Mobwatcher

Halvårsrapport Mobwatcher AB (publ) Januari - Juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 10:24 CEST

(Aktietorget: MOB)

Sammanfattning
- Mobwatcher AB: s nettoomsättning under första halvåret 2007 uppgick till 701 KSEK.
- I februari 2007 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 4,5 MSEK.
- Den 15 mars listades Mobwatcher AB på AktieTorget.
- Den 15 juni reviderade Mobwatcher resultatprognosen för 2007, från -1,7 till - 3,3 MSEK.
- Mobwatcher beslutade att ta säljansvar parallellt med distributören Duells. Ett beslut som fördubblar säljkraften samtidigt som Mobwatchers marginaler ökas.
- För att kunna fortsätta bolagets expansion med nya produkter och etableringar på nya marknader planerar styrelsen i Mobwatcher att under hösten 2007 genomföra en nyemission under hösten för att tillföra bolaget rörelsekapital.

Halvårsrapport, januari-juni 2007
- Nettoomsättningen för första halvåret 2007, 701 KSEK.
- Rörelseresultatet för första halvåret 2007, - 1 618 KSEK.
- Resultat efter skatt, - 1 670 KSEK.
- Resultat per aktie uppgick till - 0,38 SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 2 785 KSEK.

Det finns ej några jämförelsesiffror med första halvåret 2006. Anledningen är att dåvarande Aqualiv AB inte var listat och därför gjordes inga delårsrapporter under 2006.

Viktiga händelser under perioden
I januari 2007 namnändrades bolaget från Aqualiv AB till Mobwatcher AB. Mobwatcher (Man Over Board Watcher) var tidigare enbart använt som varumärke på bolagets produkter.

I februari genomfördes en publik nyemissionen som tillförde bolaget ett kapitaltillskott på 4,5 MSEK. Det stora intresset gjorde att emissionen fulltecknades redan första teckningsdagen. Teckningskursen var 2,15 SEK per aktie. Antalet aktier ökade efter emissionen med 2 094 000 aktier, från 4 844 096 aktier till 6 938 096 aktier.

Styrelsen beslutade att lista Mobwatcher AB på AktieTorget, vilket skedde den 15 mars 2007.

Under först halvåret 2007 klarade inte Mobwatcher att nå uppsatta volymmål. Anledningen till detta var främst att samarbetet med distributören Duells inte fungerade enligt plan. Den 15 juni reviderade bolaget därför resultatprognosen för 2007, från -1,7 MSEK till -3,3 MSEK. Sedan dess har Mobwatcher beslutat att ta säljansvar parallellt med att Duells fortsätter att sälja produkten. Duells vd Thomas Wahlberg bekräftar att fler säljare behövs för att bearbeta marknaden i Sverige. Thomas Wahlberg påpekar vidare att Duells tror på produkten och vill fortsätta att arbeta med agenturen. En bekräftelse på det är den order värd 279 000 kr som lämnades till Mobwatcher efter beslutet att dela ansvaret. Förutom att beslutet fördubblar säljkraften på den svenska marknaden förbättras Mobwatcher AB: s marginaler genom direktförsäljning mot OEM-marknaden, båtimportörer och återförsäljare.

Volvo Penta godkände installation av Mobwatcher, man överbord- och startspärrsystem för dieselmotorerna D3, D4 och D6. För bolaget innebär detta godkännande nya möjligheter för efterinstallation av Mobwatcher på båtar i bruk, men även en tydlig öppning hos de båtvarv som har Volvo Penta som leverantör.

Framtid
Mobwatcher AB arbetar för att skapa sjöns motsvarighet till bilarnas airbag. Visionen är att alla nytillverkade båtar och vattenskotrar skall innehålla ett säkerhetssystem från Mobwatcher AB. Mobwatcher AB skall vara ett tillväxtföretag som skall expandera kraftigt och vara marknadsledande för trådlös säkerhet på sjön.

Mobwatcher AB står nu inför en höstinförsäljningsperiod. Genom att både distributören Duells och bolagets egna säljare nu bearbetar kunder ökas säljkraften under detta viktiga säljfönster. Bolaget ligger redan i förhandlingar med flera stora aktörer. Ett avtal med en eller flera av dessa aktörer kommer väsentligen att öka omsättningen i bolaget.

Under hösten kommer en ny produktgeneration av Mobwatcher att testas och utvärderas. Den har främst utvecklats under våren med goda resultat. Utvecklingen och tekniken är framtagen för att kunna användas av både yrkessjöfart, fiskerinäringen och fritidsbåtsanvändaren. Marknaden breddas genom att både motor- och segelbåtsanvändare erbjuds ökad säkerhet ombord.

Redovisningsprinciper IFRS/IAS
Denna delårsrapport för första halvåret 2007 är upprättad i enlighet med RR 32:05.

Likviditet i bolaget
Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 13 KSEK.

För att kunna fortsätta bolagets expansion med nya produkter och etableringar på nya marknader planerar styrelsen i Mobwatcher att under hösten 2007 genomföra en nyemission under hösten för att tillföra bolaget rörelsekapital. Mer information om detta offentliggörs så snart det är möjligt.

Eget kapital
Vid periodens utgång var det egna kapitalet 4 312 KSEK. Vid periodens ingång var det egna kapitalet 1 552 KSEK. Ökningen i eget kapital härrör sig från den publika nyemissionen om cirka 4,5 MSEK.

Antal aktier
Vid periodens utgång fanns 6 938 096 aktier med ett kvotvärde om 0,125 kronor.

Granskning
Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer

Bolagets styrelse
Patrik Byhmer (Styrelseordförande)
Dennis Jonsson (Ledamot)
Bengt Sjöholm (Ledamot)
Clas Olofsson (Ledamot)
Henrik Pålsson (Ledamot)
Ulf Persson (Ledamot)
Johan Sedelius Hörberg (Suppleant)
Mats Enegren (Suppleant)

Kommande rapporttillfällen
Juli-september 2007: 2007-11-20
Bokslutskommuniké 2007: 2008-02-19

Göteborg, den 24 augusti 2007

Mattias Malmgren
VD

Mobwatcher AB (publ) August Barks Gata 15 SE-421 32 Västra Frölunda Göteborg

Tel +46 (0)31 91 91 28
Fax +46 (0)31 91 91 27

Email: info@mobwatcher.com
Hemsida: www.mobwatcher.com
Org.nr. 556638-2585