Miljödepartementet

Hamra Nationalpark i Ljusdal utvidgas

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 10:36 CET

Hamra nationalpark i Ljusdals kommun ska utvidgas. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen. Utvidgningen innebär att nationalparkens areal ökas från 28 hektar till 1 383 hektar och att syftet med nationalparken ändras.

Genom utvidgningen tillkommer naturtyper som inte finns i den ursprungliga parken. Nu tillförs större arealer urskogsartad natur, våtmarker och en ådal med ett orört vattendrag. Ett stort antal rödlistade växt- och djurarter knutna till naturskogsmiljöer av både tall och gran finns i området. Genom utvidgningen säkerställs Hamras kvaliteter som vildmark. Besökare ska kunna få upplevelser av stillhet och orördhet.

- Utvidgningen av Hamra är en del av regeringens sats¬ning på det breda arbetet med att skydda och hållbart nyttja den biologiska mångfalden. Utvidgningen innebär väsentligt höjda värden av Hamra som nationalpark och som representativt område för det norrländska skogs- och myrlandskapet, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Dessutom blir de förbättrade möjligheterna att ta emot besökare i nationalparken till nytta för det rörliga friluftslivet och naturbaserad turism.

-  Det är också positivt att processen fram till dagens beslut bygger på en  förankring lokalt och regionalt. Det lokala och regionala engagemanget är grundläggande för att bevara den biologiska mångfalden, för skyddet av vår värdefullaste natur och våra nationalparker, säger Andreas Carlgren.

Det finns i dag 29 nationalparker i Sverige varav många inrättades i början av 1900-talet. Hamra nationalpark bildades 1909 som en av de första nio nationalparkerna i landet och en av de första i Europa. Då ansågs området vara "det märkligaste urskogsområde som inom Sveriges egentliga skogsområde torde finnas". Den ursprungliga nationalparken Hamra utgör ett mycket litet skogsområde och uppfyller inte dagens kriterier för storlek på nationalparker.

Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45