Svenska Handelsbanken AB

Handelsbanken presenterar effekterna av en eventuell ombildning av SPP till ett vinstutdelande företag - bra för försäkringstagarna i SPP och bra för aktieägarna i Handelsbanken

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 12:07 CEST

Handelsbanken arrangerade idag en kapitalmarknadsdag för att belysa effekterna av en eventuell ombildning av dotterbolaget SPP från ett ömsesidigt bedrivet livförsäkringsbolag till ett vinstutdelande bolag.

Bakgrund
Handelsbanken förvärvade SPP 2001 i avsikt att ombilda SPP till ett vinstutdelande bolag. Vägledande var bankens erfarenheter från den då ännu inte genomförda men planerade ombildningen av Handelsbanken Liv. Vid förvärvstillfället angav banken att ombildningen skulle genomföras 2005. Den svaga kapitalmarknaden under 2001 och 2002 samt ambitionen att rationa-lisera SPPs administration och därmed reducera SPPs administrativa kostnader har fördröjt ombildningen till 2006.
När ett ömsesidigt bedrivet bolag ska ombildas räcker det formellt med att underrätta försäkringstagarna. Banken anser emellertid att det är utomordentligt betydelsefullt att försäkringstagarna, totalt cirka 325 000 privatpersoner och företag, ges möjlighet att göra sina röster hörda. Därför genomförs nu och fram till midsommar en omröstning bland försäkrings-tagarna. Om försäkringstagarna röstar "ja" till en ombildning kan den tidigast ske 1 januari 2006. Dessförinnan måste Finansinspektionen ge sitt tillstånd till att ombilda SPP och ett slutgiltigt beslut fattas av Handelsbankens styrelse.

Ombildning av SPP
SPPs har ett förmånsbestämt försäkringsbestånd och ett premiebestämt. Banken avser att ombilda hela SPP.
Konsolideringsnivån i det förmånsbestämda beståndet uppgick per 31 mars 2004 till 112% och i det premiebestämda 93%. Vid en ombildning av ett ömsesidigt bedrivet bolag tillförs försäkringstagarna bolagets kollektiva reserver och ägaren skjuter i stället till nytt eget kapital. Storleken på det egna kapitalet baseras på de försäkringstekniska reserverna. Avsikten är att SPP, liksom Handelsbanken Liv, ska ha en solvensgrad på 130%. Dessutom ska solvensnivån i det för närvarande underkonsoliderade premiebestämda försäkringsbeståndet återställas. Om ombildningen hade genomförts den 31 mars 2004 hade detta krävt ett kapitaltillskott på 6,5 mdkr. Det kapitaltillskott som ska göras 1 januari 2006 bedöms bli något lägre.
Efter en ombildning kommer minst 90% av totalavkastningen tillfalla försäkringstagarna. Bolaget får 10% om totalavkastningen överstiger den garanterade räntan.
Försäkringstagarnas kapital består av en garanterad del och en del som inte är garanterad. Efter en ombildning garanterar bolaget den garanterade delen av försäkringskapitalet. Om det finns ett underskott på en enskild försäkrings garanterade kapital vid utbetalningstillfället så tillskjuter bolaget mellanskillnaden.
SPPs administrativa kostnader är ännu för höga. SPPs administrativa resultat är skillnaden mellan de avgifter försäkringstagarna betalar och bolagets administrativa kostnader. Detta resultat var 2003 - 605 mkr (- 1 019). Under år 2006 eller 2007 bedöms det administrativa resultatet bli positivt.

Effekter för Handelsbanken
Kapitaltäckningsreglerna för banker kommer att ändras under andra halvan av detta decennium. Banker påverkas då dels av Basel II, dels av EU:s direktiv om Finansiella konglomerat. De ändrade reglerna kommer att ha både positiva och negativa effekter för Handelsbanken. En samlad bedömning är dock att nya regler väsentligt kommer att förbättra bankens redan starka primärkapitalsituation.

Dagens situation
Med nuvarande regler behöver inte banken sätta av något primärkapital vare sig för det vinstutdelande Handelsbanken Liv eller det ömsesidigt bedrivna SPP. Handelsbanken Livs bidrag till koncernens samlade resultat var under första kvartalet 54 MSEK. Även SPP ger redan idag ett litet men positivt bidrag till koncernens resultat. Då inkluderas SPP totala resultatpåverkan i koncernbokslutet; såväl på intäktssidan, såsom från kapitalförvaltningstjänst och korsförsäljning, som från kostnadssidan, till exempel finansieringskostnader och avskrivning på varumärket.

Effekter av Basel II och EU:s direktiv om finansiella konglomerat
Bankens bedömning är att efter det att Basel II fullständigt införts skapas stora möjligheter att frigöra primärkapital. Det beror dels på bankens mycket låga kreditförlustnivå, dels på att en hög andel av bankens utlåning är hypotekslån, vilka med de nya bestämmelserna drar väsentligt mindre kapital än i dag. Enligt Basel II- reglerna, som sannolikt träder i kraft 2007, kommer all goodwill och hälften av det ytterligare kapital som investerats i försäkringsverksamhet (köpeskillingen för SPP och det kapital som sätts in i bolaget i samband med ombildningen) att räknas av mot bankens primärkapital. För banken bedöms det innebära att 8,4 mdkr av bankens primärkapital måste sättas av för att täcka riskerna i SPP.
Enligt EU:s direktiv om finansiella konglomerat, som kan komma att träda i kraft i Sverige 2006, ska de försäkringstekniska skulderna räknas om till riskvägda tillgångar och dessutom ska all goodwill räknas av mot koncernens primära kapital. Det bedöms leda till att cirka 7 mdkr av bankens primärkapital åtgår för att täcka engagemanget i SPP.
Sammanfattningsvis gör banken bedömningen att ovan beskrivna förändringar innebär att minskningen av kapitalet, som måste sättas av för att täcka kreditrisker, med god marginal överstiger det som kommer att åtgå för att täcka försäkringsriskerna.
Efter ombildning och under antagande om normala förhållanden på kapitalmarknaden beräknas SPP år 2006 att bidra till resultatet före skatt med knappt 550 MSEK. Under 2008 kommer koncernens totala räntabilitet att öka genom de positiva effekterna av SPP-förvärvet. Både vinst och räntabilitet från förvärvet fortsätter därefter att öka väsentligt under den period banken presenterat beräkningar för.
Ytterligare information lämnas av:

Lennart Francke, chef Ekonomiavdelningen
telefon: 08 - 22 92 20, e-post: lefr01@handelsbanken.se

Stefan Nilsson, chef Pension och försäkring
telefon: 08 - 556 85 019, e-post: stni03@handelsbanken.se

Göran Holgersson, chef SPP
Telefon: 08- 556 85 075, e-post: goho02@handelsbanken.se

Bengt Ragnå, chef Investor Relations
telefon: 08 - 701 12 16, e-post: bera02@handelsbanken