Hammar Invest

Hammar Invest: Kvartalsrapport kvartal 3 2010

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 11:26 CET

(AktieTorget: HAM B)

Resultatet i korthet kvartal 3 2010 (koncernen)**

* Omsättningen för perioden upp-gick till 13,2 (14,3) MSEK

* Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12,8 (10,5) MSEK

* Bruttoresultatet för perioden upp-gick till 8,7 (5,2) MSEK

* Rörelseresultatet för perioden uppgick till - 3,4 (- 4,7) MSEK

* Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till - 8,0 (- 4,9) MSEK

* Resultatet per aktie för perioden uppgick till - 0,01 (- 0,04) SEK

** Under sammanställningen av koncernen tredje kvartalet har det uppdagats ett fel från första halvåret. Siffrorna av-seende tredje kvartalet är de verkliga siffrorna. Se mer under rubrik "Fel i rapportering tidigare kvartal" på sidan 4.

Allmänt om verksamheten
Något lägre omsättning, men något bättre rörelseresultat. Detta är konsensus av det tredje kvartalet.

Antalet offertförfrågningar ökar sakta, men säkert, i båda segmeten. Bolagen kan också notera en tröghet i att komma till avslut i affärer.


Inom Hammar Sawmill Technology, HST bedömer Bolaget att det finns ett stort uppdämt investeringsbehov på marknaden efter några år av mycket stor försiktighet och därför föreligger ett stort behov att återta uppgraderingar och återinvesteringar på normala nivåer. Timmerpriserna är dock på väg upp successivt och flera investeringsbeslut dröjer hos kunderna.

Inom Hammar Production Technology, HPT går den asiatiska verksamheten allt bättre och bättre. Likviditeten påverkar tyvärr produktionstakten negativt.

I maj aviserade Hammar Invest att man gått in som dominerande aktieägare i det börs-noterade Catech AB (publ). Ett bolag som var marknadsledande inom kantautomater verksamt. En ambition fanns att lägga ett bud på övriga aktier i Catech. I mitten av oktober 2010 begärdes dock Catech AB med dotterbolag i konkurs. Detta efter att samtliga bankkonton hade frusits av dess bank. Hammar Invest för idag diskussioner med konkurs-förvaltaren om köp av delar av verksamheten. Hammar Invest har valt att under tredje kvartalet skriva bort värdet av sin investering, dvs en förlust på knappt 3,7 MSEK. Posten redovisas under finansnettot.

Hammar Invests första teckningsoption (TO1) har under kvartalet registrerats hos Bolags-verket och antalet nya B-aktier uppgick till 10 165 816. Antalet aktier efter detta uppgick till totalt 528 102 816.

Under det tredje kvartalet har en företrädesemission genomförts. En första delregistrering gjordes i början av oktober och cirka 453 miljoner aktier registrerades. Aktiekapitalet har med detta ökats med cirka 13,5 MSEK. Resterande del av emissionen kommer att registreras innan årsskiftet. Bedömningen är att antalet aktier kommer efter avslutad emission uppgå till cirka 1 148 miljoner aktier.