Impact Europe Group AB

HALVÅRSRAPPORT 2010 IMPACT EUROPE

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 15:05 CEST

Januari - juni 2010 i sammandrag:
· De helägda dotterbolagen i Sverige och Norge har sålts till Atea-koncernen i april 2010. Bokförd vinst är 35,5 MSEK.
· Vid bolagsstämma 29 juni 2010 beslutades att minska aktiekapitalet samt att utbetala cirka 26 MSEK till aktieägarna. Planerad utbetalning motsvarar 5 öre per aktie.
· Nettoomsättning 174,1 (195,7) MSEK.
· Bruttomarginal 39% (40%).
· Antalet anställda 150 (204) årsarbetare.
· Soliditet 46% (25%).
· Resultat före avskrivningar (EBITDA) -1,4 (4,8) MSEK.
· Resultat före skatt (EBT) 31,5 (1,4) MSEK.


Kommentarer till resultat och omsättning
Under första halvåret 2010 har de helägda dotterbolagen i Sverige och Norge sålts till Atea-koncernen. Koncernmässig vinst är 35,5 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgick till 37 miljoner kronor. Affären har bokförts per den 30 april vilket medför att delårsrapporten omfattar resultatet för dotterbolagens verksamhet för perioden jan - april 2010.

Koncernen bedriver fortsatt verksamheten vidare i Storbritannien. Denna verksamhet har tidigare utgjort större delen av koncernens totala verksamhet.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 174,1 (195,7) miljoner kronor, en minskning med 11 procent jämfört med föregående år.

Orderstocken per 30 juni uppgick till 88,9 (103,7) miljoner kronor, vilket är en minskning med 14%. Balansdagens orderbok i Storbritannien är dock väsentligt högre än vid samma tid föregående år.

Bruttomarginalen uppgick till 39 (40) procent.

Resultatet före avskrivningar uppgick till -1,4 (4,8) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 31,5 (1,4) miljoner kronor.

Totala omkostnader som under första halvåret utgör 68,9 miljoner kronor har minskat med 4,6 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Verksamhetsområden
Koncernen är indelad i fyra verksamhets-områden och nettoomsättningens procentuella fördelning på dessa framgår av följande:

Verksamhetsområde | jan-jun 2010 | jan-jun 2009 |
Systemlösningar | 72% | 63% |
Produkter | 7% | 12% |
Servicetjänster | 18% | 20% |
Uthyrning | 3% | 5% |

Geografiska marknader
Koncernens verksamhet har bedrivits via helägda dotterbolag i Storbritannien, Sverige och Norge. Per den 30 april har dotterbolagen i Sverige och Norge sålts och konsolideras efter detta datum resultatmässigt ej i Impact Europe-koncernen. Omsättningens procentuella fördelning på geografiska marknader framgår av följande:

Land | jan-jun 2010 | jan-jun 2009 |
Storbritannien | 63% | 58% |
Sverige (Jan-Apr) | 28% | 31% |
Norge (Jan-Apr) | 8% | 11% |

Personal
Antalet anställda den 30 juni 2010 uppgick till 150 (204) personer en minskning med 54 personer jämfört med samma tidpunkt föregående år. Förändringen är beroende av försäljningen av dotterbolagen i Sverige och Norge.

Antal anställda per land 30 juni 2010:
Storbritannien: 149
Sverige: 0
Norge: 1

Finansiell ställning och investeringar
Totalt kassaflöde under första halvåret uppgick till 32,7 (-3,0) miljoner kronor. Under första halvåret 2009 har även räntebärande skulder inklusive fakturakrediter minskat med 7,6 miljoner kronor. Detta ger ett kassaflödesnetto inklusive förändring av räntebärande skulder på +40,3 miljoner kronor.

Per 30 juni uppgick koncernens likvida medel till 36,0 (4,4) miljoner kronor.

Det egna kapitalet i koncernen uppgick per 30 juni till 56,9 (31,2) miljoner kronor.

Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid årets början till 27,4 miljoner kronor.

Periodens investeringar i materiella anlägg-ningstillgångar uppgick till ca 1,8 miljoner kronor.

Aktiekapital och emissioner
Under första halvåret 2010 har den Unitemission som vid årsskiftet 2009/2010 var pågående avslutats. I denna emission var varje Unit uppdelad på ett skuldebrev respektive teckningsoptioner för tecknande av aktier i bolaget. Emission fulltecknades.

Antalet aktier uppgår till 519.418.579 stycken motsvarande aktiekapital med 51.941.857:90 kronor.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner kan utspädningseffekten bli cirka 10 procent.

Impact Europe aktien
Sedan den 1 oktober 2008 föreligger ej någon listning/notering av aktien. Vid årsstämman den 29 juni 2010 beslutades bland annat om nedsättning av aktiekapitalet i bolaget för att därmed möjliggöra utbetalning till aktieägarna med 5 öre per aktie.

Moderbolaget
Koncernens moderbolag Impact Europe Group AB (publ) bedriver koncerngemensam administration och ledning. Moderbolagets nettoomsättning under första halvåret 2010 uppgick till 3,0 miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick till 27,4 miljoner kronor. Soliditeten i moderbolaget uppgick till 94 procent.

Redovisningsprinciper/riskbeskrivning
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper beskrivs på sidorna 22 - 28 i årsredovisningen 2009. Aktuell riskbeskrivning finns på sidorna 41 - 42 i årsredovisningen för 2009.

Granskning
Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Framtidsutsikter
Koncernens verksamhet som nu koncentrerats till Storbritannien beräknas utvecklas vidare, främst inom tjänsteområdet. Marknadsutvecklingen är dock för närvarande osäker. Resultat och kassaflöde beräknas vara positivt såväl på kort som lång sikt

Nästa rapport
Bokslutskommuniké 2010 planeras att publiceras i mars 2011.

Solna den 30 september 2010

Impact Europe Group AB (publ)
Styrelsen

Lars Staff
Styrelseledamot och Vd

Ivar S. Eide
Styrelseordförande

Thomas Doyon
Styrelseledamot


För ytterligare information, kontakta bolaget/styrelsen:
Tel: + 46 (8) 585 385 00

Impact Europe Group AB (publ),
Solna Strandväg 3,
171 54 Solna

Tel: 08 - 585 385 00,
Fax: 08 - 29 26 40,
E-post: groupinfo@impact-europe.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Impact Europe Delårsrapport H1 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Impact Europe