SwitchCore AB

Halvårsrapport Januari - Juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2003 09:22 CEST

Sammanfattning
Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till SEK 40,4 miljoner (23,3). Tillväxten i US dollar räknat uppgick till 118 procent jämfört med föregående år, vilket innebär en tillväxt som kraftigt överträffar marknaden i stort. Under andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till SEK 23,4 miljoner (15,3).

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till SEK -37,8 miljoner (-68,9). Resultatförbättringen beror på ökad försäljning och fortsatt god kostnadskontroll bl a som en följd av att bolagets åtgärdsprogram, som beslutades i september 2002, nu har fått fullt genomslag.

SwitchCores företrädesemission, som genomfördes under maj, fulltecknades och bolaget tillfördes SEK 96,1 miljoner efter avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen bedöms vara tillräcklig för att finansiera SwitchCore till dess att lönsamhet och ett positivt kassaflöde uppnås. Likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till SEK 111,1 miljoner (103,7).

Orderingången uppgick till SEK 27 miljoner för det andra kvartalet i jämförelse med SEK 25 miljoner för det första kvartalet 2003. Den goda orderingången för de två första kvartalen ligger i linje med företagets prognos om ökade volymer under 2003. SwitchCores målsättning är att fortsätta växa kraftigt på marknaden för Gigabit Ethernet utifrån en allt bredare kundbas och en konkurrenskraftig teknikplattform.

Händelser efter periodens slut:
Intel har lagt en initial order på SEK 4,5 miljoner på de gemensamt utvecklade produktversionerna av CXE-16 och CXE-2010 med beräknade leveranser under senare delen av 2003. Intel kommer att förutbetala ordern på SEK 4,5 miljoner i sin helhet i enlighet med gällande avtal för att kompensera SwitchCore för den kapitalbindning som uppstår. De ytterligare royaltyintäkter som Intels försäljning ger upphov till kommer att avräknas mot tidigare förutbetald royalty.

Fotnot: Siffror inom parentes visar motsvarande siffror för samma period förra året.

VD kommenterar
- Vi är nöjda med den ökade orderingången för de två första kvartalen. Allt fler kunder lägger nu större order, vilket reducerar riskexponeringen mot de allra största kunderna. Våra framgångar i Sydkorea lägger grunden för en möjlig utveckling av Sydkorea till en av våra viktigaste marknader framgent.
- Räknat i US dollar mer än fördubblades försäljningen för första halvåret jämfört med samma period föregående år vilket innebär en tillväxt som kraftigt överträffar marknaden i stort.
- Det är också glädjande att vår nyemission i maj tecknades fullt. Vi kan nu bli mer offensiva i vår försäljning, speciellt i Asien, för att långsiktigt öka vår marknadsandel. Vi bedömer att SwitchCore har tillförts tillräckligt med kapital för att uppnå lönsamhet och ett positivt kassaflöde.
- Sammantaget befinner vi oss på en marknad i tillväxt, vi har en god kundbas och vi driver en kostnadseffektiv verksamhet. Vi börjar nu på allvar se resultatet av vårt införsäljningsarbete, vilket stärker vår bedömning om ökande volymer under 2003.

Omsättning och resultat för perioden
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till SEK 40,4 miljoner (23,3). Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 52 procent, vilket är en ökning med 8 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till SEK -37,6 miljoner (-68,9). Under perioden har kostnader för forskning och utveckling aktiverats med totalt SEK 7,4 miljoner (7,5).
I koncernens resultat för perioden ingår kursvinster med totalt SEK 0,1 miljoner (- 3,8). Då all fakturering sker i US dollar, samt då bolaget har merparten av de operativa kostnaderna i US dollar uppgår exponeringen i rörelseresultatet till mindre än 5 procent av omsättningen.

Omsättning och resultat för andra kvartalet
Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till SEK 23,4 miljoner (15,3). Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till SEK -17,6 miljoner (-35,1).

Finansiering och likviditet
Det egna kapitalet per den 30 juni 2003 uppgår till SEK 128,5 miljoner (116,3) och eget kapital/aktie till SEK 0,75 (1,35).

Den nyemission, som bolaget genomförde i maj, med företräde för bolagets aktieägare, fulltecknades, vilket innebar att bolaget tillfördes SEK 96,1 miljoner efter avdrag för emissionskostnader. SwitchCore har nu en finansiell styrka som bedöms vara tillräcklig för att finansiera bolaget till dess att lönsamhet och ett positivt kassaflöde uppnås.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till SEK 40,4 miljoner (23,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till SEK -50,7 miljoner (-82.6).

Marknad
SwitchCores kundsegment utgörs av företag som utvecklar utrustning och systemlösningar för data- och telekommunikation baserad på Ethernet-standarden. I detta segment finns omkring 500 potentiella kunder. Marknaden för SwitchCores produkter är indelad i teleoperatörer och företagsnätverk. Merparten av SwitchCores försäljning är hänförlig till företagsnätverk. Dell'Oro uppskattar total tillgänglig marknad för företagsnätverk till USD 360 miljoner för 2003. 2007 förväntas samma marknad vara värd USD 720 miljoner. För 2002 hade SwitchCore en marknadsandel på ca 3 procent baserat på Dell'Oros prognos. Bolaget gör bedömningen att marknadsandelen kan öka år från år eftersom bolaget befinner sig i en tillväxtfas på en växande marknad. Basen för ökade marknadsandelar utgår från SwitchCores kunder där de flesta befinner sig i ett utvecklingsskede eller har produkter i en tidig kommersiell fas.

