Hammar Invest

Hammar Invest: Bolagets företrädesemission övertecknad

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 13:24 CET

(Aktietorget: HAM B)

Hammar Invest ABs företrädesemission blev övertecknad. Med stöd av företrädesrätt tecknades cirka 4,1 mkr. Utan stöd av teckningsrätter tecknades ytterligare 1,1 mkr. Detta summerar till att emissionen inbringat cirka 5,2 mkr.

Efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Hammar Invest AB (publ) att uppgå till 207 937 000 aktier, varav 221 866 är A-aktier.

Företrädesemissionen genomfördes i units. Vid teckning av en unit erhölls två vederlagsfria teckningsoptioner som kommer att listas på AktieTorget.

En teckningsoption av serie 2009/1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs om 0,08 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2009/1 kan äga rum hela perioden fram till och med 31 maj 2010. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kommer Hammar Invest AB att tillföras ytterligare cirka 4,2 miljoner.

En teckningsoption av serie 2009/2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs om 0,11 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2009/2 kan äga rum under perioden första augusti fram till och med 30 september 2011. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kommer Hammar Invest AB att tillföras cirka 5,7 miljoner.

Bromma 17 november 2009

Hammar Invest AB (publ) gm Stefan Oldén, VD
För ytterligare information kontakta;
- VD Stefan Oldén, 070-562 00 62
- Styrelseledamoten Jan Nilstadius 070-300 50 20