Wedins Skor & Accessoarer

Halvårsrapport september 2005 – februari 2006

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 14:13 CEST

Rörelseresultat i nivå med föregående år trots svag försäljning inom
produktområde Wedins skor. Rizzo och Accessoarer fortsätter att utvecklas
positivt. Kostnadsbesparingsprogrammet fortlöper.

Andra kvartalet december 2005 – februari 2006

• Koncernens försäljning uppgick till 256,0 Mkr (252,9). Otillfredsställande varumix inom
• produktområde Wedins skor påverkade försäljningen negativt
• Bruttovinstmarginalen ökade till 53,4 procent (49,7)
• Resultatet före avskrivningar var –22,8 Mkr (–26,2)
• Resultat efter skatt uppgick till –39,8 Mkr (–30,7)
• Resultat per aktie* -4,99 kr (–0,13)

• Kostnadsbesparingar om minst 60 Mkr på årsbasis har säkerställts
• Strukturkostnader om 21 Mkr belastar kvartalet
• Ny styrelse den 19 januari, Ole Oftedal ny styrelseordförande
• Ny ledning, Hans Johansson tf VD, Susanne Rosberg tf inköpsdirektör

Halvåret september 2005 – februari 2006
• Koncernens försäljning ökade med 4 procent till 573,0 Mkr (550,5)
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,4 procent (54,6)
• Resultat före avskrivningar uppgick till 6,3 Mkr (–1,3)
• Resultat efter skatt uppgick till –27,4 Mkr (–24,3)
• Resultat per aktie* uppgick till –3,43 kr (–0,10)

Händelser efter rapportperiodens utgång
• Slutförd nyemission tillför bolaget 339 Mkr före emissionskostnader
• Ägarandelen om 33 procent i Skokanonen avyttrad under mars månad


Wedins Skor & Accessoarer AB (publ)
Organisationsnummer 556540-1493
Styrelsen

Vid frågor vänligen kontakta:
Hans Johansson, tf VD Wedins Skor & Accessoarer AB,
telefon 08-508 99201 eller 070-604 3993

Staffan Gustavsson, CFO Wedins Skor & Accessoarer AB,
telefon 08-508 99 244 eller 070-889 92 44