Strand Interconnect AB

Halvårsrapport för Strand Interconnect AB (publ) i likvidation

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 10:51 CEST

Strand Interconnect AB är försatt i frivillig likvidation.

Allmänt om verksamheten
Strand Interconnect AB grundades 1997 och de första produkterna nådde marknaden år 2000. Bolaget var verksamt på halvledarmarknaden. Efter en positiv start med 3-skifts produktion under slutet av år 2000 mötte bolaget en nedgång i marknaden som är den djupaste och längsta i historien. Bolaget har genom förändringar i såväl marknaden som säljstrategi samt organisation försökt möta en allt svårare marknadssituation. Nya kunder med intressanta utvecklingsprojekt har genererats men flertalet projekt har avbrutits med anledning av den vikande marknaden och förändringar i våra kunders organisationer. Bolaget lyckades därför inte skapa förutsättningar för en långsiktig överlevnad, varför en extra bolagsstämma beslutade försätta bolaget i frivillig likvidation 2003-07-01.

Januari – juni 2003.
Under tre års tid har bolaget bl a arbetat tillsammans med Micronas, en underleverantör till bilindustrin och bolaget blev slutligen kvalificerat för produktion genom den första produktionsordern som bolaget erhöll i slutet av 2002. Framtiden såg ljus ut då de prognostiserade volymerna skulle ge bolaget ett positivt kassaflöde. Bolaget gick alltjämt med förlust och den finansiella situationen blev ansträngd under våren 2003. Mot bakgrund av detta förbereddes en nyemission under första kvartalet 2003. Teckningen planerades att ske i mitten av mars 2003. Satidigt avslöjade Micronas att man inte hade för avsikt att beställa ytterligare volymer då man funnit en annan leverantör.

Nyemissionen ställdes in och bolaget befann sig i en akut likviditetskris. Likviditeten förbättrades med hjälp av kunder som tidigarelade sina produktionsvolymer samtidigt som leverantörsavtal omförhandlades.

Bolaget fick ett kort andrum för att söka annan finansiell lösning men efter två månader utan resultat kallade styrelsen till en extra bolagsstämma som beslutade att försätta bolaget i frivillig likvidation från och med 1 juli 2003.

Försäljning och resultat under perioden januari – juni 2003.
Nettoomsättningen för moderbolaget och koncernen uppgick under perioden januari till juni 2003 till 7 925 KSEK.

Försäljningen till Infineon utgör tillsammans med Micronas och de utvecklingsorder som genererats under hösten 2002 huvuddelen av försäljningen.

Resultatet för perioden uppgår i moderbolaget till -24 177 KSEK. Resultatet har starkt påverkats av värderingar med anledning av kommande likvidation.

Produktionen har under de första månaderna varit låg. Kvalitén på de produkter som producerats har varit god, vilket bekräftar styrkan i det kvalitetssystem som i det närmaste slutfördes innan beslutet om likvidation.

Organisation och medarbetare.
I samband med den akuta likviditetskrisen i mars sades 75% av personalen upp. Resterande sades upp i samband med att styrelsen föreslog stämman beslut om frivillig likvidation. Den sist anställda slutar den sista november. Underperioden har två ledamöter avträtt ur styrelsen.

Finansiell ställning juni 2003.
Bolagets finansiella ställning förstärktes i viss mån under andra kvartalet med anledning av den framflyttade produktionen och resultatet av kostnadsnedskärningar. I bokslutet har reserveringar gjorts utifrån de osäkerheter och speciella frågeställningar som uppstår vid en likvidation. Bolaget har således inte värderats som om driften skulle fortsätta (going koncern). Bolaget har år 2001 ingått i ett 4-års leasingkontrakt beträffande utrustning. Kontraktet är uppsagt och leasingbolaget har erbjudit bolaget en slutavräkning om 40 kEUR villkorat återköp av leverantören. Leverantören har förklarat att man köper tillbaka objekten varför 40 kEUR har reserverats i bokslutet.

Fortsatt drift.
Bolagets framtida likviditet räcker inte till en fortsatt affärsmässig drift. Ledningen har beslutat om frivillig likvidation varvid bolagets affärsmässiga drift är avslutat och verksamheten övergår till att sälja ut tillgångarna. Försäljningen görs direkt från bolaget men också via mellanhänder för att få så stor spridning som möjligt.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommen-dation nr 20-Delårsrapportering. Bolaget följer de redovisningsprinciper och beräknings-metoder som används i samband med likvidation.

Rapportdatum 2003

Delårsrapport kvartal 3 2003-10-28 Bokslutskommuniké 2003 2004-02-17