Myndigheten för yrkeshögskolan

Otillåtna avgifter och utebliven praktik drabbar studerande

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2013 08:30 CEST

Under det första halvåret 2013 har Myndigheten för yrkeshögskolan vid flera tillfällen riktat kritik i de tillsyner som gjorts. Otillåtna studerandeavgifter och brister när det gäller genomförandet av lärande i arbete (LIA) är områden som är återkommande och drabbar de studerande.

Efter sex månader med Myndigheten för yrkeshögskolans nya tillsynsstrategi har myndigheten genomfört 126 tillsyner på yrkeshögskoleutbildningar, utrett ett 60-tal studerandeklagomål och krävt tillbaka cirka en miljon kronor i statsbidrag.

Av de tillsyner som genomförts på yrkeshögskoleutbildningar är det 38 utbildningar, cirka 30 procent, som inte helt följer regelverket. Det kan jämföras med 2012 då cirka 70 procent av utbildningarna fick någon form av kritik.

– Vi bedömer att de påpekanden som vi haft vid tidigare tillsyner har omhändertagits och att utbildningarnas kvalitet därmed förbättras. Granskningen ger resultat, då kritiserade områden snabbt rättas till, säger Christer Bergqvist, chef för avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning.

I de fall som yrkeshögskoleutbildningar har kritiserats har det främst gällt brister i genomförandet av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen – LIA, lärande i arbete. I de fall som kritiserats saknas det oftast arbetsplatser för att de studerande ska kunna genomföra sin praktik och de får i stället göra olika projekt på skolan. Detta är inte förenligt med regelverket.

– Lärande i arbete är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för yrkeshögskolan som utbildningsform. 47 procent av de examinerade YH-studerande får jobb på sin LIA-plats. Det är alltså oerhört viktigt att detta fungerar väl, säger Christer Bergqvist.

Utöver regelbunden tillsyn har myndigheten hanterat 60 anmälningsärenden från studerande under det första halvåret 2013. Det är i stort sett i nivå med föregående år. När det gäller klagomålsärenden har myndigheten hittills fattat 35 beslut varav ungefär hälften har lett till kritik mot utbildningen.

Myndigheten granskar även att utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan enbart får statsbidrag för aktiva studerande. Från januari i år har 22 ekonomiska granskningar genomförts, vilket har lett till att utbetalade statsbidrag krävts tillbaka i drygt hälften av de granskade fallen. Totalt sett har närmare en miljon kronor krävts tillbaka. Det är ett något högre belopp än vid samma tidpunkt året före.

Tillsynerna utgår ifrån dokumentgranskning och bygger på intervjuer med utbildningsanordnare, studerande och representanter för arbetslivet. Inför alla tillsyner genomförs också en studerandeenkät.

För ytterligare information, kontakta Christer Bergqvist, chef för avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning via växeln 010-20 90 100.

Fakta om tillsyn och granskning av utbildningar
Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsynsansvar för yrkeshögskoleutbildningar, kompletterande utbildningar och tolkutbildningar.
Huvudsyftet med myndighetens tillsyn och granskning är att kontrollera att utbildningarna följer de regelverk som gäller. Alla yrkeshögskoleutbildningar får minst en tillsyn så länge utbildningen pågår. Längre utbildningar får normalt en inledande och en regelbunden tillsyn. Myndigheten kan även genomföra en särskild granskning om det kommit in klagomål på en utbildning. Ekonomisk granskning genomförs för att säkerställa att utbildningsanordnarna rekvirerar statsbidrag för rätt antal studerande.

Detta är yrkeshögskolan:
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial, CSN-berättigad yrkesutbildning som utgår från arbetslivets behov av kompetens. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Yrkeshögskolan är framgångsrik – 62 procent får jobb inom det de utbildade sig till. Under ett år studerar ungefär 40 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar. Det finns både privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information på www.myh.se och www.yrkeshogskolan.se