Statistiska centralbyrån, SCB

Handeln med Tyskland ökade med 4 procent

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 22:59 CET

Export och import av varor, januari-september 2003, i löpande priser

Såväl exporten till som importen från Tyskland ökade med 4 procent under årets första nio månader. Totala exporten av läkemedel ökade med 18 procent.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-september i år till 604 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 3 procent jämfört med motsvarande period förra året. Samtidigt ökade varuimporten med 3 procent till 492 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 112 miljarder kronor. Under motsvarande tid förra året uppgick handelsnettot till 110 miljarder kronor.
Exporten till EU ökade med 4 procent
Under perioden januari-september 2003 ökade varuexporten till länder inom EU med 4 procent medan ökningen av importen från EU-länder uppgick till 3 procent. Exporten till EU-länderna utgjorde 54 procent av den totala exporten och importen från EU svarade för 66 procent av total import. Exporten till och importen från Tyskland, vår största handelspartner inom EU, ökade under mätperioden med 4 procent. Exporten till vår näst största exportmarknad inom EU, Storbritannien, minskade med 2 procent och importen därifrån minskade med 7 procent.

Såväl exporten till som importen från euroländerna ökade med 4 procent i förhållande till motsvarande tid under föregående år. Exporten till euroländerna utgjorde ca 40 procent av den totala exporten medan importen från dessa 12 länder svarade för hälften av total import.

Inom handeln med övriga Europa ökade exporten med 4 procent och importen med 12 procent. Exporten till övriga Europa utgjorde 17 procent av den totala svenska exporten medan ländernas andel av totala importen utgjorde 18 procent.

Exporten till de blivande 10 EU-länderna, som blir medlemmar i EU i maj 2004, ökade med 6 procent och importen därifrån med 15 procent. Andelen av total export var för dessa länder 4 procent medan andelen av den totala importen var 6 procent.

Exporten till USA uppvisar en ökning med 2 procent under mätperioden medan importen därifrån däremot minskade under perioden med hela 16 procent. Sett över kvartalen minskade exporten till USA under första kvartalet i jämförelse med första kvartalet 2002. Under andra och tredje kvartalet skedde däremot en ökning av exporten till USA med 3 respektive 15 procent i relation till motsvarande perioder under föregående år.

Läkemedelsexporten ökade med 18 procent
Den svenska exporten av skogsvaror minskade under januari-september i år med 1 procent. Exporten av mineralvaror ökade samma tid med 1 procent. Kemivaruexporten ökade med 9 procent, varav läkemedel ökade med hela 18 procent. Exporten av energivaror ökade under perioden med 19 procent. Exporten av verkstadsvaror ökade med 2 procent; bland dessa ökade dock exporten av personbilar med hela 27 procent.

Den svenska importen av skogsvaror ökade under perioden med 4 procent. Samtidigt ökade importen av mineralvaror med 3 procent och importen av kemivaror med 4 procent, varav läkemedelsimporten ökade med 2 procent . Energivaruimporten ökade med 22 procent medan importen av verkstadsvaror ökade svagt, med 1 procent. Inom gruppen verkstadsvaror ökade importen av personbilar med 24 procent.

Kvartalsvisa förändringar i varuhandeln
Exporten av verkstadsvaror var oförändrad under de två första kvartalen i förhållande till motsvarande kvartal under 2002. I jämförelse med tredje kvartalet föregående år ökade exporten med verkstadsvaror under juli till september med 8 procent. Exporten av vägfordon, som ingår i gruppen verkstadsvaror, ökade under första kvartalet 2003 med 6 procent, under andra kvartalet med 16 procent och under tredje kvartalet med 29 procent.

Läkemedelsexporten ökade under första kvartalet 2003 med 7 procent jämfört med motsvarande tid föregående år. Förändringen under kvartal 2 var en ökning på 21 procent medan tredje kvartalet 2003 medförde en ökning på 28 procent i jämförelse med samma kvartal 2002.

Importen av läkemedel uppvisade en ökning med 13 procent under första kvartalet 2003, medan läkemedelsimporten under de två följande kvartalen sjönk med 2 respektive 5 procent i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

Livsmedelsimporten var oförändrad under första kvartalet 2003 i jämförelse med första kvartalet 2002. Under andra och tredje kvartalen 2003 skedde dock en ökning med 5 respektive 7 procent i förhållande till motsvarande tidsperioder 2002.

För tabell, se http://www.scb.se/templates/pressinfo____65971.asp

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB: s webbplats.

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-01-09 kl. 10.00.

Producent
SCB, Utrikeshandel-ES/UH
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Carl-Magnus Jaensson
Tfn 08-506 941 43
Epost carl-magnus.jaensson@scb.se

Christian Surtin
Tfn 08-506 946 86
Epost christian.surtin@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.