Svenska Handelsbanken AB

Handelsbankens bokslutsmeddelande januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 13:11 CET

Sammanfattning januari - december
Rörelseresultatet förbättrades med 10% till 17,2 mdkr (15,7)
Resultatet efter skatt ökade med 16% till 13,1 mdkr (11,4)
Resultatet per aktie förbättrades med 20% till 20,41 kronor (16,98)
Räntabiliteten blev 20,9% (17,9)
Intäkterna steg med 12% till 29,6 mdkr (26,3)
Rörelseresultatet för kontorsrörelsen utanför Sverige uppgick till mer än 2 mdkr
Reducerade finansiella risker i SPP
Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 14% till 8,00 kronor (7,00)
Styrelsen föreslår bolagsstämman ett nytt mandat för återköp av aktier

30-40 nya kontor utanför Sverige under 2007 - en fördubbling jämfört med 2006

Sammanfattning fjärde kvartalet
(jämförelser avser föregående kvartal)
Bästa kvartalsresultatet någonsin - rörelseresultatet uppgick till 5,0 mdkr (3,0)
Resultatet efter skatt förbättrades med 74% till 3,7 mdkr (2,1)
Resultatet per aktie ökade med 75% till 5,79 kronor (3,31)
Räntabiliteten uppgick till 23,2% (13,6)
Intäkterna ökade med 48% till 8,3 mdkr (5,6)


Koncernen


Fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal

Högsta kvartalsresultatet någonsin
Rörelseresultatet uppgick till 5 032 mnkr (3 002), en ökning med 68%. Intäkterna ökade med 48% till 8 347 mnkr (5 633). Provisionsnettot steg med 33% till 2 749 mnkr (2 072) och nettoresultatet av finansiella poster värderade till verkligt värde gick från -247 mnkr till 1 607 mnkr.

Alla de mest väsentliga intäktsposterna ökade
Räntenettot ökade med 1% till 3 726 mnkr (3 696) i koncernen. Den genomsnittliga marginalen på utlåningsstockarna fortsatte ned i de flesta länderna. Provisionsnettot ökade med 33% till 2 749 mnkr (2 072). Försäkringsprovisionerna ökade med 61% och aktiemarknadsrelaterade provisioner med 33%.

Nettot av finansiella transaktioner värderade till verkligt värde, som var negativt under tredje kvartalet, uppgick till 1 607 mnkr. De huvudsakliga förklaringarna till ökningen mellan kvartalen var realiserat resultat på tillgångar tillgängliga för försäljning och värdeförändring i det latenta kapitaltillskottet i försäkringsrörelsen.

Banken realiserade resultat från tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning. Det realiserade resultatet uppgick totalt till 733 mnkr (41).

Värdeförändringar i det latenta kapitaltillskottet i SPP uppgick till 135 mnkr (-495). Vid beräkning av det latenta kapitaltillskottet utgår banken ifrån försäkringsskulden. Den diskonteras med en lång marknadsränta och en eventuell underfinansiering täcks med det latenta kapitaltillskottet. Successivt under året har SPP genomfört transaktioner i syfte att reducera resultateffekterna i banken vid förändringar i ränteläget.

Som framgick av kvartalsrapporten för tredje kvartalet så
förelåg då en negativ resultateffekt hänförlig till redovisningen av innehav av koncerninterna obligationer. Åtgärder har vidtagits för att det inte ska finnas någon risk för att effekter av denna karaktär ska kunna uppstå på nytt.

Riskresultatet ökade och uppgick till 187 mnkr (38). I Handelsbanken Liv berodde det huvudsakligen på minskade dödsfall medan det i SPP berodde främst på resultatet från sjukförsäkringar.

Kostnaderna påverkades av reservering för en eventuell avsättning till Oktogonen
Kostnaderna ökade med 651 mnkr till 3 260 mnkr (2 609). Kostnadsökningen mellan kvartalen är till stor del ett resultat av att banken i tredje kvartalet återförde en tidigare reservering för en eventuell avsättning till Oktogonen. Denna uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 102 mnkr och vid utgången av året till 135 mnkr. Återföringen som gjordes under tredje kvartalet uppgick till 271 mnkr vilket innebär att kostnadsökningen mellan kvartalen blev 304 mnkr. Resultatbaserade ersättningar ökade med 95 mnkr till 168 mnkr (73). Av resterande kostnadsökning bedöms cirka 150 mnkr vara kostnader av den karaktär som normalt uppkommer i fjärde kvartalet. Den underliggande kostnadsökningen uppgick således till cirka 100 mnkr.

