Central Asia Gold AB

HALVÅRSRAPPORT AVSEENDE PERIODEN 1 JAN – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 11:08 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46440

CENTRAL ASIA GOLD: HALVÅRSRAPPORT AVSEENDE PERIODEN 1 JAN – 30 JUNI 2007

(NGM:CAG)

· Total guldproduktion för Central Asia Gold-koncernen ("CAG") under januari - augusti 2007 blev 620 kg (20 000 oz). Guldproduktionen för det första sex månaderna uppgick till 246 kg (7 900 oz), av vilket ingenting producerades under det första kvartalet. Försäljningen under rapportperioden uppgick till 106 kg.

· Den nya Tardan-fabriken arbetar nu tillfredsställande. Produktionen av guldkoncentrat i anläggningen uppgick till 57 kg under det andra kvartalet.

· De alluviala bolagen i koncernen är i mitten av sin produktionssäsong. Väderproblem i Irkutsk kommer att reducera produktionen i förhållande till plan i Artelj Lena. Bolaget bedöms uppnå 600 - 700 kg denna säsong mot planerade 800 kg. Produktionsmålet för CAG-koncernen är nu omkring 1 100 kg guld under 2007 (35 000 oz).

· Efter rapportperiodens utgång vann Central Asia Gold en privatiseringsauktion av hela gruvdistriktet Tardan. Licensen omfattar en yta på 520 km2 och omgärdar de existerande Tardan- och Koptofyndigheterna. Denna licens är av stor strategisk betydelse.

· Den första halvan av avtalad extern finansiering för Kopylovskoye-projektet är nu på väg att investeras i projektet.

· Nyligen genomförda tester utvisar att lakning på öppna plattformar (heap leaching) kan användas även för den höghaltiga guldmalmen på Tardan. Detta innebär att tanklaknings-anläggningen ej kommer att byggas nu, vilket avsevärt minskar årets investeringar.

· Konsoliderad nettoomsättning under det första halvåret 2007 uppgick till 31 571 TSEK (9 983 TSEK). För kvartalet april - juni 2007 blev motsvarande siffra 25 562 TSEK (4 233 TSEK)

· Nettoresultatet efter skatt för perioden januari - juni 2007 blev -26 037 TSEK
(-12 672 TSEK). Detta följer uppgjord plan och beror på säsongsvariationerna i guldproduktionen. För kvartalet april - juni 2007 blev samma resultat -9 863 TSEK
(- 11 098 TSEK).

· Resultatet per aktie blev -0,066 SEK för rapportperioden ( -0,055 SEK). För sista kvartalet av perioden blev resultatet per aktie -0,025 SEK (-0,048 SEK).

Bakgrund
Central Asia Gold AB ("CAG AB") är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra Sibirien i Ryssland. Koncernen består av det svenska moderbolaget respektive av för närvarande tre helägda dotterbolag, varav två i Ryssland. De ryska dotterbolagen är av typen limited liability company. Vidare äger dotterbolaget OOO Tardan Gold fem dotterdotterbolag i Ryssland. Verksamheten omfattar produktion och prospektering av guld, i dagsläget främst i Tyva- och Irkutskregionerna i Ryssland.

Koncernens huvudsakliga tillgångar inbegriper ett stort antal minerallicenser registrerade på de olika dotterbolagen. Licenserna omfattar sammantagna per tidiga januari 2007 omkring 747 000 troy uns (oz) (1 oz = 31,1 g) guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, liksom 1 055 000 oz av P1 guldmineraltillgångar samt slutligen 5 765 000 oz av P2 guldmineraltillgångar. CAG AB börsnoterades på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005. Antalet aktieägare är för tillfället ca 5 000.


Resultat - Koncernen
För sexmånadersperioden januari - juni 2007 visar koncernen ett nettoresultat efter skatt om -26 037 TSEK (-12 672 TSEK) motsvarande -0,066 SEK per aktie (-0,055 SEK). För kvartalet april - juni 2007 blev nettoresultatet -9 863 TSEK (-11 098 TSEK). Detta motsvarar ett resultat per aktie om -0,025 SEK (-0,048 SEK).

Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick till 12 277 TSEK (1 210 TSEK). För kvartalet april - juni 2007 blev guldförsäljningen 10 555 TSEK (1 210 TSEK). Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen en intäktspost om 7 217 TSEK (1 789 TSEK) avseende tjänster utförda av dotterbolagen som sysslar med transporttjänster, delvis även för externa kunder. För det sista kvartalet uppgick transportintäkterna till 4 447 TSEK (1 168 TSEK).

Förändringen av färdigvarulager och varor under tillverkning uppgick till 9 106 TSEK (0 TSEK). För det sista kvartalet av rapportperioden blev lagerförändringen 8 065 TSEK (0 TSEK).

