SwitchCore AB

Halvårsrapport 30 juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 09:16 CEST

Sammanfattning

Koncernens omsättning under första halvåret 2007 uppgick till 21,5 MSEK (38,7) och orderingången för samma period blev 39,2 MSEK (39,4)
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -79,1 MSEK (-35,4). Resultat efter skatt uppgick till -79,7 MSEK (-34,6). Resultat per aktie blev till -0,13 SEK (-0,06).
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 22,4 MSEK (175,5).
Styrelsen beslöt i mitten av maj 2007 att avbryta allt utvecklingsarbete av SwitchCores tredje produktgeneration, Xpeedium3. I samband med detta varslades alla anställda utom 5 om uppsägning. All berörd personal har efter MBL-förhandlingar sagts upp.
Kontrollbalansräkning per 30 april har upprättats. Denna utvisar att bolagets egna kapital med mer än 50 % understiger aktiekapital. Vid årsstämman den 14 juni beslöts att bolaget inte skall träda i likvidation.
Under de senaste månaderna har styrelsen och ledningen arbetat för att finna köpare av SwitchCores verksamhet samt genom en apportemission förvärva en verksamhet som kan utnyttja bolagets skattemässiga underskott samt bolagets börsplats. Styrelsen arbetar fortsatt med detta.

Allmänt om verksamheten
SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data-, röst- och videokommunikation baserade på Ethernetstandarden. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i nätverksutrustning väsentligt kan ökas. Med SwitchCores kretsar kan bolagets kunder utveckla nätverksutrustning som kostnadseffektivt hanterar och prioriterar data, video och rösttrafik för en stor mängd krävande tillämpningar. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Intel, Allied Telesyn, Huawei, Alloptic, Dasan, Radisys och World Wide Packets. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Bolaget är noterat under symbolen SCOR på OMX Nordiska börs i Stockholm under Mindre bolag. Sedan bolagets besked om att upprätta kontrollbalansräkning är bolaget noterat på Observationslistan. För ytterligare information om SwitchCore besök http://www.switchcore.com/

Fotnot: Siffror inom parantes visar motsvarande siffror för samma period förra året.


Koncernchefen kommenterar
Så som meddelades i samband med den förra kvartalsrapporten förde bolaget under en längre tid diskussioner med finansiella och industriella parter att delta i bolagets fortsatta utvecklingsarbete av Xpeedium3.

Ingen överenskommelse uppnåddes emellertid varför bolaget avbröt all utvecklingsverksamhet för att undvika en allvarlig likviditetskris. All berörd personal varslades om uppsägning. Dessutom påbörjades ett arbete med att omförhandla/avsluta befintliga avtal m.m. för att därmed reducera bolagets kostnader så snabbt som möjligt.

Styrelsen beslöt den 11 maj som en följd av avbrytandet av Xpeedium3 projektet och nedskrivning av samtliga aktiverade utvecklingskostnader, att upprätta en kontrollbalansräkning, då styrelsen bedömde att mer än 50 % av moderbolagets aktiekapital var förbrukat. Dessutom beslöt styrelsen att varsla all personal utom fem befattningar, om uppsägning. Efter avslutade MBL-förhandlingar har samtliga berörda blivit uppsagda. Den upprättade kontrollbalansräkningen visade, att moderbolagets egna kapital per den 30 april 2007 uppgick till 22,4 MSEK, vilket motsvarade 18% av aktiekapitalet.

Som en följd av de genom åren genomförda investeringarna i olika utvecklingsprojekt, vilka inte givit önskvärda försäljningsintäkter inom planerad tid, har betydande skattemässiga underskott uppstått. Dessa underskott beräknas vid utgången av 2007 uppgå till ca 1 miljard kronor. För att på bästa sätt utnyttja dessa underskott har styrelsen under senare tid arbetat för att tillföra bolaget ny vinstgenererande verksamhet. Sådan vinstgenererande verksamhet kommer i sådana fall att förvärvas genom en apportemission.

Diskussioner och förhandlingar har också förts med flera olika företag att sälja bolagets existerande verksamhet och teknologi, antingen tillsammans eller var för sig. Sådana förhandlingar/diskussioner pågår fortfarande.