Produkter och försäljning
I början av andra kvartalet erhöll SwitchCore ett tiotal order från Allied Telesyn, Huawei och Dasan. Värdet på dessa order uppgick till över SEK 13 miljoner. Kunderna är verksamma inom segmentet för företagsnätverk och inom segmentet för bredbandsdistribution (accessnät). Orderna avser samtliga SwitchCores produkter och ska levereras under det andra och tredje kvartalet 2003.

Ordern till Dasan Networks avser utbyggnad av infrastruktur för bredbandsanslutning för företag i Sydkorea. Dasan Networks, som har blivit utsedd till en av huvudleverantörerna, kommer att leverera VDSL access routrar med SwitchCores integrerade kretsar till ett stort projekt som går under benämningen Metro Express Project. Den initiala ordern till SwitchCore uppgår till SEK 5 miljoner.
Sydkorea är det land i världen som har den relativt sett största utbyggnaden av höghastighetsnät för Internet-uppkoppling.

I slutet av det första kvartalet tecknade SwitchCore och Intel ett nytt samarbetsavtal, som offentliggjordes den 8 april. SwitchCore kommer att producera de gemensamt utvecklade produkterna för de båda företagens kunder. Intel lade i juli efter rapportperiodens utgång den första volymordern till ett värde på SEK 4,5 miljoner. Produkterna ska levereras under senare delen av 2003.

De väsentligt förbättrade versionerna av SwitchCores produkter; CXE-16, CXE 1000 och CXE 2010, har under perioden lanserats under SwitchCores varumärke Xpeedium.

Under andra kvartalet har SwitchCore ökat antalet nya design wins och kunder. Totalt sett hade SwitchCore i slutet av andra kvartalet cirka 70 design wins och ett 50-tal kunder. Design win är när en kund har beslutat att utveckla en switch eller router baserad på SwitchCores CXE-produkter. Cirka hälften av SwitchCores kunder har lanserat produkter baserade på CXE-teknologi. I linje med bolagets förväntningar, har det under årets två första kvartal varit en ökning av antalet kunder som passerat en fakturering på USD 100 000. Idag står ett tiotal kunder för cirka 80 procent av företagets försäljning, vilket innebär att beroendet till de allra största kunderna har minskat något.

Organisation och medarbetare
SwitchCores organisation består av moderbolaget SwitchCore AB, dotterbolagen SwitchCore Options AB, SwitchCore Singapore Private Limited, SwitchCore Taiwan AB (vilande) och SwitchCore i Stockholm AB (vilande), samt dotterdotterbolaget SwitchCore Corporation (helägt dotterbolag till SwitchCore Options AB).

Vid periodens slut fördelar sig koncernens anställda enligt följande: Koncernen hade 73 (90) fast anställda medarbetare, varav 58 ( 69) i Sverige, 8 (16) i USA och 7 (5) i Asien. Av de anställda är 12 (13) procent kvinnor och 88 (87) procent män. Den genomsnittliga åldern är 36 (35) år. Dessutom sysselsatte bolaget vid periodens slut 4 (4) projektanställda.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till SEK 0,1 (0,9) miljoner, varav SEK 0 (0,5) miljoner i moderbolaget. Exempel på investeringar är utvecklings- och testverktyg, datautrustning samt kontorsinventarier.

Patent
SwitchCores patentstrategi bygger på att skapa en patentportfölj där de viktigaste delarna av CXE-teknologin skyddas. Funktioner i framtida produkter ska fångas upp tidigt för att eventuellt patenteras. Totalt äger SwitchCore sex patent i Sverige och tre i USA. Just nu ligger ytterligare nio patentsansökningar för behandling i USA och två i Sverige.

Utsikter för 2003
Det oberoende prognosinstitutet Dell'Oro bedömer att tillväxten på marknaden för Gigabit Ethernet kommer att vara 15-20 procent i försäljningsintäkter per år fram till 2007. SwitchCores målsättning är att fortsätta växa kraftigt på denna marknad utifrån en allt bredare kundbas och en konkurrenskraftig teknikplattform. Orderingången var god under de två första kvartalen 2003 vilket ligger i linje med företagets prognos om ökade volymer under 2003.

SwitchCores aktie
Bolagets aktie är från och med 1 juli, 2003 noterad på Stockholmsbörsens O-lista (tidigare var bolaget listade på Attract 40). Genomsnittlig omsättning per dag under perioden 1 januari till och med den 30 juni 2003 var SEK 1.227.049 miljoner. Genomsnittligt antal omsatta aktier för samma period var 582.408 aktier per dag. Totala antalet aktier i bolaget var vid periodens slut 172.055.610.

Rapporttillfällen
Niomånadersrapport 2003-01-01-2003-09-30
23 oktober 2003
Bokslutskommuniké 2003-01-01-2003-12-31
29 januari 2004

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets
rekommendationer.

Lund den 24 juli 2003
Henric Isacsson, Verkställande Direktör
SwitchCore AB (publ)

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information:
Välkommen att delta i SwitchCores telefonkonferens för media och finansanalytiker idag den 24 juli 2003, kl 11.00. Tel:+46 8 727 77 51, ange koden SwitchCore.

Eller kontakta:
Maria Rydén-Persson, CFO SwitchCore
maria.ryden-persson@switchcore.com mobil: 073-429 25 65.

SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data och Internet-kommunikation. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i data- och Internetväxlarna väsentligt kan ökas. Med SwitchCores komponenter kan kunden minska tillverkningskostnaden för den kompletta produkten och korta ledtiden till marknaden. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Intel, Asanté Technologies, Allied Telesyn och Huawei. SwitchCore-koncernen har idag drygt 70 anställda. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i Stockholm, San Jose och Boston, USA, samt i Singapore i Asien. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen SCOR. För ytterligare information om SwitchCore besök http://www.switchcore.com/