IFS

Halvårsrapport Januari - Juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2003 12:17 CEST

Andra kvartalet 2003

* Sänkta kostnader har gett förbättrat resultat. Rörelseresultatet uppgick till
15 Mkr (-73) och resultat efter finansnetto till -12 Mkr (-87). Resultat per aktie
efter skatt uppgick till -0,24 kr (-1,39).

* Nettoomsättningen uppgick till 594 Mkr (685). Licensintäkterna uppgick till 212 Mkr
(267) och konsultintäkterna till 351 Mkr (387).

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 Mkr (27). Kassaflödet efter
investeringar uppgick till -59 Mkr (-45) och till -29 Mkr exklusive engångsutbetalningar och
uppsägningslöner om 30 Mkr.

* Åtgärder för att minska kostnaderna har genomförts snabbare än planerat och medfört att
rörelsekostnaderna har sänkts till 618 Mkr (820).

Första halvåret 2003

* Rörelseresultatet uppgick till -24 Mkr (-125) och resultat efter finansnetto till -73 Mkr
(-155). Resultat per aktie efter skatt uppgick till -1,10 kr (-1,20).

* Nettoomsättningen uppgick till 1 188 Mkr (1 429). Licensintäkterna uppgick till
428 Mkr (571) och konsultintäkterna till 706 Mkr (802).

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 Mkr (-1). Kassaflödet
efter investeringar uppgick till -100 Mkr (-120) och till -40 Mkr exklusive
engångsutbetalningar och uppsägningslöner om 60 Mkr.

* Rörelsekostnaderna har sänkts till 1 297 Mkr (1 676).

Koncernens utveckling
Under det andra kvartalet har marknaden för nya affärssystem fortsatt att minska, medan marknaden för tilläggstjänster och uppgraderingar varit stabil. Detta har inneburit en fortsatt god konsultbeläggning på de flesta marknaderna. Konsultmarginalen fortsatte att förbättras och uppgick till 25% (14%) i det andra kvartalet jämfört med 21% (11%) i det första kvartalet. Förutom en god beläggning beror förbättringen på att effektiviteten inom konsultverksamheten ökats. IFS Applications 2003 är dessutom enklare att implementera än tidigare versioner och har en högre kvalitet. Leveranserna började i slutet av år 2002 vilket börjar få genomslag i form av smidigare implementeringsprojekt och nöjdare kunder.

Under det andra kvartalet tecknade 33 nya kunder avtal om leverans av IFS Applications. Dessutom tecknades ett stort antal uppgraderingskontrakt. Andelen nyförsäljning av licenser som genererats via partnersamarbeten är relativt konstant och uppgår för det andra kvartalet till 6% och för det andra halvåret till 8%. Totalt hade 7 kontrakt vardera ett värde överstigande USD 1 miljon. Licensintäkterna har dock inte nått upp till förväntningarna. Åtgärderna för att sänka kostnaderna och risknivån ytterligare fortsätter.
Orderstocken har minskat med 81 Mkr (9%) sedan årsskiftet och uppgår till 853 Mkr vid utgången av första halvåret. Valutaeffekter svarar för 40 Mkr av minskningen. Resterande del är hänförlig till det avyttrade bolaget i Indonesien samt annullerade licensorder i Latinamerika.
Under första halvåret har intäkter och kostnader minskat med 6% beroende på valutaeffekter jämfört med det första halvåret år 2002. Valutaeffekterna har påverkat resultat efter finansnetto positivt med 5%.

Åtgärdsprogram
De åtgärder som initierades i december 2002 beräknas medföra minskade utgifter om minst 300 Mkr. Personalrelaterade kostnader svarar för ca 60% av rörelsekostnaderna varför en stor del av de planerade kostnadsreduktionerna utgörs av personalminskningar. Antalet anställda minskas med cirka 350 personer år 2003. Vidare genomförs åtgärder inom ett tiotal definierade områden, vilka inkluderar återhållsamhet med investeringar, avveckling av externa konsulter, avyttring av icke kärnverksamheter samt minskning av resekostnader och andra personalrelaterade kostnader. Efter genomfört åtgärdsprogram kommer antalet anställda att uppgå till cirka 2 800. De minskade kostnaderna medför att break-even nivån sänks till drygt 2 500 Mkr år 2003.

