TransLink Holding AB

HALVÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:12 CEST

(NGM:TRAL MTFB)

· Omsättning 122,3 MSEK (84,3) *
Proforma 139,6 MSEK (123,5) motsvarande period 2006

· Resultat efter finansnetto 7,2 MSEK (2,0)*

· Orderingång under perioden 131,9 MSEK (82,8)*

· TransLink har under perioden förvärvat Mjölby Släp och Trailer AB (MST)

· Marknadsandelen för Translink med varumärken Kilafors, Briab, Ory och MST, uppgår till 36 %, bland svenska tillverkare av släpvagnar och trailers.


* MST förvärvades 070309 och ingår inte i jämförelseunderlaget för perioden jan-jun 2006.
MST ingår i koncernräkenskaperna fr.o.m. 1 april 2007.


Verksamhet

TransLink koncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför tunga släpvagnar och lastbilspåbyggnader med tillhörande serviceutbud för den nordiska marknaden.
Aktierna handlas inofficiellt på NGM Nordic MTF.

Väsentliga händelser under året

I mars förvärvades samtliga aktier i Mjölby Släp och Trailer AB (MST).
Genom förvärvet skapas en svensk släpvagnsgrupp som erbjuder innovativa produkter av hög kvalitet och personlig service. TransLink med varumärkena Kilafors, Briab och Ory får tillsammans med MST en betydande marknadsnärvaro i Sverige. TransLink's bredare produktprogram kompletteras av MST's riktade utbud av timmervagnar. Därmed erbjuds ett brett serviceutbud och en släpvagnstillverkning i nära samarbete med åkare inom skogsindustri och bygg/anläggningsindustri. Synergier kan påräknas i företagets hela förädlingskedja.

Förändringen i produktmix och organisation mot segment i marknaden med större tillväxtmöjligheter och högre förädlingsvärde har stärkt resultatkraften i bolaget.
Marginalutvecklingen har varit gynnsam samtidigt som bolagets leveransförmåga avsevärt har förbättrats i en period av stark efterfrågan.


Marknad och försäljning

Under perioden ökade antalet registreringar på den svenska marknaden med 10 %.
Efterfrågan var fortsatt stark för både svensktillverkade och importerade enheter, där dock importerade semitrailers till fjärr- och linjetrafiken har gått tillbaka till förmån för importerade påbyggda släpvagnar i samma segment. Importandelen är oförändrad, ca 85 % av marknaden.

Den svensktillverkade delen av släpvagns- och trailermarknaden ökade med 8 %.
Den tyngre inhemska industrin bl.a. skogsindustri, bygg- och anläggningsindustri samt miljösektorn, som är TransLinks segment i marknaden, uppvisar fortsatt en hög aktivitet. Infrastrukturprojekten runt storstäderna och byggandet är i uppsving, liksom transporter av flis, timmer och sågat virke.

Nettoomsättningen uppgick totalt till 122,3 MSEK (84,3) *. Proforma 139,6 MSEK (123,5) motsvarande period 2006. Den förändrade produktmixen har påtagligt förbättrat leveransförmågan. Antalet tillverkade enheter, släpvagnar och lastbilspåbyggnader, i Kilafors, Örebro och Mjölby ökade med 11 % till 237 (216).

Orderingången uppgick till 131,9 MSEK (82,8). *

Marknadsandelen i Sverige uppgår till 5 % och bland svenska tillverkare till 36 %.
TransLink är den störste svenska tillverkaren.


Resultat

Resultatet för perioden uppgår till 7,2 (2,0) MSEK. Det förbättrade resultatet hänförs till interna projekt att höja lönsamheten genom förändrad produktmix, samt högre volym.


Finansiering och kassaflöde

Koncernens kassaflöde uppgick under perioden till 2,1 (-4,4) MSEK.

Investeringar

Förvärv av anläggningstillgångar under perioden uppgår till 1,1 (1,3) MSEK.


Personal

Antalet anställda i koncernen uppgick till 120, jämfört med 91 vid årsskiftet 2006.
66 anställda i bolaget är knutna till bolagets verksamhet i Kilafors, 26 till Örebro och 28 till Mjölby.


Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget TransLink Holding AB (publ) består enbart av koncernsamordnande uppgifter och tillgångarna består huvudsakligen av aktier i dotterbolag.

Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK och resultatet efter finansnetto till -0,6 (-0,5) MSEK.

Inga investeringar under perioden.


Övrigt

Denna rapport har inte varit föremål för revisors granskning.
Nästa rapport omfattar kalenderåret 2007 och kommer att offentliggöras den 29 februari 2008.

Kilafors den 31 augusti 2007
Roger Hjerth
VD
Upplysningar lämnas av TransLinks VD Roger Hjerth på tel 0278 - 65 92 40.