Svenska Handelsbanken AB

Handelsbanken - Ny konjunkturprognos: Sverige rycker ifrån

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 12:06 CEST

Internationella räntor: Fortsatt normalisering
Flera centralbanker har redan höjt räntorna rejält i samband med de senaste årens ekonomiska återhämtning och somliga närmar sig slutet på höjningscykeln. Bank of England har t o m redan genomfört en första räntesänkning. Riksbanken och ECB har nyligen inlett en försiktig normalisering medan Bank of Japan sannolikt lämnar nollräntorna bakom sig under andra halvåret 2006. På sikt kommer räntan att tendera att vara högre i länder med högre tillväxtförmåga. Vi ska alltså räkna med betydligt fler räntehöjningar i Sverige de närmaste åren jämfört t ex med Eurozonen och Japan.

USA: Klara signaler på avmattning före sommaren
Vi tror att USA:s ekonomi kommer att mattas av under 2006. Tecken på detta kommer att visas före sommaren, medan BNP-kvartalstillväxttakten kommer att vara som lägst under det andra halvåret 2006. Fed kommer förmodligen att höja styrräntan till 5 procent i maj - en nivå något högre än den neutrala nivån. Vi förväntar oss inte fler höjningar eftersom ekonomin vid nästa räntemöte i juni kommer att visa tecken på avmattning.

Eurozonen: Hushållen är fortfarande Akilleshälen
Ekonomin samlar fart. Investeringstakten ökar tack vare stark efterfrågan från omvärlden och god vinstutveckling. Svaga konsumenter och en inbromsning i USA kommer dock att sätta gränser för styrkan i, och längden på, uppsvinget. Inflationen väntas ligga kvar strax över ECB:s mål under prognosperioden och vi räknar med att centralbanken höjer räntan ytterligare två gånger denna cykel.

Sverige rycker ifrån
Ett uppsving i exporten och stark inhemsk efterfrågan höjer BNP-tillväxten rejält redan under första kvartalet i år. Företagens vinster ger fortsatt skjuts åt investeringarna och i takt med stigande sysselsättning ökar också hushållens inkomster. Inflationen är låg och ett oväntat högt överskott i de offentliga finanserna gör att det finns utrymme för mer stimulans från finanspolitiken.

Sverige: Gradvis stigande inflation - och räntor
Det har spekulerats kring huruvida Riksbanken skulle utvidga det penningpolitiska perspektivet och minska betydelsen av inflationsmålet på 1-2 år till förmån för andra variabler. Så verkar dock inte bli fallet utan inflationsutsikterna kvarstår sannolikt som den avgörande faktorn för penningpolitiken. En gradvis uppgång i inflationstakten talar för fortsatta räntehöjningar.


Jan Häggström, Chefsekonom
För mer information: telefon 08-701 1097, mobil 070-761 4366