Enligt vad som rapporterats tidigare betraktas Tardan-gruvan tagen i drift fr o m 1 januari 2007, varför endast begränsad kostnadsaktivering har skett gällande Tardan. Under rapportperioden aktiverades 2 971 TSEK på dotterbolagsnivå. För motsvarande period 2006 aktiverades 6 984 TSEK som gruvrättigheter. För det sista kvartalet av rapportperioden blev kapitaliseringen 2 495 TSEK (1 855 TSEK).

Totala rörelsekostnader i koncernen under rapportperioden blev 57 938 TSEK (16 144 TSEK). Det skall påtalas att 9 600 TSEK av uppstarts- och installationskostnader avseende den nya Tardanfabriken har kostnadsförts under rapportperioden. Dessa kostnader hänför sig inte till guldproduktionen under perioden. För kvartalet april - juni 2007 blev de totala rörelsekostnaderna 33 751 TSEK (9 258 TSEK).

Netto finansiella poster uppgick till 977 TSEK för rapportperioden (-6 501 TSEK). För kvartalet april - juni 2007 summerade nettot av finansiella poster till -1 031 TSEK (-6 067 TSEK).

Skattekostnaden för rapportperioden blev -647 TSEK (-10 TSEK). Minoritetsandelen av nettoresultatet efter skatt för halvåret var 137 TSEK (41). För kvartalet april - juni 2007 blev skattekostnaden -643 TSEK (-6 TSEK) och minoritetsandelen 395 TSEK (6 TSEK).

Av koncernens under 2007 tre producerande dotterbolag är två av alluvial typ, som bara producerar under årets varma del (maj - okt). Den absoluta merparten av koncernens nu planerade produktion för hela 2007 om cirka 1 100 kg (35 000 oz) kommer därför att produceras och säljas under det andra halvåret.Gruvproduktion:

Tardan

Bakgrund
Tardan är en medelstor guldfyndighet som privatiserades på en publik auktion sommaren 2003. De fastställda ryska guldreserverna och guldmineraltillgångarna av kategorierna C1/C2 och P1, senast uppdaterade i början av 1990-talet, uppgår till 413 000 oz. Därutöver bedöms Tardan innehålla 4 354 000 oz av guldmineraltillgångar av kategori P2 enligt ryska klassificeringsstandards. Utvärderingsarbetet har endast bedrivits ned till ett djup om ca 100 m.
Ett 30-tal malmkroppar har identifierats inom ett 3,3 kvadratkilometer stort område på licensblocket som ligger cirka 80 km öster om regionhuvudstaden Kyzyl. Genomsnittlig guldhalt i reserverna är 10,7 gram/ton ("g/t"). Ett omfattande prospekteringsprogram inbegripande kärnborrning, dikesgrävning och byggnation av underjordiska gruvgångar genomfördes under sovjettiden, och har under 2004-2007 kompletterats med ny datainsamling.


Starten av processverket
Den gravimetriska processanläggningen uppfördes under 2006. Inkörningen av anläggningen påbörjades i slutet av 2006 och har fortsatt under hela det första kvartalet 2007. Först har krossarna testats, och sedan kvarnar och övrig utrustning. Själva utvinningen av guldkoncentratet inleddes inte förrän i april då de kanadensiska centrifugerna ej kopplades in förrän då.

Det hittillsvarande arbetet har i stort givit positiva erfarenheter. Anläggningen levererar i det gravimetriska steget utlovad effektivitet med en utvinningskoefficient så långt om mer än 50%. Det betyder att processen fungerar bra. Dock identifierades inledningsvis flaskhalsar i mitten av anläggningen i huvudsak i form av de siktar som importerats från utlandet. Detta resulterade i ett kapacitetsutnyttjande av anläggningen på 50 - 60% under våren och sommaren. Kapacitetsutnyttjandet har dock gradvis ökat till följd av att teknikerna har åtgärdat begränsningarna. From mitten av augusti går anläggningen nära sin fulla kapacitet.