Helåret 2006
(jämförelser avser, om inte annat anges, motsvarande period föregående år)

Högsta resultatet någonsin
Rörelseresultatet ökade med 10% till 17 164 mnkr (15 650). Räntabiliteten förbättrades till 20,9% (17,9). Intäkterna steg med 12% till 29 559 mnkr (26 323). Kostnaderna uppgick till 12 451 mnkr (10 938). Från och med 2006 ingår SPP i koncernens resultat och påverkade således både kostnader och intäkter. K/I-talet blev 42,1% (41,6). Resultatet per aktie uppgick till 20,41 kronor (16,98).

Ökande affärsvolymer men pressade utlåningsmarginaler
Medelvolymen utlåning i koncernen ökade med 13% och inlåning med 14%. Kontorsrörelsen utanför Sverige fortsatte sin snabba tillväxt och utlåningen ökade med 25% och inlåningen med 22%.

Den snabba tillväxten i utlåningsvolymer kunde inte kompensera sämre utlåningsmarginaler, framför allt avseende bolån till hushåll.
Räntenettot påverkades positivt av högre inlåningsmarginaler men totalt minskade räntenettot i koncernen med 118 mnkr till 14 972 mnkr (15 090). I kontorsrörelsen utanför Sverige ökade räntenettot med 17% till 2 951 mnkr (2 525).

I den svenska kontorsrörelsen minskade räntenettot och uppgick till 10 722 mnkr (11 511). I räntenettot ingår effekter av tidigare beslut avseende återköp av obligationer, hur Stadshypoteks bolån är finansierade och andra aspekter av verksamheten som inte kontoren direkt kan påverka.

Rekordhögt provisionsnetto
Provisionsnettot ökade med 31% till 9 232 mnkr (7 055). Bakom den höga ökningstakten låg framför allt förbättringar av försäkringsprovisionerna och aktiemarknadsrelaterade provisioner. Försäkringsprovisionerna uppgick totalt till 2 338 mnkr (937), varav SPP svarade för 1 316 mnkr. Den positiva avkastningsdelningen uppgick till 1 023 mnkr, varav SPP 752 mnkr och Handelsbanken Liv 271 mnkr (263). Aktierelaterade provisioner, med vilket avses aktiecourtage, aktierelaterade intäkter i fond- och depårörelsen, Corporate Finance samt strukturerade produkter uppgick till 4 151 mnkr (3 308) en ökning med 25%, där strukturerade produkter ökade med 72% till 279 mnkr (162). Totala provisioner från fondförvaltningen ökade med 26% till 1 548 mnkr (1 232).

Konsolidering av SPP ökade nettot av finansiella transaktioner värderade till verkligt värde
Nettot av finansiella poster värderade till verkligt värde uppgick till 4 261 mnkr (3 459), varav huvuddelen av ökningen berodde på effekter i SPP. När SPP ombildades från ömsesidigt till vinstutdelande bolag var vissa försäkringar underfinansierade genom att marknadsvärdet på tillgångarna inte täckte försäkringsskulden. Denna underfinansiering skuldfördes som ett latent
kapitaltillskott. Vid beräkning av försäkringsskulden diskonteras denna genom att använda en lång marknadsränta och variationer på denna påverkar skuldens storlek. Därutöver påverkas det latenta kapitaltillskottet av förändringar i marknadsvärdet på tillgångarna bestående av främst aktier och räntebärande tillgångar. Förändringen i det latenta kapitaltillskottet uppgick till 1 045 mnkr.

Tradingverksamheten utvecklades väl och nettot av finansiella transaktioner inom Capital Markets ökade med 43% till 1 378 mnkr (964). Det var framför allt ränte- och valutahandeln samt strukturerade produkter som genererade högre intäkter.

Reducerade risker i SPP
Den uttalade målsättningen för SPP har varit att reducera effekterna av ränteförändringar på bolagets resultat. Därför började SPP under andra kvartalet att genomföra transaktioner som skydd för marknadsvärdeförändringar avseende det latenta kapitaltillskottet.

Value-at-Risk (Var), vilket är det vanligaste måttet att beskriva aggregerade risker, var före det SPP började reducera riskerna 1 267 mnkr och vid utgången av 2006 var beloppet 259 mnkr.
Det innebär att med en konfidensgrad på 99% har den maximala förlusten för en enskild månad reducerats från 1,3 mdkr till 0,3 mdkr. En komplettering till VaR är att simulera vad en räntechock skulle innebära. Vid ett parallellskift av alla räntor i alla valutor med 100 bp skulle resultatet i SPP påverkas med 30 mnkr. Slutligen kan man också betrakta kapitalbehovet i relation till Finansinspektionens så kallade trafikljustest. Vid utgången av året åtgick endast 1 078 mnkr, det vill säga mindre än 10% av bolagets kapitalbas, för att erhålla grönt ljus i trafikljustestet. Vid slutet av första kvartalet 2006 var motsvarande kapitalåtgång 4 196 mnkr.

