Hufvudstaden

Halvårsrapport januari - juni 2012

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 11:30 CEST

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 654 mnkr (916), motsvarande 3,17 kronor per aktie (4,44). Minskningen förklaras av en lägre värdeökning i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 13 procent och uppgick till 527 mnkr (465), främst beroende på högre hyror och investeringar i fastigheter.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 22,8 mdkr (22,3 vid årsskiftet).
  • Substansvärdet uppgick till 77 kronor per aktie (76 vid årsskiftet).
  • Soliditeten uppgick till 55 procent (56), nettobelåningsgraden till 19 procent (17) och räntetäckningsgraden var 6,2 gånger (6,8).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 763 mnkr (708), en ökning med 8 procent.
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 3,8 procent (3,9 vid årsskiftet).

Stockholm den 23 augusti 2012

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner Verkställande direktör

Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2012

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2012.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstaden äger fastigheter och hyr ut kontors- och butikslokaler i centrala Stockholm och centrala Göteborg. Fastighetsbeståndet omfattar ett 30-tal fastigheter med en uthyrningsbar yta om 370 000 kvm. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet uppgår till ca 23 miljarder kronor. Antalet anställda är ca 100 personer varav 10 arbetar i Göteborg.

www.hufvudstaden.se