Hydropulsor AB

Halvårsrapport Januari - Juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 09:11 CEST

*Den tyska stålproducenten Böhler Uddeholm har under perioden beställt en maskin för kapning av stångmaterial till ett ordervärde på 2,1 MSEK

*Hydropulsor medverkade i början av juni på PM2TEC2003-mässan för pulverkompaktering i Las Vegas, USA. Hydropulsor ställde ut sin teknologi höghastighetskompaktering tillsammans med pulverpresstillverkaren Gasbarre och mötte ett betydande intresse från ett antal aktörer.

*Lars Troive är sedan den 21 maj ny VD för Hydropulsor. Åke Hörnell övertog samtidigt uppgiften som styrelsens ordförande från Lars Troive som varit suppleant och också styrelsens ordförande sedan hösten 2002. Tidigare VD och ekonomichef, Anders Falk, har lämnat Bolaget.

*Två nya styrelseledamöter, Bengt Wahlqvist och Christer Åslund, valdes in i styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman i Karlskoga den 18 juni. Tidigare styrelseledamöter Yngve Bergström, Åke Hörnell och Lennart Karlsson omvaldes. Lars Troive nyvaldes som styrelseledamot.

*Styrelsen i Hydropulsor har den 23 juli fattat beslut att med stöd i bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 2003 genomföra en nyemission under september 2003 på två nya aktier per varje gammal aktie till kurs 0,20 SEK. Emissionen beräknas vid full teckning tillföra Hydropulsor eget kapital på 31,5 MSEK före kostnader.

*Hydropulsors huvudägare, High Speed Forming Technology 2000 och Hörnell Teknikinvest har under perioden april-juni 2003 ställt ytterligare lånefinansiering på 2,9 MSEK till Bolagets förfogande i avvaktan på genomförande av den planerade nyemissionen.

*Hydropulsor har under juli månad avvecklat den innehavda kapitalförsäkringen och disponerat likviditeten för amortering av banklån.

Hydropulsor erhöll under april 2003 en order på 2,1 MSEK avseende en enhet för höghastighetskapning med tillhörande matningsutrustning och stångmagasin. Köparen är Böhler Uddeholm Deutschland GmbH, en tysk stålproducent. Böhler Uddeholm levererar både kapat och okapat material till kunder inom verkstads- och bilindustrin. Maskinen kommer att levereras under hösten 2003 och öppnar nya marknadssegment för Böhler Uddeholm, vilket kan resultera i beställningar av flera kapmaskiner från Hydropulsor.

Hydropulsor medverkade på PM2TEC2003-mässan för pulverkompaktering i Las Vegas, USA i början av juni 2003. Mässan är ett internationellt forum och gav goda möjligheter till exponering av Bolaget och höghastighetstekniken samt att träffa tongivande aktörer inom global metallpulverkompaktering.

Hydropulsor ställde ut tillsammans med Gasbarre Products Inc, en ledande leverantör av pulverpressar i USA. Detta ger en kommersiell tyngd åt Hydropulsor som sedan tidigare har ett samarbetsavtal med Gasbarre angående marknadsföring, försäljning och service på den nordamerikanska marknaden.

Styrelsen utsåg den 21 maj 2003 Lars Troive till VD, tidigare styrelsens ordförande och representant för en av huvudägarna, High Speed Forming Technology 2000. Tidigare VD och ekonomichef, Anders Falk, har lämnat bolaget. Åke Hörnell övertog samtidigt rollen som ordförande i styrelsen. Åke Hörnell kommer även att fungera operativt i Bolaget och tillsammans med VD driva kontakter med kunder och samarbetspartners.

Två nya styrelseledamöter, Bengt Wahlqvist och Christer Åslund, valdes in i styrelsen som ordinarie ledamöter vid den ordinarie bolagsstämman den 18 juni. Tidigare styrelseledamöter Yngve Bergström, Åke Hörnell och Lennart Karlsson omvaldes. Lars Troive, tidigare suppleant, nyvaldes som styrelseledamot.

Bengt Wahlqvist är född 1953, civilingenjör, VD, grundare och huvudägare i Creator Teknisk Utveckling AB med inriktning på främst industriell produktutveckling. Bengt Wahlqvist har ett antal styrelseuppdrag som bl a styrelseordförande i Creator Teknisk Utveckling AB, Scandinavian Demining Group AB och Electroprocess i Dalarna AB samt styrelseledamot i LC-Tec Holding AB. Bengt Wahlqvist har en intressant utblick till olika utvecklingsverksamheter och kan bl a tillföra Hydropulsors styrelse och Bolaget ett aktivt marknadsperspektiv.

Christer Åslund är född 1942, civilingenjör, teknologie doktor och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Christer Åslund har ett kommersiellt perspektiv och driver som VD Scandinavian Powdertech AB och Nordic Coating AB samt har tidigare varit VD för Anval AB och vice president och marketing director i Vallourec SA. Christer Åslund är styrelseordförande i Scandinavian Powdertech AB, Nordic Coating AB och ledamot i MPS SA i Frankrike, medlem av Jernkontoret, American Powder Metallurgy Institute, European Powder Metallurgy Institute samt ISO/TK 55. Christer Åslund besitter ett djupt metallurgiskt kunnande inom pulverproduktion och -kompaktering. Inte minst viktigt tillför Christer Åslund ett know-how inom rostfritt pulver som är mycket komplext såväl produktionsmässigt som i kompakterings- och sintringsprocesser.

