Svenska Handelsbanken AB

Handelsbankens årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:14 CEST

Styrelse
Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 25 april 2006 omvaldes Handelsbankens styrelse med undantag för Arne Mårtensson som avböjt omval. Till ny ledamot av styrelsen valdes Pär Boman, Linköping. Lars O Grönstedt valdes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Hans Larsson och Anders Nyrén till vice ordföranden. Till verkställande direktör utsågs Pär Boman.

Förteckning över styrelseledamöter finns nedan.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 7 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 28 april 2006. Utdelningen beräknas utsändas av VPC torsdagen den 4 maj 2006.

Återköp av aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till årsstämman 2007 besluta om förvärv av aktier av serie A och/eller B i banken på följande villkor:
Förvärv skall göras på Stockholmsbörsen
Banken får förvärva totalt högst 40 000 000 A- och/eller B-aktier
Vid förvärv skall aktierna betalas efter vid förvärvstillfället gällande marknadspris

Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslöt styrelsen utnyttja återköpsbemyndigandet och uppdrog åt verkställande direktören att vid lämpliga tillfällen verkställa återköp för maximalt 6 mdkr.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt fondemission
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med 88 619 560 kronor genom indragning utan återbetalning av 20 609 200 aktier som banken innehar.

Minskning av aktiekapitalet kan efter Finansinspektionens medgivande verkställas utan krav på rättens tillstånd om banken vidtar åtgärder som medför att bankens aktiekapital inte minskar till följd av beslutet.

Årsstämman beslöt därför att genom en fondemission öka bankens aktiekapital med 97 354 839,30 kronor genom överföring av detta belopp från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier.

Ändringar av bolagsordningen
Stämman beslöt om ett antal ändringar av bolagsordningen för att anpassa denna till den nya aktiebolagslagen.

Valberedning
Årsstämman uppdrog åt styrelsens ordförande att utse en representant för var och en av bankens fyra största aktieägare att jämte ordföranden utgöra valberedning inför nästföljande styrelseval. I valberedningen skall inte ingå representanter för företag som bedriver med banken konkurrerande verksamhet. Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet år 2007 skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2007.

Styrelseledamöter 2006
PIRKKO ALITALO, civilekonom, Helsingfors
JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika
ULRIKA BOËTHIUS, banktjänsteman, Stockholm
PÄR BOMAN, bankdirektör, Linköping
Tommy Bylund, bankdirektör, Ljusdal
GÖRAN ENNERFELT, direktör, Upplands Väsby
LARS O GRÖNSTEDT, bankdirektör, Stockholm
SIGRUN HJELMQUIST, tekn. lic, Djursholm
HANS LARSSON, direktör, Stockholm
FREDRIK LUNDBERG, direktör, Djursholm
SVERKER MARTIN-LÖF, direktör, Stockholm
ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma
BENTE RATHE, civilekonom, Trondheim

Protokoll
Protokoll från årsstämman beräknas kunna läggas ut på bankens hemsida under http://www.handelsbanken.se/ir om ca två veckor.