Lightlab AB

Halvårsrapport Januari - Juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 15:45 CEST

*Fortsatta tekniska framsteg i Taiwan

*Riktad emission under sommaren tillför bolaget ytterligare 2 MSEK

*Resultatet för perioden uppgick till -4,8 MSEK
(-12,2 MSEK) och följer ekonomisk plan

LightLab under första halvåret 2003

LightLab har under det första halvåret fokuserat arbetet på att ta fram en prototyp i LightLab Asia i Taiwan. Bolaget har vidare, genom två kapitalanskaffningar under 2003,
säkrat fortsatt drift och utveckling fram tills en industriell prototyp beräknas vara klar.

Genom en ny ansvarsfördelning och organisationsstruktur inom koncernen har all teknikutveckling koncentrerats till dotterbolaget i Taiwan. Detta har också medfört
en avsevärt förbättrad kostnadseffektivitet. På så sätt tillvaratas projektets kommersiella potential på bästa sätt.

Viktiga händelser under perioden

*Tekniköverföring till Taiwan och egen tillverkningslinje för prototyper

För att kunna fortsätta utvecklingsarbetet och samtidigt på ett mer ändamålsenligt sätt hantera tillgängliga ekonomiska medel beslöts under hösten 2002 att fokusera den fortsatta teknikutvecklingen till dotterbolaget LightLab Asia i Taipei, Taiwan. Tekniköverföringen från Sverige till Taiwan blev klar i januari i år.

Samtidigt beslöts att bygga upp en prototypanläggning i LightLab Asia i Taiwan. Denna anläggning blev färdig i februari i år, vilket innebär att LightLab nu kan tillverka katoder och andra komponenter samt även sätta samman och testa lampor i egen regi. Mindre testserier produceras nu regelbundet. Denna möjlighet har bidragit till tekniska framgångar som bolaget nu uppnått.

Det tekniska utvecklingsarbetet sker med stöd av Dr. Qiu-Hong Hu, anställd i moderbolaget i Sverige. Dr. Hu, som tidigare doktorerat vid Chalmers, är anställd på LightLab sedan hösten 2001 och arbetar regelbundet på plats i LightLab Asia som teknisk specialist.

*Prototypen och teknikutvecklingen

En prototyp färdigställdes i början av maj vid bolagets anläggning i Taiwan. Den framtagna prototypen har en ljusintensitet om cirka 200 till 250 lumen, vilket motsvarar ljusstyrkan hos en traditionell 20-25 Watts-lampa. Prototypens egenskaper och prestanda har utvärderats, vilket givit ett beslutsunderlag för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Under sommaren har lampans komponenter fortsatt förbättrats och såväl produktionsmetoder som processer har löpande utvärderats, förenklats och förbättrats. Aktiviteterna i Taiwan följer två parallella spår – forskning-och-utveckling (FoU) och produktion. FoU syftar till kontinuerlig förbättring på komponentnivå. Varje förbättring på komponentnivå testas i produktion för att verifiera kvaliteten ur produktionssynpunkt.

Arbetet har varit framgångsrikt och följer den tekniska plan bolaget arbetar efter.

Det kommande arbetet syftar fortsatt till att vidareutveckla prototypen mot en stabil och mer robust struktur som krävs för industriell tillverkning. Ljusintensiteten bör då vara cirka 400 lumen. En industriell prototyp beräknas vara klar i slutet av 2003 vilket är i enlighet med den plan bolaget arbetar efter. De tekniska framsteg som nu uppnåtts innebär inte att det fortsatta arbetet är utan risk.

*Riktad emission

Styrelsen för LightLab AB beslutade i juni, med stöd av det bemyndigande som aktieägarna lämnade vid ordinarie bolagsstämma den 14 maj 2003, att genomföra en nyemission.

Nyemissionen har skett till en begränsad krets aktieägare och andra finansiärer. Emissionskursen bestämdes till 32 öre per aktie. Totalt har 6 632 000 aktier tecknats. Emissionen har avslutats och tillfört bolaget drygt 2 MSEK efter rapportperiodens utgång.

Tidigare under perioden genomfördes en riktad emission, som tillförde bolaget nära 1,5 MSEK. Denna emission omfattade 3 miljoner B-aktier och riktades till en begränsad krets av befintliga aktieägare. Aktieemissionen kombinerades med en emission avseende teckningsoptioner. För varje tecknad aktie erhölls en option att teckna ytterligare en B-aktie fram till den 28 februari 2005 för 70 öre. Teckningskursen var 0,49 kronor per aktie. Emissionen fulltecknades.