Omsättning och resultat för första halvåret

Koncernens omsättning uppgick under första halvåret till 21,5 MSEK (38,7). Orderingången för motsvarande period blev 39,2 MSEK (39,4) varav andra kvartalet svarade för 30,7 MSEK (12,0). OEM-försäljningen till Intel utgjorde 38 procent (40) av den totala omsättningen. SwitchCore följer från och med 1 januari 2005 IAS1. Det innebär att koncernen särredovisar aktiverat arbete för egen räkning bland koncernens intäkter, totalt 27,6 MSEK (40,2). Beloppet ingår ej i omsättningen ovan.
Koncernens rörelseresultat för det första halvåret 2007 blev -79,0 MSEK (-35,4) varav -70,3 MSEK har redovisats under det andra kvartalet. Den främsta orsaken till den kraftiga resultatförsämringen beror på styrelsens beslut den 11 maj 2007 att avbryta utvecklingsprojektet Xpeedium3. Detta beslut har medfört att alla aktiverade utvecklingskostnader under 2007 fram till detta datum har nedskrivits till 0 och att alla utvecklingskostnader därefter inte aktiverats. (I årsbokslutet för 2006, som färdigställdes efter det att rapporten för första kvartalet 2007 presenterats, skrevs aktiverade utvecklingskostnader uppkomna t.o.m 2006 ned till noll, -103,4 MSEK)
För det första kvartalet 2007 hade 27,6 MSEK aktiverats i utvecklingsprojektet Xpeedium3, vilka nu har nedskrivits till 0. Vid en retroaktiv justering (för att uppnå bättre jämförelse mellan kvartal 1 och 2) uppgår resultatet för det första kvartalet till -36,4 MSEK istället för som tidigare redovisats -8,8 MSEK.
Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 23 procent (53). Den låga bruttovinstmarginalen för 2007 är en följd av extra inkuransnedskrivning av varulagret om 6 MSEK.
Då all fakturering sker i US dollar, och eftersom koncernen har en stor del av de operativa kostnaderna i US dollar är nettoexponeringen i rörelseresultatet marginell.
Resultat efter skatt uppgick till -79,7 MSEK (-34,6).
Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,06).

Finansiering och likviditet
Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni 2007 till 7,4 MSEK (234,7) och eget kapital/aktie till 0,01 SEK (0,38).

Kassaflödet för den löpande verksamheten under perioden uppgick till -44,8 MSEK (2,5)

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 22,4 MSEK (175,5). Likviditeten har påverkats negativt av den lägre försäljningsvolymen samt de höga utvecklingskostnaderna för Xpeedium3.

Aktiekapitalet uppgår till 123 880 039 SEK och antalet aktier till 619 400 196.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning under första kvartalet uppgick till 21,5 MSEK (38,7).
Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till -81,8 MSEK (-10,2).

Marknad och Försäljning
SwitchCores produkter adresserar tillämpningar baserade på standarden Gigabit Ethernet, en kommunikationsteknologi som är tio gånger snabbare än föregångaren Fast Ethernet. Den underliggande marknaden för Gigabit Ethernet är stor, men de fallande priserna gör att marknaden inte ökar i värde. Nästa hastighetsnivå är 10 Gigabit Ethernet, som beräknas ta fart 2008/2009.

SwitchCores kunder är företag som tillverkar avancerad nätverksutrustning (nätverksväxlar) för företag och publika nätverk (access) baserad på Ethernetstandarden. Kunderna är koncentrerade till Nordamerika och Asien (främst Kina, Korea, Japan).

Vid periodens utgång hade SwitchCore cirka 115 design wins och 65-tal kunder. Design win innebär att en kund har beslutat att utveckla en nätverksväxel eller router baserad på SwitchCores produkter.Produkter
Xpeedium är det gemensamma namnet på SwitchCores kretsar och på den första generationens kretsar, som står för merparten av försäljningen idag. Företagets OEM-avtal med Intel omfattar Xpeediumprodukterna och denna produktfamilj beräknas ha en marknad fram till 2010.

Xpeedium2 och Xpeedium2pro är den andra generationens produktfamilj från SwitchCore, som idag är färdig för volymproduktion, men för vilken försäljningen inte har utvecklats i den omfattning som bolaget förväntat sig. SwitchCore har ett 15-tal design wins på denna produktfamilj, vilket är oförändrat jämfört med 2006.

SwitchCore bedrev utveckling av tredje generationens produktfamilj, Xpeedium3, fram till mitten av maj 2007, då arbete avbröts för att undvika en akut likviditetskris för SwitchCore.

Organisation och medarbetare
SwitchCores organisation består av moderbolaget SwitchCore AB, dotterbolagen SwitchCore Options AB, SwitchCore Singapore Private Limited, SwitchCore Intellectual Property AB, Eroc Technology AB, SwitchCore Taiwan AB (vilande) och SwitchCore i Stockholm AB (vilande), samt dotterdotterbolaget SwitchCore Corporation (helägt dotterbolag till SwitchCore Options AB).

