Hammar Invest

Hammar Invest: Hammar Invest har delregistrerat företrädesemissionen

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 17:00 CEST

Hammar Invest AB har per den 15 oktober 2010 delregistrerat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare, genom vilken bolaget tillförs 13,5 miljoner kronor före emissionskostnader. I den första delregistreringen av nyemissionen tecknades 452 828 765 B-aktier, varav 322 543 770 tecknades med företrädesrätt 88 951 665 teck-nades utan företrädesrätt. Resterande 41 333 330 tecknas av emissionsgaranter.
Genom första delregistreringen av nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 13 584 862,95 till 29 427 947,43 kronor.

Sista handelsdagen med HAM BTU B före omvandling av till en B aktie och en teckningsoption 3 blir den 20 oktober 2010. Detta innebär att ägarna till en (1) Unit erhåller fem (5) nyemitterad aktie (HAM B) samt två (2) Hammar Invest tecknings-option 3 (HAM TO 3B). Avstämningsdag för detta är 25 oktober 2010.

De nya aktierna kommer att finnas tillgängliga för handel från och med den 27 oktober 2010.

För ytterligare information, kontakta

Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-62 00 62
Jan Nilstadius, styrelseledamot Hammar Invest, telefon: 070-300 50 20Hammar Invest AB ( publ ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedri-vande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverks-teknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 170 personer under 2009. Antalet aktieägare är cirka 800 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.