HQ Fonder AB

Halvårsrapport Januari - Juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 09:09 CEST

Finansiell ställning
Eget kapital uppgick per den 30 juni 2003 till 33,7 (42,1 per den 31 december 2002) MSEK, motsvarande 8,02 (10,03) SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 43,8 (57,9) MSEK.

Nettoflöden och förvaltat kapital
Den svaga utvecklingen på aktiemarknaderna under de senaste åren har troligen bidragit till att svenskarnas nettosparande främst tillföll korta räntefonder under januari-juni 2003. De senaste månadernas starka återhämtning på aktiemarknaderna förefaller dock ha resulterat i ett ökat intresse för aktiefonder.

Nettosparandet, dvs insättningar minus uttag i fonder, uppgick under januari-juni till -194 (+158) MSEK. Rysslandsfonden har under perioden attraherat i särklass störst inflöde. Totalt hade aktiefonderna ett nettosparande om -159 (+211) MSEK. Nettoflödena har i stor utsträckning påverkats positivt av PPM-medel.

Under april-juni uppgick nettosparandet till -243 (-41) MSEK. Det stora negativa sparandet förklaras av att Sverigefonden, som under flera år attraherat mest nysparande, drabbats av uttag från investerare av institutionell karaktär. Detta trots mycket konkurrenskraftiga förvaltningsresultat under lång tid.

HQ Fonders förvaltade kapital uppgick per den 30 juni till 7 800 (7 400 per den 31 december 2002) MSEK. Av det förvaltade kapitalet är 95% investerat i koncernens aktiefonder.

Fondernas utveckling
Flertalet aktiebörser har sammantaget under januari-juni 2003 uppvisat en svagt positiv utveckling. Inledningen av 2003 präglades annars av en växande oro för konjunkturutvecklingen, inte minst till följd av situationen i Mellanöstern. Regimens fall i Irak kom dock att utgöra startskottet till en i många fall kraftig återhämtning på världens aktiemarknader.

Samtliga fonder uppvisar en positiv avkastning under första halvåret 2003. Därmed lyckades förvaltningen med sin viktigaste målsättning, att få fondandelsägarnas kapital att växa. Bäst utveckling hade Rysslandsfonden (+26,7%) och IT-fonden Gorilla (+14,9%).

Fondernas utveckling kan följas på vår hemsida www.hqfonder.se

Utsikter
Det svenska folkets behov av att spara är fortsatt stort. Aktiemarknadernas svaga utveckling under senare år har lett till att de orealiserade vinsterna för många fond- och aktiesparare har sjunkit eller försvunnit, vilket möjliggör en ökad rörlighet på marknaden.

HQ Fonder har med sina historiskt mycket konkurrenskraftiga förvaltningsresultat goda möjligheter att fortsätta öka sina marknadsandelar. En risk är att förtroendet för aktier och aktiefonder sjunkit så att nysparandet under lång tid i högre utsträckning tillfaller andra sparformer.

Intäkts- och resultatutvecklingen är i stor utsträckning beroende av marknadsutvecklingen på i synnerhet Stockholms- och Moskvabörserna. Det kan konstateras att de positiva förvaltningsresultaten under det första halvåret 2003 bidragit till att det förvaltade kapitalet är högre vid ingången av det tredje kvartalet 2003 jämfört med ingången av de två inledande kvartalen 2003.

Moderbolaget
HQ Fonder AB är ett renodlat holdingbolag och redovisar därför inte någon omsättning. Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 7,2 (30,1 per 31 december 2002) MSEK och bolagets likvida medel uppgick till 10,3 (3,5 per den 31 december 2002) MSEK. Det redovisade resultatet före skatt för perioden var -2,0 (-3,4) MSEK.

Övrigt
Likviditetsgaranti
I syfte att underlätta handeln i HQ Fonder-aktien har ingåtts avtal om likviditetsgaranti i HQ Fonder-aktien. Avtalet innebär att Hagströmer & Qviberg Fondkommission ställer köp- och säljkurs i HQ Fonder-aktien och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari-september 200322 oktober 2003
Bokslutskommuniké 2003 januari 2004

Endast årsredovisningar distribueras till aktieägarna. Övriga rapporter finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds till de aktieägare som så önskar. Samtliga rapporter finns också tillgängliga på bolagets hemsida www.hqfonder.se.

Stockholm den 31 juli 2003
HQ Fonder AB

Hans Hedström, Verkställande direktör
Telefon 08-5220 2600