*Optioner

Styrelsen beslutade under våren om ett optionsprogram till förmån för bolagets verkställande direktör Pär-Ola Mannefred. Programmet ger Mannefred 500 000 optioner med rätt att fram till 31 mars 2005 teckna motsvarande antal B-aktier till en kurs om 80 öre.

Resultat, finansiering & likviditet

Som nämnts ovan har verksamheten under första halvåret fokuserats på arbetet på att ta fram en prototyp i LightLab Asia. Dotterbolaget i Taiwan har med koncernens nya organisation ansvar för all teknikutveckling. Moderbolaget ansvarar främst för finans, marknad och investor relations. Kostnaderna för halvåret uppgick till 5,0 MSEK (12,6) för perioden, varav 2,0 (4,4) MSEK utgör personalkostnader. Företagets kostnader har i sin helhet belastat föreliggande resultaträkning. Resultatet efter finansiella poster uppgick till –4,8 MSEK (-12,2). Resultatet påvisar den drastiska neddragning av kostnader som åstadkommits under perioden och överensstämmer med den ekonomiska plan företaget arbetat efter.

En riktad emission i februari tillförde bolaget nära 1,5 MSEK. Emissionen riktades till en begränsad krets av befintliga aktieägare. För varje tecknad aktie erhölls en option att teckna ytterligare en B-aktie fram till den 28 februari 2005 för 70 öre. Teckningskursen var 0,49 kronor per aktie. Totalt emitterades 3 miljoner B-aktier. Vid en riktad emission i juni och juli tillfördes bolaget drygt 2 MSEK. Teckningskursen var 0,32 kronor per aktie. Totalt emitterades 6 632 000 aktier.

Emissionslikviden har inbetalts till bolaget efter rapportperiodens utgång och finns sålunda ej medtagen i ovanstående ekonomiska rapportering.

Bolagets befintliga likviditet säkrar verksamheten fram till dess en industriell prototyp beräknas vara klar.

Företagets B-aktie är noterad på NGM Equitys aktielista sedan 13 mars 2000. Efter de genomförda nyemissionerna uppgår antalet aktier till 71 412 260, varav 1.500.000 aktier av serie A och resterande 69 912 260 av serie B. Företaget hade vid halvårsskiftet 4 242 aktieägare.

LightLab-koncernen omfattar, förutom moderbolaget LightLab AB (publ), även dotterbolagen LightLab Asia Corp i Taipei Taiwan samt LightLab Sweden AB. LightLab Sweden AB bedriver ingen verksamhet.

Redovisningsprinciper
Företagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med senaste årsredovisningen.

Rapporteringstillfälle
Nästa rapporteringstillfälle är den 12 november 2003. Bokslutskommuniké för 2003 avges 26 februari 2004. LightLabs årsredovisning för 2002 finns tillgänglig på företagets huvudkontor på adress Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg. Årsredovisningen samt övrig finansiell information finns även att hämta från företagets hemsida www.lightlab.se

För mer information, kontakta
Pär-Ola Mannefred, VD, LightLab AB (publ)
telefon 031 – 703 25 02 mobil 0705 – 127 017
e-post pom@lightlab.se
Halvårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Detta är LightLab AB (publ)
LightLab AB (publ) är ett göteborgsbaserat företag som har utvecklat en unik metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver.

LightLabs affärsidé är att utveckla miljövänlig ljusteknik och göra det möjligt för aktörerna på belysningsmarknaden att stärka värdet på sina varumärken genom att använda LightLab-teknologin. Strategin går ut på att bygga vidare på redan starka relationer mellan tillverkare, distributörer och konsumenter. LightLab skall inte självt tillverka lampor utan aktivt bidra till att miljövänlig ljusteknik får sitt genombrott på den internationella marknaden.

Företaget, grundat 1996, är sedan 2000 noterat på NGM Equity-listan och har nära 4.300 aktieägare.

LightLab arbetar med att ta fram en ny typ av ljuskälla. Denna ljuskälla är baserad på en sk fältemissionskatod som företaget utvecklat. Målet är bland annat att få fram ett nytt alternativ till de glödlampor och flourescerande ljuskällor som finns på marknaden idag.