Åtgärdsprogrammet har genomförts snabbare än planerat och rörelsekostnaderna under det andra kvartalet har sänkts till 618 Mkr (820) jämfört med 679 (855) under det första kvartalet. Antalet anställda uppgår till 2 830 exklusive 97 uppsagda med kvarvarande uppsägningstid. Under det fjärde kvartalet 2002 gjordes avsättningar med 132 Mkr för omstruktureringskostnader varav 48 Mkr upplösts under det första halvåret 2003. Planerade uppsägningslöner och engångsutbetalningar medförde att effekterna av åtgärdsprogrammet inte slagit igenom fullt ut på kassaflödet under första halvåret. IFS International Flight Service AB samt verksamheten i Indonesien med sammanlagt 69 anställda har sålts. Realisationsförlusten för IFS Flight uppgick till 7 Mkr, vilket belastade resultatet för det första kvartalet och realisationsvinsten för IFS Indonesien uppgick till 4 Mkr, vilket förbättrat resultatet för det andra kvartalet.

Marknaden
Det andra kvartalet innebar en fortsättning på den marknadssituation som rådde under år 2002 och årets första kvartal. En generellt sett svag världsekonomi resulterade i ett kvartal med återhållsamhet på marknaden. Nettoomsättningen för de 10 största leverantörerna minskade med 6%.

För de etablerade leverantörerna i branschen bedöms återkommande intäkter från befintliga kunder svara för uppemot 70% av licensintäkterna. De återkommande intäkterna, som varit relativt stabila under de senaste två årens nedgång, består till större delen av underhållsavgifter och andra typer av licensrelaterade tjänster som är nödvändiga för att hålla igång befintliga system. Fallhöjden är därmed begränsad och IFS förutser inga dramatiska försämringar av marknaden under det andra halvåret.

Produktutveckling
Utvecklingen av IFS Applications 2003 avslutades i början av året och versionen är i drift hos ett stort antal kunder. Produktutvecklingen under det första halvåret har inriktats på IFS Applications 2004 som börjar levereras i slutet på år 2003. Viktiga förbättringar görs inom SCM (Supply Chain Management), MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) och Lean Manufacturing i samarbete med kunder och partners. Med den nya releasen stärks IFS konkurrenskraft inom underhållsintensiva branscher som flyg, försvar, transportsystem och tung processindustri samt inom tillverkningsindustrin. Stödet för J2EE och .NET har utvecklas ytterligare och funktioner för bolag med globala verksamheter har förbättrats.

IFS Applications 2004 utvecklas med en ny metod som innebär kortare release-cykler, bättre leveranssäkerhet och ökad kvalitet. Vidare underlättas samarbetet med strategiska kunder men också internt inom IFS organisation vilket underlättar genomförandet av distribuerad produktutveckling. En allt större del av FoU-verksamheten förläggs på Sri Lanka och enheten har nu 243 anställda. Detta har inneburit att koncernens FoU-kostnader kunnats sänkas med 22% för det första halvåret utan att kapaciteten påverkats nämnvärt. Vi slutet av det tredje kvartalet beräknas enheten ha 300 anställda.

Av utgifterna för produktutveckling har 64% aktiverats. Då avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader är av samma storleksordning som aktiverade utvecklingskostnader för första halvåret, blir nettoeffekten på resultatet marginell.

