ENACO

Halvårsrapport Januari - Juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 15:07 CEST

*Koncernens resultat för perioden, EBITDA – 337 Tkr
*Ny verksamhetsinriktning och namnbyte till TITE AB klart
*Befintliga tillgångar i f.d. Aurex utskiftade till aktieägarna
*Solna Kontorshotell klart
*Börsrevisionen av TITE AB klar
*TITE AB flyttar upp från observationslistan till ordinarie lista i augusti.


RESULTATET
Resultatet för koncernen under årets sex första månader uppgår till EBITDA minus 337 Tkr. Resultatet har påverkats av jämförelsestörande engångskostnader på cirka 1000 Tkr, bland annat för uppstart av Solna Kontorshotell. Därtill kommer ytterligare engångskostnader hänförliga till affären med Aurex och efterföljande arbete med noteringsprocessen på cirka 800 Tkr. Koncernens resultat före skatt uppgår till minus 1286 Tkr. Arbetet med omstrukturering samt bolagets börsintroduktion har belastat interna personalresurser vilka nu kan frigöras och återgå till försäljning och produktion.

Relevanta jämförelsetal med motsvarande period för föregående år saknas. Balans- och resultaträkningar för perioden redovisar enbart den finansiella situationen i TITE AB efter förvärvet av TITE Stockholm AB och Enacab Teknik AB och ej den utskiftade verksamheten i före detta Aurex AB som nu finns i Gexco AB.

Koncernen, som fortfarande befinner sig i en uppbyggnadssituation, beräknar att resultatet för helår 2003 blir klart bättre än föregående år, enligt vår tidigare prognos. Anledningen till detta är att engångskostnader avtar, Solna Kontorshotell ger bidrag, ( vid full beläggning 1000 Tkr / år) och att vi koncentrerar oss på försäljning och produktion.


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Börsintroduktion
Efter ordinarie bolagsstämma i fd Aurex AB den 27 mars 2003, där beslut togs om förvärv av TITE Stockholm AB och Enacab Teknik AB, har köpet och fusionen av bolagen genomförts och även namnbyte av Aurex AB till TITE AB. Det till TITE AB namnändrade bolaget har under denna period nedflyttats till NGM Equitys observationslista. Uppflyttning till ordinarie lista beräknas ske under mitten av augusti 2003 i samband med presentationen av noteringsprospektet för TITE AB.

Ny styrelse, ledning och revisorer
I samband med förvärvet av TITE utsåg bolagsstämman en ny styrelse där Patric Perenius och Tore Hallberg omvaldes som representanter för Aurex ”gamla” aktieägare. Annika Fridmark, Ann Svärding, Börje Meurke, Bo-Gösta Rönnberg nyvaldes. Börje Meurke och Bo-Gösta Rönnberg representerar de nya ägarna. Som arbetstagarrepresentant intogs Jonny Broberg. Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman valdes Tore Hallberg till styrelsens ordförande och utsågs Bo-Gösta Rönnberg till verkställande direktör.

Till revisorer för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2007 valdes Jörgen Sandell och Per Silveby. Till revisorssuppleant valdes Ivar Verner. Bolagets säte ändrades från Göteborgs kommun till Solna kommun.

Aurex tidigare tillgångar och verksamhet
Vid stämman fattades även beslut att den existerande verksamheten, inklusive tillgångar såsom undersökningstillstånd, anrikningsverk och kassa skulle återföras till aktieägarna via dotterbolaget Gexco AB på så vis att aktieägare för varje Aurex aktie erhåller en ny aktie i Gexco AB. Detta är genomfört.

Solna Kontorshotell klart.
Ombyggnation och inredning av plan 2 i TITE’s ”hus” i Solna är klart och den första hyresgästen har flyttat in. Vi prognostiserar att ha hotellet fullt uthyrt under hösten 2003.

TITE FÖRSTA HALVÅRET 2003

Sex affärsområden
TITE har som affärsidé att konstruera, leverera, installera och erbjuda service till avancerade inomhusmiljöer såsom data/serverhallar, telekomstationer och moderna flexibla kontor. TITE arbetar oftast med nyckelfärdiga lösningar omfattande konstruktion, komponentleverans, installation igångkörning och service. Verksamheten bedrivs inom sex huvudsakliga affärsområden: TITE Turn-Key data/serverhallar, TITE Office Systems, Klimatanläggningar, Kraftförsörjning, Kommunikation samt Service. TITE bedriver verksamheten från kontor i Stockholm och Malmö.

ORDERINGÅNG

Försäljning/offerter/prospekt
Alla siffror Tkr.

Fakturering 23200
Malmö 10200
Totalt 33400

Orderstock
Stockholm 8200
Malmö 1300
Totalt 9500

Försäljning
Stockholm 31600
Malmö 12200
Total försäljning 43800

Försäljningsprognos per den 30/6 Stockholm+ Malmö: 48700

Kommentar
Försäljningen ligger något under prognos. Det är Stockholm som släpar efter. Malmö ligger något över prognos. Det är främst inom affärsområde Office System som vi ligger efter beroende på den låga aktiviteten inom kommersiella lokaler i Stockholmsområdet. Ett par större upphandlingar, där TITE Stockholm AB har lämnat offerter, kommer att göras under hösten vilket radikalt kan förändra bilden. Inom övriga affärsområden ligger vi i fas och service ligger väl över prognos vilket ger betydligt högre bruttomarginal än beräknat.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar
TITE har under perioden investerat 1,7 miljoner i ombyggnaden av plan 2 i Solna.

Anställda
Antalet anställda var under perioden 45 personer på heltid.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för perioden januari - september 2003 lämnas den 27 oktober 2003. Bokslutskommuniké för år 2003 lämnas den 13 februari 2004.

Solna den 11 augusti 2003
Styrelsen för TITE AB

Denna bokslutsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till vd Bo-Gösta Rönnberg, tel 08-514 846 00 eller styrelsens ordförande Tore Hallberg, tel 031-13 11 90.

TITE kontruerar, levererar, installerar och servar avancerade inomhusmiljöer såsom data/serverhallar, telecomstationer och moderna flexibla kontor