Binar AB

Halvårsrapport Januari - Juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 16:18 CEST

• Nettoomsättningen uppgick till 30,1 (38,5) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till –1,2 (0,2) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till –0,62 (0,08) kr

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 30,1 (38,5) MSEK. För andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 18,5 (21,4) MSEK.

Den lägre nettoomsättningen beror på främst att omstrukturering och besparingar inom bilindustrin medfört senareläggning av flera investeringar. Detta gav Binar en lägre orderingång och nettoomsättning under slutet av 2002 och inledningen av 2003. Den under slutet av första kvartalet förbättrade orderingången har under andra kvartalet fortsatt och medfört att såväl orderingång som nettoomsättning förbättrats.

Resultat
Resultat efter finansiella poster för första halvåret uppgick till -1,7 (0,2) MSEK. Resultat efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till –0,4 (0,6) MSEK.

Resultatet har successivt förbättrats under året. Detta är en effekt av minskade kostnader i kombination med en ökad nettoomsättning och förbättrad beläggningsgrad under våren.
Under hösten kommer fortsatt fokus att läggas på genomförandet av sparprogram för att anpassa kostnaderna till nuvarande omsättningsnivå.

Elektronik
Efterfrågan inom produktområde Elektronik har under första halvan av 2003 varit svagt ökande. En ökande reservdelsförsäljning har delvis kompenserat bilindustrins låga investeringstakt.

Systemintegration
Bilindustrins senareläggning av rationaliseringsinvesteringar har påverkat verksamheten negativt under första halvåret. För att bredda kundbasen har Binar arbetat med att finna kunder inom andra branscher bl a inom livsmedelsbranschen.

Pressautomation
Produktområde Pressautomation har under 2003 mött en ökad efterfrågan. Investeringsviljan inom branschen är dock fortfarande svag. Under perioden har leveranser avseende service och uppgraderingar av befintliga installationer erhållits från bland annat en tysk och en fransk biltillverkare.

I juni förvärvade Binar produktdelen inom Herwo AB. Herwo utvecklar och säljer olika typer av utrustning till plåtpressningsindustrin och produkterna kompletterar Binars pressautomationsutrustning. Herwos huvudprodukter är olika typer av verktygsväxlingssystem. Herwoverksamheten kommer under hösten att flyttas från Landskrona och samorganisers med Binars övriga pressverksamhet i Olofström. Under 2002 uppgick Herwos omsättning inom produktdelen till ca. 10 MSEK.

Finansiell ställning
Investeringar i utrustning och inventarier för perioden uppgick till 0,5 (0,4) MSEK.

Likvida medel inklusive outnyttjade kreditlöften uppgick per 2003-06-30 till 5,0 (21,4) MSEK. Soliditeten uppgår till 66 (49) %. Vid periodens slut uppgick kundfordringarna till 18,4 MSEK.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet dominerar i koncernen. Moderbolagets omsättning uppgick till 29,8 (38,0) MSEK och resultat efter finansiella poster till -1,7 (0,8) MSEK.

Bolagsstämma
Vid ordinarie bolagsstämma den 7 maj omvaldes styrelsen bestående av Mikael Jonson, Anders Brännström, Johan Rapp, Per Wejke och Ingemar Pettersson.

Nästa rapporttillfälle
Rapport för tredje kvartalet 2003 lämnas den 23 oktober 2003.

Ingemar Pettersson,
Verkställande direktör

För hela rapporten, se bifogad fil