Vid periodens slut fördelar sig koncernens anställda enligt följande:
Koncernen hade 56 (56) fast anställda medarbetare, varav 49 (49) i Sverige och övriga Europa, 5 (5) i USA och 2 (2) i Asien. Av de anställda är 18 (20) procent kvinnor och 82 (80) procent män. Den genomsnittliga åldern är 40 (39) år.

Som en följd av Switchcores finansiella problem och beslut att avbryta utvecklingsarbetet av Xpeedium3 har all personal utom 5 befattningar i moderbolaget sagts upp. Dessa uppsägningar har börjat träda i kraft från första veckan i juli 2007.
.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0,6), varav 0 MSEK (0,5) i moderbolaget. Därutöver har investeringar under första kvartalet gjorts i balanserade utvecklingsutgifter med totalt 27,6 MSEK (40,2), varav ca 26 procent är personalkostnader och resterande del utgör övriga externa kostnader såsom för konsulter, verktyg och licenser Avskrivningar på tidigare under året aktiverade utgifter har gjorts med 27,6 MSEK (23,7). Totalt är förändringen i balanserade utvecklingsutgifter 0 MSEK (16,5). Investeringarna är i sin helhet hänförliga till Xpeedium3.

Patent
SwitchCores patentstrategi bygger på att skapa en patentportfölj där de viktigaste delarna av CXE-teknologin skyddas. Funktioner i framtida produkter ska fångas upp tidigt för att eventuellt patenteras. Totalt äger SwitchCore 14 patenterade uppfinningar fördelade på 31 registreringar, 7 i Sverige, 11 i USA, 2 i Taiwan, 2 i Kina och 9 i andra länder. Just nu ligger ytterligare 1 patentsansökning för behandling i USA.

Utsikter
Styrelsen arbetar med att tillföra SwitchCore en ny vinstgenererande verksamhet för att därmed i framtiden kunna utnyttja de skattmässiga underskott som uppkommit genom åren. En sådan verksamhet kan komma att förvärvas genom en apportemission.
Styrelsen arbetar också med att finna köpare till den befintliga verksamheten. Styrelsen bedömer att det fortfarande finns förutsättningar för att genomföra sådana transaktioner.

Bolagets möjlighet att fullgöra sina förpliktelser och åtaganden är beroende på framgång i detta arbete.En del i detta arbete innebär att omförhandla/avsluta befintliga avtal m.m för att så snabbt som möjligt reducera bolagets kostnader.


SwitchCores aktie
Bolagets aktie är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm under mindre bolag. Sedan beslut om att upprätta kontrollbalansräkning är aktien noterad på Observationslistan. Genomsnittlig omsättning per dag under perioden 1 januari till och med den 30 juni 2007var 2 083 533 SEK. Genomsnittligt antal omsatta aktier för samma period var 7 969 284 aktier per dag. Totala antalet aktier i bolaget var vid periodens slut 619 400 196.Rapporttillfällen
Niomånadersrapport 2007-01-01-2007-09-30 meddelas via bolagets hemsida Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 meddelas via bolagets hemsida

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS. Det innebär att rapporten följer IAS 34.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen har använts.


Redovisning och värdering av finansiella instrument (IAS 32 och IAS 39):
Enligt IAS 39 så ska samtliga derivatainstrument, t ex terminskontrakt redovisas i balansräkningen och värderas till verkligt värde. Då SwitchCore saknade terminskontrakt per 1 januari 2005 så hade IAS 39 ingen effekt på den ingående balansen. IAS 39 har ej heller någon effekt på den utgående balansen.

Effekterna av ändrade valutakurser (IAS 21):
Samtliga utlandsverksamheter klassificeras såsom integrerade, dvs. har samma funktionella valuta som moderföretaget. De har därför omräknats enligt monetära metoden. Omräkningsdifferenser redovisas i koncernens resultat.

Optioner (IFRS 2):
Moderbolaget har sedan tidigare utgivit optionsprogram. Då dessa program är utgivna före den 7 november 2002 har IFRS ej någon effekt på bolagets redovisning.

Undertecknad styrelse intygar att denna delårsrapport avspeglar den svåra finansiella situation som SwitchCore befinner sig i.Lund den 17 augusti 2007
Per Andersson Lars H Bruzelius Erwin Leichtle
Ordförande VDRapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

http://hugin.info/130062/R/1147443/218691.pdf

För mer information:
Välkommen att delta i SwitchCores telefonkonferens för media och finansanalytiker idag den 17 augusti 2007, kl.10.00.
Tel: + 46 8 672 81 50
ange koden SwitchCore

Eller kontakta:

Erwin Leichtle, CEO
E-post: erwin.leichtle@switchcore.com
Mobil: +46 703 38 9300


Anders Widesjö, CFO
E-post: anders.widesjo@switchcore.com
Mobil:+46 702 68 7000