till 319 mkr (323 exklusive avyttrade enheter).
  • Det synliga egna kapitalet ökade med 16 procent till 5 629 mkr och nettoskuldsättnings­graden uppgick oförändrat till 0.
  • Axel Johnson International har förvärvat åtta bolag under perioden, bland annat Certex Lifting Ltd (UK), LVD Lastvagnsdelar och Peter Harbo A/S (DK). Svensk BevakningsTjänst har förvärvat bevakningsföretaget Parkab Övervakning AB.

Nyckeltal

januari - juni helår

Belopp i mkr 2008 2007 2007

 

Nettoomsättning 9 449 9 943 19 557

Rörelseresultat 301 337 1 167

Rörelsemarginal, procent 3,2 3,4 6,0

Resultat efter finansnetto 319 355 1 314

Periodens/årets resultat 150 163 880

Eget kapital 5 629 4 846 5 573

Soliditet, procent 58 54 60

 

Koncernchefens kommentar

Trots svagare utveckling i den svenska och europeiska ekonomin har bolagen inom Axel Johnson koncernen haft en stabil utveckling under första halvåret 2008.

Teknikhandelskoncernen Axel Johnson International har visat en fortsatt bra tillväxt och ökar under perioden sin omsättning med 16 procent varav 8 procent är organisk. En viss avmattning i efterfrågan från den nordiska och europeiska verkstadsindustrin har dock observerats. Mats R Karlsson efterträdde Anders G Carlberg som vd för Axel Johnson International den 1 augusti.

Investmentbolaget Novax fortsatte att identifiera intressanta investeringsmöjligheter. Den 19 maj noterades WeSC aktie på First North och Novax ägarandel uppgår efter noteringen till 18 procent.

Svensk BevakningsTjänst tar marknadsandelar och ökade sin omsättning med 12 procent under första halvåret. Förvärvet av Parkab Övervakning AB slutfördes den 1 juli.

Servera befäste sin position på restaurang- och storköksmarknaden och fortsatte att ta marknadsandelar. Under perioden ökade Servera sin omsättning med 14 procent varav 5 procent är härrörliga prisökningar till följd av höjda råvarupriser.

Åhlénsgruppens ackumulerade omsättning ökade med 3 procent, dock känner verksamheten av det rådande marknadsläget som har haft en dämpande effekt på privatkonsumtionen. Den 1 april tillträdde Thomas Axén som ny vd för Åhlénsgruppen.

Mekonomen hade en omsättningsökning på 6 procent och tog under perioden marknadsandelar på en marknad som hade en negativ utveckling. Axfood visade en positiv omsättningsutveckling driven av dels höjda livsmedelspriser, dels av Willys ökade försäljning.

Stockholm den 5 september 2008

Fredrik Persson

Vd och koncernchef

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Fredrik Persson, vd och koncernchef, tel. 08-701 61 59

Lilian Fossum, vvd och CFO, tel. 08-701 61 58


 

Axel Johnson AB är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och handelsrelaterade tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Novax, Servera, Svensk BevakningsTjänst och Åhlénsgruppen samt delägda börsnoterade Axfood och Mekonomen. Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel Johnson-koncernen drygt 50 miljarder kronor och har cirka 15 000 anställda (2007). www.axeljohnson.se

Axel Johnson AB ingår som en av tre fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med AxFast och amerikanska Axel Johnson Inc. Därutöver ingår ägarintressen i Nordstjernan. Axel Johnson Gruppen ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnsongruppen.se