Länsstyrelsen i Norrbottens län

Handel med djurarter i Norrbotten – inte alltid laglig

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 10:54 CET

Länsstyrelsen genomförde i år en tillsyn av handeln med djur på Jokkmokks marknad. Tillsynen syftade till att uppmärksamma företagare och andra berörda om att handel med vissa djur- och växtarter inte är tillåten utan tillstånd.

Länsstyrelsen granskade den försäljning som gjordes på marknaden av olika djurarter, framför allt skinn samt djur som preparerats av konservatorer. Orsaken är att många djurarter omfattas av artskyddsregler, bland annat handelsförbud, i både levande och dött tillstånd.

- Tillsynen av marknaden skedde i första hand för att länsstyrelsen skulle få en uppfattning om det förekommer någon försäljning där som berör artskyddet. Vi pratade med och informerade de berörda, säger Lena Bondestad på länsstyrelsens naturvårdsenhet.


Hög kunskap om reglerna

Kunskapen om vilka regler som gäller var hög hos konservatorerna på marknaden. Denna yrkesgrupp har har möjlighet att få preparera/stoppa upp arter som omfattas av artskyddsreglerna efter verksamhetstillstånd från länsstyrelsen.

- Allmänheten kanske reagerar, men den försäljning av exempelvis varg och lodjur som förekom hos en av konservatorerna på marknaden var helt legal. Däremot var kunskapen om vilka arter som får säljas bristfällig hos flera skinnförsäljare. Man ska veta vad det är för arter man säljer och var de kommer ifrån, berättar Lena Bondestad.

Intyg krävs

Även Vild-Hasse, en av marknadens personligheter, fick besök av länsstyrelsen då han skyltade med ett vargskinn vid sin korvförsäljning. Han ombads att ta bort skinnet då det krävs så kallat CITES-intyg av Jordbruksverket för att få använda det, även som dragplåster för annan försäljning. Han har efter tillsynen uttalat sig kritiskt i media mot tillsynen.

- Länsstyrelsen planerar att göra en uppföljning av tillsynen genom att informera marknadsansvariga i Jokkmokk och i andra kommuner om vad som gäller vid handel med arter som omfattas av reglerna runt artskydd, säger Ronny Edin, tf chef för naturvårdsenheten.

Reglerna gäller även vid exempelvis försäljning av djur på loppmarknader, i affärer och av privatpersoner. En person får alltså inte sälja sin ärvda, uppstoppade duvhök i en tidningsannons och en second-hand-affär får inte sälja en uppstoppad bofink om man inte har de intyg som behövs.

- Det här är någonting som vi vet att många inte känner till. Det mesta av denna försäljning sker alltså av okunskap, avslutar Lena Bondestad.

För mer information kontakta:

Lena Bondestad, naturvårdsenheten, 070-669 62 21

TF chef naturvårdsenheten Ronny Edin, 070-350 17 88

Pressekreterare Caj Norén, 070-689 60 54Mer information finns också på http://www.bd.lst.se/skydd_vaxterdjur/Startpage.aspx samt dess länkar.Faktaruta:Ett antal svenska djurarter omfattas av CITES-konventionen, t.ex. alla våra ugglor och rovfåglar, varg, björn, lodjur och utter. Det innebär att det är förbjudet att bedriva handel och annan kommersiell hantering med dessa arter, även som dragplåster till annan försäljning. Undantag kan göras men då krävs CITES-intyg från Jordbruksverket, t ex för försäljning av skinn och kött av björn som skjutits legalt på jakt.


Ska man köpa CITES-listade djur av en konservator eller djuraffär ska djuren vara märkta och ett CITES-intyg ska finnas med vid försäljningen.


För djur som preparerats/stoppats upp innan år 1947 behövs inget CITES-intyg men man ska vara beredd på att kunna bevisa att så är fallet vid en eventuell försäljning.


Det finns andra svenska djur som man inte heller kan bedriva handel med då de omfattas av vår svenska Artskyddsförordning. Detta gäller bland annat övriga svenska vilda fåglar, fladdermöss, vissa grodor, insekter och växter. Undantag kan göras för bland annat djur som fällts på laglig jakt.

Vissa arter ingår också i gruppen ”Statens Vilt” och ska lämnas till polisen om de hittas. Man får alltså inte behålla dem själv. Hit hör förutom många av rovfåglarna, ugglorna och samtliga stora rovdjur också exempelvis norrbottniska fågelarter som salskrake, fjällgås, gråspett och skräntärna.