Riksgäldskontoret

Halverat lånebehov

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:33 CEST

Riksgäldskontoret reviderar ned sin prognos för lånebehovet. Den nya prognosen pekar på ett lånebehov på 10 miljarder kronor 2005 och 26 miljarder kronor 2006. Det är 21 respektive 15 miljarder kronor mindre jämfört med föregående prognos. Emissionsvolymen i nominella statsobligationer lämnas oförändrad på 2 miljarder kronor per auktion fram till juni 2006.


Högre skatteintäkter sänker lånebehovet

Prognosen för årets lånebehov revideras ned med 21 miljarder kronor och uppgår nu till 10 miljarder kronor. Huvudförklaringen är att vi räknar med högre skatteintäkter från företag än tidigare. Troligtvis har vi underskattat företagens vinster för 2004 och 2005 i våra tidigare prognoser. Även intäkterna från momsen beräknas bli högre än tidigare. Andra förklaringar är högre tullintäkter, lägre utbetalningar från myndigheter och lägre utlåning till myndigheter.

För 2006 beräknas lånebehovet bli 26 miljarder kronor. Det är en förbättring med 15 miljarder kronor sedan juniprognosen. Även i detta fall förklaras förbättringen i huvudsak av högre skatteintäkter från företag. Dessutom beräknas tullintäkterna bli högre.

Trots en relativt god konjunkturutveckling nästa år beräknas lånebehovet öka med 16 miljarder kronor jämfört med i år. Det beror på att utgifterna ökar i snabbare takt än skatteintäkterna, bl.a. beroende på skattesänkningar i samband med sista steget i inkomstskattereformen och satsningen på plusjobb. Statsskulden beräknas uppgå till ca 49 procent av BNP vid utgången av 2005 och till ca 48 procent vid utgången av 2006.

Höjning av emissionsvolymen senareläggs

Den tidigare annonserade höjningen av emissionsvolymen i nominella statsobligationer till 3 miljarder kronor vid årsskiftet senareläggs till juni 2006. Anledningen är att vi har reviderat ned prognosen för nettolånebehovet jämfört med föregående prognos. Emissionsvolymen lämnas därmed oförändrad på 2 miljarder kronor per auktion. Totalt beräknas obligationsupplåningen i år bli 56 miljarder kronor.

Emissionerna i nominella statsobligationer har under 2005 fördelats jämnt mellan de två-, fem- och tioåriga lånen. Under 2006 kommer emissionerna att fördelas så att hälften görs i den tioåriga obligationen. I de tvååriga respektive femtonåriga löptiderna kommer endast enstaka emissioner att göras, medan resten görs i femårssegmentet.

Statsskuldväxelupplåningen är i stort sett oförändrad under 2005 jämfört med 2004. Detta är en nedrevidering jämfört med förra prognosen. Under 2006 beräknas finansieringen med statsskuldväxlar öka med 31 miljarder kronor jämfört med 2005.

Vi uppskattar att vi kommer att göra ränteswappar under 2006 för i storleksordningen 45 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 miljarder kronor jämfört med 2005.

På realobligationsmarknaden räknar vi med att kunna fortsätta emittera realobligationer i en årstakt på 15 miljarder kronor. Användningen av flexibla emissionsvolymer vid auktionerna slopas och vi kommer i fortsättningen i högre grad än tidigare följa ett fastställt internt emissionsschema.

Valutaskulden amorteras med en årstakt på 25 miljarder kronor. Under 2005 och 2006 beräknas valutaupplåningen uppgå till 28 respektive 30 miljarder kronor.

Frågor angående:

Lånebehovet besvaras av Tord Arvidsson,
tel: 08-613 47 53.

Finansieringen besvaras av Thomas Olofsson,
tel: 08-613 47 82

Se bifogad länk till rapporten


Statsupplåning 2005:3
http://hugin.info/133745/R/1017707/159536.pdf