European Institute of Science AB

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01---2007-06-30

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:08 CEST

(NGM : EURI B)

· Intäkterna för perioden januari-juni 2007 minskade till 971 tkr (3 250 tkr motsvarande period föregående år).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 106 tkr (2 380 tkr).

· Resultat per aktie blev 0,02 kr (0,47 kr).

NGM-noterade börsbolaget European Institute of Science är både ett kommersiellt forskningsinstitut med egna produkter och patent, och ett investmentbolag inom området LifeScience. Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Bolaget redovisar för perioden 2007-01-01 till 2007-06-30 rörelseintäkter om 971 tkr (3 250 tkr). Därav utgjorde försäljning 2 tkr (0 tkr), vinst försäljning av andelar i portföljbolag 969 tkr (3 193 tkr), konsultarvoden 0 tkr (0 tkr) samt övrigt 0 tkr (57 tkr). Resultatet uppgick till 106 tkr (2 380 tkr), motsvarande 0,02 kr (0,47 kr) per aktie. Omsättningstillgångar och likvidamedel uppgick 2007-06-30 till 1,4 Mkr (3,6 Mkr) respektive 1,2 Mkr (3,3 Mkr). Det egna kapitalet uppgick till 8,4 Mkr (8,5 Mkr) motsvarande 1,70 kr (1,70 kr) per aktie. Soliditeten uppgick till 99,8 % (96,9 %). Aktiekursen 2007-06-30 (senaste betalkurs) för European Institute of Science AB var 4,40 kr (1,86 kr) vilket motsvarar ett börsvärde för bolaget på 22,1 Mkr (9,3 Mkr).

Viktiga händelser under perioden
Sedan hösten 2006 har EURIS börjat accelerera det egna forsknings- och utvecklingsarbetet. Bolaget har två beviljade patentfamiljer inom områdena magnetiska nanopartiklar samt magnetfältsinducerande utrustning. Under andra kvartalet 2007 har EURIS anställt två forskare/produktutvecklare som delvis är finansierade av arbetsförmedlingen. EURIS beräknar att under hösten 2007 färdigställa och presentera en egen magnetfältsinducerande utrustning avsedd för forskningsbruk.

Under andra kvartalet 2007 avyttrades från vår bolagsportfölj 10.000 aktier av serie B i Chemel AB, samt 4.880.000 teckningsrätter och 400.000 aktier av serie B i LifeAssays AB. Försäljningarna stärkte EURIS kassa med 0,71 Mkr. Under samma kvartal utnyttjades 17.212.500 teckningsrätter för teckning av 5.737.499 aktier (LIFE BTB) i LifeAssays vilket belastade kassan med 1,43 Mkr.
Under andra kvartalet 2007 förvärvade EURIS en tomt (ca 2000 m2) för 1,38 Mkr i det forskningsattraktiva Brunnshögsområdet i Lund. Målsättningen är att på några års sikt etablera EURIS egna forskningshus med ytor samt infrastruktur som kan erbjudas till framtida investerings/ forskningsprojekt samt blivande portföljbolag.

Andra kvartalets rörelsekostnader blev 12 % lägre jämfört med motsvarande period för förgående år. Intäkterna uppgick till 704 tkr vilket är 69 % lägre än intäkterna för motsvarande period för förgående år. Resultatet för samma period försämrades till en vinst på 199 tkr från en vinst på 1 679 tkr för motsvarande period föregående år. Likvida medel vid andra kvartalets slut uppgick till 1.220 (3.307) tkr.


Viktiga händelser efter perioden
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång har inträffat. Samtliga 175.990 A-aktier i Genovis AB byttes mot 175.990 B-aktier till senaste betalkurs 6 juli 2007 (16,80 kr/aktie). Under tredje kvartalet avyttrades från vår bolagsportfölj 2.000.000 aktier av serie B i LifeAssays AB samt 57.400 aktier av serie B i Genovis AB. Avyttringarna stärkte EURIS kassa med 2,3 Mkr.

European Institute of Science AB har som affärsidé att utbilda lovande forskare till entreprenörer inom medicinsk och biorelaterad teknik.