Länsförsäkringar

Halvårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 10:04 CEST

Första halvåret 2003 i korthet:

Utlåningen till allmänheten ökade med 58 procent till 25,3 (16,0) miljarder kronor och inlåningen från allmänheten med 24 procent till 16,6 (13,4) miljarder kronor.

Antalet kunder ökade med 59 000 och uppgick till 427 000 (368 000). Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 36,9 (12,9) Mkr och efter kreditförluster till 12,4 (2,3) Mkr.

Intäkterna ökade med 20 procent till 374,3 (312,0) Mkr. Denna ökning var nästan dubbelt så stor som kostnadsökningen på 11 procent till 339,3 (306,9) Mkr.

Räntenettot ökade med 28 procent till 315,7 (246,3) Mkr.
Räntabiliteten uppgick till 1,8 (0,5) procent.
Bostadsutlåningen ökade med 149 procent till 12,2 (4,9) miljarder kronor. Kontorsnätet har successivt utökats och idag finns 82 (75) rådgivningskontor runt om i landet.

Andelen villaförsäkringskunder i Länsförsäkringar som också är bankkunder uppgick till 10,1 (6,5) procent.

– Länsförsäkringars bankverksamhet har en fortsatt positiv utveckling. Antalet kunder ökar successivt, resultatutvecklingen är god och intäkterna ökar mer än kostnaderna. Inom området bostadsfinansiering är utvecklingen mycket stark. Vi ser också en tydlig trend i att Länsförsäkringar numera är en bank man byter till, inte längre en bank man kompletterar med, säger Tomas Johansson, VD i Länsförsäkringar Bank.

Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/Info
Uppgifterna inom parentes avser första halvåret 2002.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank 08-588 419 82, 073-964 19 82
tomas.johansson@lansforsakringar.se
Catharina Strömsten, Chef Bankmarknad, Länsförsäkringar Bank 08-588 424 52, 073-964 24 52
catharina.stromsten@lansforsakringar.se
Christer Baldhagen, Informationsdirektör, Länsförsäkringar AB 08-588 415 01, 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se