Ekonomisk information

Omsättning, resultat och avskrivningar
Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick under perioden januari-juni till 7 702 KSEK (3 769) och för koncernen till 7 703 KSEK (4 683).

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till - 8 336 KSEK (- 16 562). Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till - 6 814 KSEK (- 16 326).

Avskrivningar i koncernen har under perioden genomförts med 2 591 KSEK (1 682) och för moderbolaget med 1 676 KSEK (1 486)

Investeringar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar för koncernen och moderbolaget uppgick under perioden till 992 KSEK (6 041).

Likviditet
Hydropulsors likviditet är fortsatt ansträngd. Den kortsiktiga finansieringen är dock löst sedan huvudägarna, High Speed Forming Technology 2000 AB och Hörnell Teknikinvest AB, skjutit till lånefinansiering på 2,9 MSEK under perioden april-juni 2003. Huvudägarna har, inklusive Åke Hörnell som privatperson, sammanlagt skjutit till 14,4 MSEK i lån till Bolaget per 30 juni 2003. Av detta belopp har i en riktad nyemission 4,0 MSEK kvittats mot nyemitterade B-aktier vid ordinarie bolagsstämma den 18 juni 2003. Emissionskursen uppgick till 0,30 SEK.

Bolaget har i juli månad avvecklat den innehavda kapitalförsäkringen och disponerat likviden för amortering av banklån.

Nyemission
Styrelsen bemyndigades vid den ordinarie bolagsstämman att genomföra en nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen och huvudägarna arbetar aktivt för att säkerställa Hydropulsors kapitalanskaffning och har beslutat genomföra en nyemission under september 2003 på två (2) nyemitterade aktier per varje (1) gammal aktie till kurs 0,20 SEK per aktie. Emissionen sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare och tillför Hydropulsor 31,5 MSEK eget kapital vid full teckning. Emissionen beräknas förse Bolaget med kapital fram till att positivt kassaflöde uppnås.

Bolagets huvudägare avser sammanlagt delta fullt ut i den förstående nyemissionen genom kvittning av de fordringar som uppstått då Bolaget stöttats finansiellt sedan rekonstruktionen. Den tidigare huvudägaren, Förvaltningsaktiebolaget Metallica, har samtidigt uttryckt sin avsikt att kvitta samtliga sina återstående fordringar på dotterbolaget AFC på 1,9 MSEK mot aktier i moderbolaget.

Det finns idag ingen garanti för att långfristigt kapital kommer att kunna tillföras genom den förestående nyemissionen. En situation med totalt bortfall av finansieringsmöjligheter skulle leda till en allvarlig kris för Hydropulsor med verkan att Bolaget i värsta fall skulle tvingas träda i likvidation eller gå i konkurs. Hydropulsor arbetar med ett antal strategiska samarbetspartners inom utveckling och kommersialisering av HVC-tekniken och möter ett mycket stort intresse från olika industriella aktörer på marknaden. Det gäller såväl förfrågningar om specifika maskinleveranser inom pulverkompaktering och kapning som samarbetsavtal baserat på licensiering av teknik. Pågående maskinleveranser innebär potentiellt omfattande följdbeställningar. Hydropulsor har under juli månad avvecklat Bolagets innehavda kapitalförsäkring, genomfört motsvarande amortering av banklån och upptagit diskussioner med Bolagets huvudbank om refinansiering. Styrelsen ser därför sammantaget positivt på den beslutade nyemissionen och har stor tillförsikt att den kommer att kunna genomföras framgångsrikt.

Redovisningsprinciper
Bolagets redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med senaste årsredovisningen.

Karlskoga den 7 augusti 2003
Hydropulsor AB (publ)
Styrelsen

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av
VD Lars Troive Tel 0586-649 50 Mobil 070-224 02 06 email: lars.troive@hydropulsor.com

Granskningsrapport

Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision.

Jag vill fästa uppmärksamhet på informationen i delårsrapporten under rubriken "Ekonomisk information" rörande att bolagets likviditet är fortsatt ansträngd och att ingen garanti finns för att kapital tillförs i nyemissionen. Dessa förhållanden tyder på att det finns en osäkerhetsfaktor rörande moderbolagets och koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet och därför kan moderbolaget och koncernen kanske inte realisera sina tillgångar och betala sina skulder inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Det har i övrigt inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.

Karlskoga den 7 augusti 2003
Stefan Lidén
Auktoriserad revisor

Hydropulsor utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken baseras på adiabatisk teknologi och utgör en av framtida produktionsmetoder. Bolaget konstruerar, slutmonterar och säljer maskiner och maskinsystem med fokus på främst kompaktering av metallpulver för komponenter med mycket höga densitetskrav samt kapning med grad- och sprickfria snitt.

Kunderna återfinns exempelvis bland komponenttillverkare för fordon och hushållsmaskiner. Hydropulsors maskiner och maskinsystem har stora fördelar vid tillverkning av långa serier då maskinerna har hög produktionstakt och låg grad av materialspill. Bolagets produkter används främst av metallvaruindustrin.

Hydropulsors aktier handlas via NGMs aktielista Nordic OTC