Beijer Alma AB

Halvårsrapport januari – juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2003 12:48 CEST

Faktureringen under första halvåret var 567,7 Mkr (584,5)
Orderingången var 603,8 Mkr (624,0)
Resultatet efter finansnetto, inklusive reservering för lageravveckling om 10 Mkr, var –7,1 Mkr (6,3)
Resultat per aktie efter schablonskatt var –0,49 kr (0,53)
Kassaflödet var 12,3 Mkr (36,5)

KONCERNEN
Under andra kvartalet förbättrades efterfrågan jämfört med slutet av 2002 och inledningen av året. Vissa enheter, främst inom Lesjöfors och Stafsjö, har bra beläggning medan Habia och Elimag har en fortsatt svag efterfrågan.

För perioden januari – juni uppgick nettoomsättningen till 567,7 Mkr (584,5) en minskning med 3 procent. Orderingången minskade med 3 procent till 603,8 Mkr (624,4). Resultatet efter finansiella poster som belastats med reserveringar för lageravvecklingskostnader om 10 Mkr i Habia, var –7,1 Mkr (6,3). Resultatet per aktie efter schablonskatt blev –0,49 kr (0,53). Soliditeten var 38 procent (42,0).

Anläggningsinvesteringarna uppgick till 39,3 Mkr (14,9) och avskrivningarna var 44,6 Mkr (45,8). Kassaflödet efter investeringar var 12,3 Mkr (36,5).

Under andra kvartalet var nettoomsättningen 296,6 Mkr (296,7). Orderingången var 307,8 Mkr (306,9).

Resultatet efter finansiella poster, inklusive lageravvecklingskostnader om 10 Mkr, uppgick under andra kvartalet till –3,6 Mkr (3,2). Likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter var 264,3 Mkr (226,5). Investeringarna i anläggningstillgångar under kvartalet var 36,1 Mkr (4,8) och avskrivningarna var 22,6 Mkr (22,7). Investeringarna är i allt väsentligt hänförliga till Lesjöfors och består bland annat av ett köp av en rörelsefastighet om 24,3 Mkr.

DOTTERBOLAGEN
Lesjöfors AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar, tråd och banddetaljer. Bolaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors bedriver tillverkning i Sverige, Danmark och Finland.

För perioden januari – juni uppgick nettoomsättningen till 297,7 Mkr (290,1). Resultatet efter finansiella poster blev 30,3 Mkr (28,2).

Under andra kvartalet ökade Lesjöfors nettoomsättning med 7 procent till 158,0 Mkr (147,1). Orderingången var 156,6 Mkr (156,4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,1 Mkr (14,2) och rörelsemarginalen blev 12,3 procent (10,9).

Inom affärsområdena Industri- och Chassifjädrar ökade omsättningen jämfört med motsvarande period föregående år med fortsatt god lönsamhet. Även affärsområde Banddetaljer ökade omsättningen och redovisar positivt resultat under andra kvartalet.

Habia Cable AB (www.habia.se) är en av Europas största tillverkare av specialkabel för applikationer inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Forskning och utveckling bedrivs i Sverige medan produktion sker i Sverige, Tyskland och Kina.

För perioden januari – juni var nettoomsättningen 188,0 Mkr (202,9) och resultatet efter finansiella poster –23,9 Mkr (0,8). Orderingången minskade med 6 procent till 212,6 Mkr (226,8).

Under andra kvartalet minskade nettoomsättningen med 8 procent till 98,0 Mkr (107,0). Orderingången uppgick till 105,9 Mkr (110,0). Resultatet efter finansiella poster var -15,3 Mkr (1,8).

Habia har en svag efterfrågan och prispress som ger sämre marginaler. Detta har lett till att ett åtgärdsprogram har startats som leder till kostnadsminskningar om 20 Mkr på årsbasis. Inom programmet flyttas produktion från Tyskland till Sverige och Kina. Bolaget har under kvartalet reserverat 10 Mkr för befarade lageravvecklingskostnader i samband med dessa omstruktureringsåtgärder.

ELIMAG AB (www.elimag.se) bedriver höghastighetsbearbetning i aluminium till kunder inom telekom och annan högteknologisk industri.

För perioden januari – juni uppgick nettoomsättningen till 33,8 Mkr (48,5), en minskning med 30 procent. Resultatet efter finansiella poster var –4,4 Mkr (-6,9). Orderingången var 32,9 Mkr (53,0).

Elimags nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 15,3 Mkr (19,9). Orderingången var 16,2 Mkr (19,9). Resultatet blev –2,1 Mkr (-5,7).

Arbetet inom Elimag inriktas på kostnadsbesparingar och försäljning. Trots ökade marknadsinsatser har orderingången inte ökat, bland annat beroende på en svag marknad och långa ledtider vid leverantörsbyten.