Finansiering och kassaflöde
Den löpande verksamheten genererar allt bättre kassaflöden. Skillnaden i förändring av rörelsekapital, jämfört med det andra kvartalet 2002, är till stor del hänförlig till en stor kundinbetalning under år 2002. DSO, effektiv kredittid, baserat på rullande 12 månaders fakturering, var vid halvårsskiftet 66 dagar, vilket är 9 dagar lägre än motsvarande period föregående år. Kassaflödet har under det första halvåret belastats med utbetalningar för omstruktureringskostnader och engångsposter uppgående till 60 Mkr, varav 30 Mkr under det andra kvartalet. Ett konvertibelt förlagslån om netto 200 Mkr med likvid i februari 2003 har utgivits. De konvertibla skuldebreven är noterade vid Stockholmsbörsen. Under det första kvartalet har överenskommelse träffats om utökade krediter med 100 Mkr. Likvida medel uppgick den 30 juni till 174 Mkr (134). Därutöver förfogade koncernen över outnyttjade krediter om 156 Mkr (100).

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under första halvåret uppgick till 8 Mkr (29). Resultat efter finansnetto var -224 Mkr (-95). Resultatet har belastats med kapitaltillskott till dotterbolag med 154 Mkr och nedskrivningar av fordringar hos dotterbolag med 19 Mkr. Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 0 Mkr (15). Moderbolagets likviditet, inklusive outnyttjade krediter, uppgick den 30 juni till 110 Mkr (40). Bolaget har, enligt beslut på ordinarie bolagsstämma, nedsatt aktiekapitalet med 215 Mkr genom att aktiens nominella belopp sänkts från 5 till 2 kronor, vilket ökat det fria egna kapitalet med motsvarande belopp.

Framtidsutsikter
IFS baserar verksamheten på att efterfrågan på affärssystem kommer att vara fortsatt svag under återstoden av år 2003. Åtgärderna för att sänka kostnader och risknivå, liksom fokuseringen på marknadssegment, fortsätter och bedömningen är att detta skall resultera i betydande förbättringar av resultat och kassaflöde.

Utveckling per region

I Norden har volymerna upprätthållits väl främst genom tilläggsbeställningar och uppgraderingar från den stora kundbasen på över 1 200 kunder. Lönsamheten i Sverige, Norge och Finland är god. Kontoret i Vejle, Danmark, har avvecklats och verksamheten i Danmark visar kraftigt förbättrade resultat. Rörelsemarginalen i Norden uppgår till 27% för det första halvåret.

EMEA består av Kontinentaleuropa – exklusive östra Europa – samt Brittiska öarna, Mellanöstern och Afrika Konsultmarginalen har förbättrats, främst tack vare att ett antal olönsamma kundprojekt avslutats. Vidare har effekterna av de omfattande rationaliserings- och omstruktureringsprocesser inom försäljnings- och konsultorganisationerna som genomförts på olönsamma marknader gett fortsatt effekt. Framförallt Tyskland uppvisar stora förbättringar och positivt resultat för det andra kvartalet.

I Nordamerika fortsatte företag att skjuta på sina investeringar under det andra kvartalet vilket lett till minskade licensintäkter. Justerat för effekter av ändrade redovisningsprinciper och växelkursförändringen är minskningen av intäkterna 10%. Kostnadssänkningar på 14% har uppnåtts, vilket har kompenserat de minskade licensintäkterna men inte varit tillräckliga för att åstadkomma lönsamhet. Kontrakt tecknades med 12 nya kunder under det första halvåret varav en stororder till ett Fortune 500 bolag inom flyg & försvarsindustrin. Som följd av vd-bytet i april pågår en översyn av ledning och organisation. Strategin att ha en stark närvaro i USA ligger fast.

Tillväxtmarknader representerar de regioner där IFS licensförsäljning förväntas ha den största tillväxten och består av Asien, Australien, Japan, Latinamerika och Östra Europa. Ett flertal nya kunder har kontrakterats och regionen svarar för 19 av de 33 nya kunderna som kontrakterats i världen under det andra kvartalet. Samarbetet med NEC har utvecklats väl och två nya samarbetsavtal har ingåtts under det första halvåret. Det ena avser NECs försäljning till japanskt ägda tillverkande företag i Kina och Sydostasien och det andra avser försäljning av IFS lösning för eftermarknadsservice i Japan. Verksamheten i Indonesien med 60 anställda har sålts till lokala intressenter som fortsätter att driva verksamheten baserad på IFS Applications. IFS ägarandel i det nya bolaget uppgår till 10%.