SPP och resultatbaserade ersättningar svarade för huvuddelen av kostnadsökningen
Kostnaderna uppgick till 12 451 mnkr (10 938), en ökning med 14%. Den underliggande kostnadsökningen, exklusive SPP, resultatbaserade ersättningar och kostnadsökningar i verksamheter utanför Sverige, uppgick till knappt 2,6%. SPPs kostnader, som inte ingick i banken föregående år, uppgick till 734 mnkr, eller knappt 6,7 %-enheter av kostnadsökningen. Resultatbaserade ersättningar ökade med 169 mnkr till 589 mnkr, vilket motsvarar 1,5 %-enheter av ökningen. Trots att banken öppnat ett större antal kontor under 2006 jämfört med året före var kostnaderna för nyöppnade kontor oförändrad. Tillväxten i verksamheter utanför Sverige innebar emellertid att kostnaderna, exklusive resultatbaserade ersättningar gick upp med 327 mnkr, vilket motsvarade 3,0 %-enheter av kostnadsökningen. En del av detta förklaras av att antalet anställda i kontorsrörelsen utanför Sverige ökade med 145 personer. Det totala antalet anställda ökade och uppgick vid årsskiftet till 10 320 (9 922).

Nettoåtervinningar
Återvinningarna översteg kreditförlusterna och uppgick till 55 mnkr (261). Bruttoförlusterna fortsatte att minska. Kreditförlustnivån var -0,01 (-0,03). Osäkra fordringar netto minskade återigen och var 876 mnkr (1 256), vilket motsvarade 0,07% (0,12) av utlåningen.

Kapitaltäckning och rating
Bankens kapitaltäckningsgrad uppgick till 9,5% (11,6) och primärkapitalrelationen till 6,8%. Att kapitaltäckningen gick ned mellan åren berodde på att banken mot slutet av 2005 tog upp förlagslån i syfte att kapitalisera SPP vid dess ombildning till ett vinstutdelande bolag. Kapitaltäckningen var således osedvanligt hög vid utgången av 2005.

Bankens rating var oförändrad hos de tre företag som betygsätter banken och ingen bank i Norden hade högre rating än Handelsbanken.

Återköp och indragning av aktier
Bolagsstämman 2006 beslöt att dra in de 20,6 miljoner aktier som banken tidigare återköpt. I samband med detta genomfördes även en fondemission, vilket ökade kvotvärdet per aktie från 4,30 kronor till 4,45 kronor. Bolagsstämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att återköpa maximalt 40 miljoner aktier fram till bolagsstämman 2007. Under andra och tredje kvartalet återköpte banken 14,8 miljoner aktier.

Styrelsen hemställer att bolagsstämman 2007 beslutar om att dra in de återköpta aktierna liksom de som kan komma att återköpas före bolagsstämman 2007 samt att, i syfte att justera kapitalstrukturen, bemyndiga styrelsen att återköpa maximalt 40 miljoner aktier till årsstämman 2008.

Resultatet per aktie blev 20,41 kronor (16,98). Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om en utdelning på aktierna i serie A och B med 8,00, en ökning med 14%.

Kontorsrörelsen utanför Sverige tjänade över 2 mdkr
Kontorsrörelsen utanför Sverige ökade resultatet sammantaget med 205 mnkr till 2 018 mnkr, en ökning med mer än 11%. Ökningen skedde samtidigt som 14 (9) nya kontor öppnades. Intäkterna steg totalt med 571 mnkr eller drygt 14% medan kostnadsökningen var strax därunder.

Banken öppnade emellertid fler bankkontor än de 14 som öppnades på hemmamarknaderna utanför Sverige. I Sverige öppnades ytterligare tre kontor och i Polen öppnades två och dessutom öppnades två representantkontor, ett i Spanien och ett i Mumbai, Indien. Således öppnade banken på 21 nya platser under året. Expansionstakten kommer att öka. Under 2007 kommer 30-40 kontor att öppnas med tyngdpunkten i Storbritannien, Finland och Norge. Nya marknader kommer att öppnas upp för universalbanksrörelse.

Pär Boman
Verkställande direktör och koncernchefPär Boman, koncernchef,
tel 08-22 92 20, pabo01@handelsbanken.se

Bengt Ragnå, chef Investor Relations,
tel 08-701 1216, bera02@handelsbanken.se

Ulf Riese, ekonomichef,
tel 08-701 1212, ulri02@handelsbanken.se