AB Stafsjö Bruk (www.stafsjo.com) utvecklar, tillverkar och marknadsför skjutspjällsventiler för processindustrin. Bolaget är internationellt verksamt med egna försäljningskontor i Tyskland och Kina samt ett nätverk av försäljningsagenter i cirka 30 länder.

För perioden januari – juni var nettoomsättningen 47,1 Mkr (42,4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,6 Mkr (-1,9). Orderingången var 54,8 Mkr (44,6).

Stafsjös nettoomsättning var under kvartalet 24,2 Mkr (19,7). Orderingången uppgick till 29,0 Mkr (19,7). Resultatet blev 0,7 Mkr (-1,4).

Stafsjös försäljning utvecklas väl. Arbetet med leverantörsbyten till lågkostnadsländer har försenats men kommer att ha positiv effekt på marginalerna.

VDs KOMMENTAR
Under det andra kvartalet hade Beijer Almakoncernen en oförändrad fakturering och orderingång jämfört med motsvarande period föregående år. Bakom den synbarligen stabila utvecklingen döljs en hel del dramatik. Föregående år inleddes med ett starkt första kvartal. Därefter försvagades orderingången kraftigt under andra kvartalet, vilket gav ett mycket svagt andra halvår. Under 2003 ser vi inte motsvarande försvagning. Koncernen har haft successivt förbättrad orderingång och fakturering under första halvåret.

Trots detta råder fortfarande otillräcklig efterfrågan i förhållande till kostnadsmassan i flera av koncernens bolag. Detta är framför allt tydligt i Habia, där tidigare åtgärdsprogram varit otillräckliga för att återställa bolagets historiskt goda lönsamhet. Det beror på fallande volymer och kraftig prispress. Eftersom vi inte ser en snar förbättring av marknadsläget till nivåer som ger en tillfredställande lönsamhet, inledde vi under juni ett omfattande åtgärdsprogram. Programmet innebär bland annat en minskning av antalet anställda med 40 personer till 290 personer. Syftet med personalneddragningen är att sänka kostnaderna med ytterligare 20 Mkr på årsbasis. Personalminskningarna berör i stort sett alla bolagets enheter och omfattar såväl kollektivanställda som tjänstemän. I åtgärdsprogrammet ingår även avveckling av lager. Vi har valt att reservera 10 Mkr för befarad inkurans i samband med denna lagerreduktion. Dessutom har en ny finans- och ekonomichef rekryterats för att förstärka Habias ledningsfunktion.

Lesjöfors fortsätter att utvecklas väl. Under andra kvartalet visade alla affärsområden vinst. Industri- och Chassifjäderverksamheterna fortsätter att visa bra resultat och stabila eller stigande volymer. Banddetaljverksamheten har påverkats positivt av att lager har avvecklats och att leveranser av nya produkter, framför allt inom telekomsektorn, kommit igång under kvartalet.

Elimag har fortsatt svag fakturering och orderingång. Marknaden karaktäriseras av låga volymer och pressade priser. Bolaget har under första halvåret intensifierat sin marknadsbearbetning. Arbetet har resulterat i en ökning av antalet offerter, men har ännu inte givit positiv effekt på order- och faktureringsvolymerna.

Stafsjö har under andra kvartalet haft en fortsatt god volymutveckling. Bolaget går in i tredje kvartalet med väsentligt förbättrad orderstock. Priserna är dock fortsatt pressade vilket leder till försämrade marginaler. Detta accentuerar betydelsen av den pågående utflyttningen av komponentförsörjning till lågkostnadsländer. Detta projekt har dock försenats på grund av lungsjukdomen sars i Kina.

Koncernens bolag påverkas genomgående negativt av prispress och valutakurseffekter. Trots detta har det underliggande resultatet förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år. Sänkta omkostnader kompenserar mer än väl de negativa effekterna av prispress och valutakurser. Omkostnaderna för koncernen var under första halvåret mer än 20 Mkr lägre än under motsvarande period föregående år.

Kassaflödet under kvartalet var –2,2 Mkr. Lesjöfors har förvärvat en tidigare förhyrd fastighet. Denna transaktion har påverkat kassaflödet negativt med 14,3 Mkr. Lesjöfors har dessutom genomfört större maskininvesteringar under andra kvartalet. Investeringstakten för koncernen kommer att vara väsentligt lägre under andra halvåret jämfört med första halvåret.

Uppsala den 8 augusti 2003
BEIJER ALMA AB (publ)
Bertil Persson, Verkställande direktör

Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.
Uppsala den 8 augusti 2003
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB
Hans Lindén, Auktoriserad revisor

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50, e-post bertil.persson@beijer-alma.se
Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60, e-post jan.blomen@beijer-alma.se

Nästa rapporttillfälle:
Kvartalsrapport 29 oktober 2003