Den faktiska guldframställningen inleddes på allvar fr o m andra kvartalet. Processkapaciteten på anläggningen är 100 000 ton malm per år eller drygt 8 000 ton malm per månad. Under april - juni 2007 processades ca 11 000 ton malm, vilket resulterade i drygt 57 kg guldkoncentrat i det gravimetriska steget med en utvinningskoefficient om drygt 50%. Produktionen av guldkoncentrat på Tardan för helåret 2007 beräknas uppgå till 200 - 230 kg.
Under perioden har OOO Tardan Gold sålt ca 70 kg guldkoncentrat, inräknat guld som fanns i lager vid årets början.
Lakningsanläggning - projekteringen ändrad medförande lägre investeringar Projekteringen av lakningsanläggningen för Tardan har förändrats. Tester som genomförts nyligen visar att lakning på öppna plattformar (heap leaching) av avfallssanden från de höggradiga malmkropparna ger ett tillfredsställande resultat. Den ekonomiska analysen pekar på att den något högre utvinningsgraden vid tank-lakning jämfört med lakning på öppna plattformar inte motiverar en separat utbyggnad av en tank-lakningsanläggning i nuläget. Detta innebär att malmen från de höghaltiga malmkropparna på Tardan kan gå direkt till lakningen på öppna plattformar. Heap leaching var från början endast avsedd för de låghaltiga malmkropparna på Tardan. Resultatet blir att de planerade investeringarna för andra halvan av 2007 minskar avsevärt. Planen är nu istället att så snart praktiskt möjligt bevisa och fastställa de låghaltiga malmkropparna på licensblocket (se nedan) och därefter påbörja byggnationen av lakningsanläggningen på öppna plattformar. Det beräknas att de nya guldreserver na kommer
att godkännas (av GKZ - Reservkommittén vid det ryska Naturresursministeriet) någon gång efter årets utgång. Därefter kan nödvändiga bygglov och tillstånd erhållas och byggnationen kan komma igång på allvar. Detta innebär att processverket på Tardan kommer att gå utan lakning under hela 2008.


Låghaltiga guldförekomster (Block 2) - lakning
Arbetet med den låghaltiga malmen på block 2 kommer allt närmre produktionsstadiet. Kärnborrningen om totalt 2 490 m har så långt genomförts och 2 489 prover har insamlats och sänts för analys. Därav har redan 900 prover färdigställts. Tillsammans med äldre data från sovjettiden, liksom med nyinsamlade data från ytdikningen som genomfördes förra året, förbereder sig nu CAGs geologiavdelningen för den obligatoriska malmklassificerings-procedureren hos Reservkommittén vid det ryska Naturresursministeriet (GKZ). En testanrikning av ett malmprov om fem ton har också framgångsrikt genomförts via heap leaching. Sammantaget finns nu tillräckligt med data för att myndigheterna skall kunna fastställa malmreserverna, vilket är en nödvändig förutsättning för att kunna sätta i gång med byggandet. Central Asia Gold arbetar så snabbt som möjligt och bedömer att reservklassificeringen kommer att genomföras under kommande vinter, förmodligen under det andra kvartalet. Vid samma tillfälle avs er
Central Asia Gold att inlämna nya reservdata beträffande de höghaltiga malmkropparna på Tardan-fyndigheten. De rådande höggradiga guldreserverna, senast fastställda 1994, bedöms därvid komma att öka.

Kopto

Kopto-fabriken stängdes för kontinuerlig drift vid årsslutet 2006. Framgent kommer den tills vidare att användas för testanrikning av malmprover.

Kopylovskoyefyndigheten i Irkutsk
Kopylovskoye är en guldfyndighet som enligt ryska geologiska standards innehåller ca 7 ton av guldreserver (ca 240 000 oz). Projektets potential bedöms dock som mycket stor. För att förverkliga den måste dock först ett omfattande utvärderingsarbete genomföras.

På en extra bolagsstämma avhållen våren 2007 beslutades att godkänna utförsäljning av en 25% ägarandel i licensbolaget för ett belopp motsvarande 10 miljoner USD. Som en del av transaktionen har det ryska licensbolaget (OOO Kopylovsky) legalt överförts från det ryska dotterbolaget OOO Tardan Gold till ett nyetablerat svenskt dotterbolag med namnet Kopylovskoye AB. Det legala arbetet har avslutats efter rapportperiodens utgång och den första halvan av den externa finansieringen (35 MSEK) står nu på ett escrow-konto i avvaktan på att bli överförda till Kopylovskoye AB. Den andra halvan av den externa finansieringen väntas erhållas senare under hösten.

På fältet i Irkutsk har det geologiska arbetet påbörjats. Projektdokumentation har skickats in, bostäder för arbetarna har förberetts och viss utrustning har beställts. Geologiavdelningen på Central Asia Gold har en stark tilltro till detta projekt.

Alluvial guldproduktion:

Den alluviala fyndigheten Sivo Pravy Uval
Denna fyndighet innehas av dotterbolaget OOO GRK Tomano ("Tomano") och befinner sig i den ryska regionen Buryatien som gränsar till Tyva. Den innehåller 19 000 oz av ryska C1 guldreserver. Central Asia Gold ingick i mars 2005 ett joint-ventureavtal gällande utbyggnaden av fyndigheten. Partnern i joint-venturet är det ryska företaget OOO GRK Oreol, vilken också är operatör och skall säkra finansieringen. Så långt har ingen betydande aktivitet skett på detta licensområde.

