Umeå kommun

Halverad väntetid för plats på vård- och omsorgsboende

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 12:07 CET

Årsbokslutet för äldrenämnden 2017 visar på ett år fyllt av förbättringsarbeten. Men även på ökade kostnader.

Väntetiden för personer som beviljats en plats på ett vård- och omsorgsboende har under 2017 halverats i jämförelse med föregående år. 2016 var den genomsnittliga väntetiden från beslut till erbjudande om inflyttning 65,8 dagar. 2017 var väntetiden 35,2 dagar. Detta tack vare att arbetsprocessen vid utskrivning från sjukhus har förbättrats.

Kontinuiteten inom hemtjänsten bättre än riket

I en nationell jämförelse ligger utförare i Umeå kommun bra till. Snittet är 13 personer som besöker den äldre per månad, jämfört med snittet i riket som är 15 personer.

– Det är viktigt att känna sig trygg, därför följer vi måttet på hur många personer från äldreomsorgen som de äldre möter i sin vardag. Att vi har ett lägre snitt än riket gör inte att vi stannar upp och känner oss nöjda. Det pågår ständiga förbättringar i verksamheten för att öka tryggheten, kvaliteten och möjligheten till ett aktivt liv med inflytande över sin vardag, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden.

Anhörigvårdare ska få bättre stöd

För att säkerställa att arvoderade anhörigvårdare tar del av och får kunskap om det stöd som erbjuds, får stöd i sin roll som omsorgsutförare och att vården och omsorgen till närstående kvalitetssäkras har Umeå kommun startat en basutbildning för anhörigvårdare.

- Anhöriga är ett ovärderligt stöd och gör ett fantastiskt jobb. Vi hoppas därför att den nya utbildningen som speciellt är riktade till anhörigvårdare och utifrån deras behov ska vara ett bra stöd för dessa vardagens hjältar, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden.

-Det kan vara svårt för anhörigvårdare att hitta tiden till att gå en utbildning, därför är det oerhört viktigt att kommunen även möjliggör avlastning. Det är mycket bra att anhörigvårdares situation uppmärksammas, säger Veronica Kerr (KD), vice ordförande, äldrenämnden.

Årets resultat – 7,1 miljoner

Äldrenämndens ekonomiska resultat för 2017 blev – 7,1 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst samt hälso- och sjukvård i hemmet. Däremot har kostnaden för betalningsansvar gentemot landstinget minskat med 11 miljoner kronor (80 %) i jämförelse med 2016. Införandet av heltidsanställningar beräknas ha bidragit till underskottet med -21,6 miljoner kronor. Äldrenämnden beslutade i samband med beslut om årsbokslutet för 2017 att hemställa hos kommunstyrelsen om avskrivningar bland annat för nämndens underskott för heltid.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.