SRAB Shipping AB

Halvårsrapport Januari - Juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 15:34 CEST

Utvecklingen i sammandrag

* Nettoomsättning 29,6 Mkr (18,9)
* Rörelseresultat 1,5 Mkr (2,5)
* Rörelsemarginal 5,1% (13,2)
* Soliditet 34% (28)
* Resultat efter skatt 0,1 Mkr (0,4)

2003 – Halvåret
Under halvåret uppgick företagets resultat före skatt
till –0,1 (0,4) och efter skatt 0,1 (0,4). Resultatet är i linje med företagets budget. Resultatprognos för helåret 2003 beräknas positiv med 3,5 Mkr. Resultatförbättringen uppstår under andra halvåret.

Omsättning
SRAB:s omsättning ökade med ca 60% till 29,6 Mkr (18,9). Anledningen till bolagets ökade omsättning är att det tidigare delägda fartyget Skagica under december månad förvärvades till 100% av SRAB.

Resultat
Rörelseresultat 1,5 Mkr (2,5).
Under perioden har teknisk drift och bemanning av fartyget Skagica överförts från ett externt bolag till ett av SRAB kontrollerat managementbolag. I samband med detta har betydande engångskostnader uppstått.
En under perioden fallande USD kurs har också påverkat resultatet negativt.

Rörelsemarginalen för perioden uppgick till 5,1% (13,2).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till –0,1 Mkr
(0,4) före skatt.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 0,1 Mkr
(0,4). Av detta är 0,2 Mkr skatteintäkt på aktiverade underskottsavdrag.

Kassaflöde och soliditet
Periodens kassaflöde uppgick till –3,5 Mkr (-2,9).
Nettoskulden har p.g.a. nyemission minskat till 69,7 Mkr
(skuld 31.12.02 uppgick till 79,7 Mkr)

Soliditeten uppgick till 34% (28).
Marknad & Befraktning
Under första kvartalet har tankfartyget Arcticas tidscerteparti förlängts med 2 år t o m sommaren 2005 till en förhöjd nivå. Övriga två tankfartygs tidscertepartier löper fram t o m sommaren 2004 respektive 2005.

Konvertibla skuldebrev
Under perioden har inga konvertibler konverterats till aktier. Utestående konvertibla lån uppgår till 6,5 Mkr (6,7).

Investeringar/desinvesteringar
Investeringar under perioden 0,1 (0,0)

Moderbolaget
Nettoomsättningen i moderbolaget under perioden blev
19,6 Mkr (18,9). Ingen fakturering avsåg koncernbolag. Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,0 Mkr
(-1,6). Likvida medel per 30 juni 2003 uppgick till 5,3 Mkr (5,8). Årets investeringar utgjorde 0,1 Mkr (0,0).

Intressebolag
Resultatandel för intressebolagen uppgår till –0,7 Mkr (1,5). Resultatet har påverkats negativt av valutaeffekter.

Under februari månad förvärvade bolaget 51% av aktierna i det norska bemanningsföretaget Ebon Ship Management AS för 0,1 Mkr.

Företrädesemission
Bolaget har genomfört, enligt mandat från bolagsstämman den 21 november 2002, en företrädesemission till ett belopp om 11,4 Mkr.

Viktiga händelser efter halvårets slut
Under juli månad har SRAB förvärvat tankfartyget Arctica, tidigare inhyrt på bareboat avtal. Affären beräknas ge en resultatförbättring, likviditetsförstärkning och förbättring av det löpande kassaflödet.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport jan-sept lämnas den 6 november 2003

Denna halvårsrapport har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering.

Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av företagets revisor.

Stockholm den 18 augusti 2003
Styrelsen

SRAB Holding AB, bedriver rederiverksamhet inom Östersjö- och Nordsjöområdet. SRAB Holding AB, är noterat på NGM Equity-listan. Antalet aktieägare är ca 600. Rederiet opererar åtta fartyg (tre kemikalie- och produkttankers samt fem delägda torrlastfartyg) och sysselsätter ombord och iland totalt ca 150 personer.