De alluvialt guldproducerande dotterbolagen OOO Artelj Tyva (Tyva) och OOO Artelj Lena (Irkutsk)

Förvärvet av OOO Artelj Lena slutfördes under våren 2007. En inledande förvärvsanalys har gjorts i samband med konsolideringen av Artelj Lena. Härvid framgår att Artelj Lenas egenkapital motsvarar anskaffningspriset om motsvarande cirka 9 MUSD.

Dotterbolaget konsoliderades fr o m slutet av det andra kvartalet. Därmed ingår Artelj Lenas balansräkning, men ej resultaträkning, i denna halvårsrapport. OOO Artelj Tyva förvärvades i slutet av 2005.

Bägge de alluviala bolagen inledde sin guldproduktion i maj. Nödvändigt rörelsekapital har säkrats genom upplåning i det ryska banksystemet. Under perioden maj - juni producerade Artelj Lena och Artelj Tyva 130 kg respektive 59 kg guld. Under juli till slutet av augusti ökade produktionen för de bägge bolagen till 540 kg. Artelj Tyva har så långt haft en normal produktionssäsong. Artelj Lena, som är beläget i Irkutskregionen, har däremot drabbats av den mycket torra sommaren och har känt av problem med vattentillgången. Detta har påverkat arbetet och helårsproduktionen i Artelj Lena väntas därför bli 600 - 700 kg ( ursprunglig plan var 800 kg).

Under rapportperioden har Artelj Tyva och Artelj Lena sålt 12 kg respektive 24 kg guld.

Investeringar, likviditet och finansiering
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under första halvåret 2007 uppgick till 77 484 TSEK (31 158 TSEK).

Kassabehållningen i koncernen uppgick till 33 079 TSEK vid periodslutet (45 241 TSEK).Anställda
Antalet anställda i koncernen var i snitt 1 050 under det första halvåret 2007 (390). Denna siffra inkluderar Artelj Lena.

Utgivna aktier
Under maj månad genomfördes en riktad nyemission om 10 013 147 aktier. Emissionskursen var 2,03 per aktie. Emissionen finansierade en del av förvärvet av OOO Kopylovsky. Per periodslutet var antalet utstående aktier i bolaget 412 210 070.

I tillägg till detta har ett optionsprogram riktat till ledande befattningshavare i koncernen godkänts på årsstämman den 12 juni i Stockholm. Totalt omfattade programmet 14 500 000 optioner. Löptiden på optionerna är t o m juli 2009 och teckningskursen är 2,25 SEK/option motsvarande en aktie. Optionerna kan endast tecknas mot slutet av löptiden. Tilldelningen av optionerna skedde efter rapportperiodens utgång.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Central Asia Gold vinner strategisk privatiseringsauktion i Tyva-regionen
En privatiseringsauktion avseende det så kallade gruvdistriktet Tardan genomfördes i Tyva-regionen efter rapportperiodens utgång. Central Asia Golds dotterbolag Tardan Gold var en av deltagarna. Licensen bedöms intressant då den omfattar prospekterings- och produktions-rättigheterna till ett 520 kvadratkilometer stort licensblock. Licensblocket omfattar hela den dal där CAGs gruvor Tardan och Kopto är belägna. Licensen omfattar idag ett antal kända mineraliseringar såsom Suruglugchem, Barsutche och Tardan II. Dessa är belägna endast några kilometer ifrån CAGs Tardan-gruva. På dessa mineraliseringar finns idag registrerade omkring 16 ton av guldmineraltillgångar (gold resources) med relativt höga guldhalter. För CAG är licensen strategiskt intressant då den kringgärdar bolagets redan öppnade gruvor. CAGs geologiavdelning är övertygad om att kunna påvisa ytterligare betydande guldreserver inom licensblocket. OOO Tardan Gold blev vinnare av auktionen med ett bästa bud om motsva rande ca
200 000 USD.


Projektfinansiering av Kopylovskoye-fyndigheten
Som nämnts ovan har de första 35 MSEK av extern finansiering godkänd av den extra bolagsstämman våren 2007 placerats på ett escrow-konto efter rapportperioden utgång. Pengarna skall överföras till Central Asia Gold under de närmaste veckorna, medan de resterande 35 MSEK förväntas erhållas under hösten 2007.

Nästkommande rapport
Nästa rapport för Central Asia Gold är kvartalsrapporten Q3 2007 (jan - sept) som publiceras den 28 november 2007.


Företagsinformation
Moderbolagets fullständiga namn är Central Asia Gold AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm med organisationsnummer 556659-4833. Moderbolagets adress är Brovägen 9, 182 76 Stocksund.


(För fullständig rapport se bifogad fil.)