Svenska Handelsbanken AB

Handelsbanken - Ändring i Handelsbankens valberedning

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 11:19 CET

Sammansättningen av Handelsbankens valberedning offentliggjordes den 24 oktober 2006.

Om aktieägare som är representerad i valberedningen till följd av förändringar i ägarkretsen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall, om majoriteten i valberedningen så påfordrar, aktieägarens representant utträda ur valberedningen och den aktieägare som tillkommit bland de fyra röstmässigt största aktieägarna, i stället äga utse en representant.

Sedan det blivit känt att Andra AP-fonden inte längre tillhör de fyra största aktieägarna i banken har Carl Rosén utträtt ur valberedningen. I stället har AFA Försäkring utsett en representant.

Valberedningen får därefter följande sammansättning:
Carl-Olof By, Industrivärden
Henrik Forssén, Stiftelsen Oktogonen
Tomas Nicolin, Alecta
Lars Öhrstedt, AFA Försäkring
Lars O Grönstedt, styrelsens ordförande, SHB

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 29 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.

Vilka frågor valberedningen skall behandla finns beskrivet på hemsidan, www.handelsbanken.se, under rubriken Bolagsstyrning och styrelse/valberedning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med brev till adressen: Svenska Handelsbanken, Valberedningen, c/o Ordförandekansliet, 106 70 Stockholm, senast den 5 mars 2007.

Årsstämma 2007 för Svenska Handelsbanken kommer att hållas tisdagen den 24 april 2007.För ytterligare information kontakta:
Lars O Grönstedt, Styrelseordförande
tfn: 08-22 92 20