Svenska Handelsbanken AB

Handelsbankens delårsrapport Januari-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 13:13 CEST

Sammanfattning
Rörelseresultatet förbättrades med 51% till 5,0 mdkr (3,3)
Räntabiliteten steg och blev 26,2% (15,5)
Resultatet per aktie ökade med 77% till 6,32 kr (3,57)
Intäkterna uppgick till 8,2 mdkr (6,0), en ökning med 36%
K/I-talet förbättrades ytterligare till 39,7% (44,3)
Resultatet efter skatt uppgick till 4,1 mdkr (2,4)
Koncernen

Rörelseresultatet drygt 5 mdkr - en ökning med 51%
Rörelseresultatet ökade med 51% till 5 016 mnkr (3 331). Intäkterna steg med 36%, huvudsakligen på grund av kraftigt förbättrat provisionsnetto och nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde. Kostnaderna, inklusive SPP som konsolideras i bankens räkenskaper från och med 2006, ökade med 22%. Räntabiliteten steg till 26,2% (15,5). K/I-talet förbättrades till 39,7% (44,3). Resultatet per aktie uppgick till 6,32 kr (3,57) och för rullande 12-månadersperiod var den 19,70 kr.

Intäkterna ökade med 36% till över 8 mdkr
Intäkterna ökade med 36% och uppgick till 8 189 mnkr (6 030), varav räntenettot uppgick till 3 727 mnkr (3 805). I Sverige fortsatte marginalen på nyprissatta hypotekslån att gå ned. Medelvolymen utlåning ökade med 110 mdkr till 994 mdkr, en ökning med 12,5%. Utlåningsvolymerna i kontorsrörelsen utanför Sverige ökade med 30% till 209 mdkr (161).

Provisionsnettot ökade med 45% till 2 342 mnkr (1 616). Aktiemarknadsrelaterade provisioner och försäkringsprovisioner ökade mest. Försäkringsprovisionerna uppgick till 619 mnkr (222), av vilka SPP svarade för 348 mnkr (-). I provisioner ingår den avkastningsdelning banken erhåller när avkastningen till försäkringstagarna överstiger den garanterade nivån. Avkastningsdelningen uppgick till 284 mnkr (43), varav i SPP 210 mnkr och i Handelsbanken Liv 74 mnkr (43). Riskresultatet i försäkringsrörelsen uppgick till 49 mnkr (19).

Nettoresultatet av finansiella poster värderade till verkligt värde steg till 1 894 mnkr (459). Den stora ökningen förklaras huvudsakligen av värdeförändringen på de tidigare underfinansierade försäkringsbestånden i SPP. SPPs åtaganden mot försäkringstagarna marknadsvärderas och då marknadsräntorna under perioden steg minskade värdet av skulderna, vilket hade en positiv påverkan på rörelseresultatet med 1 105 mnkr. Exklusive denna effekt ökade nettoresultatet av finansiella poster med drygt 300 mnkr. Det berodde framförallt på ett väsentligt starkare resultat i bankens tradingverksamhet.

Konsolideringen av SPP påverkade kostnads-ökningen i banken
Kostnaderna ökade med knappt 22% till 3 252 mnkr (2 669), varav 214 mnkr kommer från konsolideringen av SPP. Bankens tradingverksamhet hade ett väsentligt förbättrat resultat, vilket gjorde att avsättningar för resultatbaserade ersättningar ökade. Koncernens goda räntabilitet föranledde också en ökad kostnad för eventuell avsättning till stiftelsen Oktogonen för 2006. Valutakursdifferenser, tillkommande kostnader genom konsolidering av SPP och ökningen av de resultatbaserade ersättningarna svarade för tre fjärdedelar av den totala kostnadsökningen. Personalkostnaderna ökade framför allt i Norge och Storbritannien på grund av satsningen på nya kontor. Antalet anställda i koncernen ökade med 700 till 9 956 (9 256), av vilka 509 kom från SPP. De totala IT-kostnaderna ökade, men bara motsvarande den kostnad som tidigare burits av SPP.

Återvinningarna översteg kreditförlusterna
För fjärde kvartalet i rad visade Handelsbanken nettoåtervinningar. Bruttoförlusterna fortsatte att minska medan återvinningarna var något större jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoåtervinningarna uppgick till 79 mnkr (-30). Kreditförlustnivån var -0.03% (0,01). Osäkra fordringar netto uppgick till 1 441 mnkr (1 420), vilket motsvarade 0,13% (0,15) av utlåningen.

Kapitaltäckning, återköp och rating
Kapitaltäckningsgraden var 9,5% (10,2) och primärkapitalrelationen 7,2 (7,2). Nyckeltalen innehåller under kvartalet upparbetade vinstmedel.

Sedan bolagsstämman 2005 har banken återköpt 20,6 miljoner aktier, varav 7,4 miljoner under kvartalet. Antalet utestående aktier var därefter 649,0 miljoner. Styrelsen föreslår bolagsstämman 2006 att dra in de återköpta aktierna. På bolagsstämman kommer också ett förslag att behandlas från styrelsen om ett nytt återköpsprogram på maximalt 40 miljoner aktier.

Handelsbankens rating var oförändrad hos de tre ratingföretag som betygssätter banken. Ratingen var från Moody's Aa1 och från Fitch och Standard & Poor's AA-.

Framgångsrik ombildning av SPP - rörelsegrenen genererade över 1,5 mdkr i rörelseresultat
SPP ombildades från ett ömsesidigt bedrivet bolag till vinstutdelande per årsskiftet. Då gjordes ett aktieägartillskott och därefter kunde SPP öka andelen aktier av sina placeringstillgångar utan restriktioner av solvenskaraktär. Rörelseresultatet för hela rörelsegrenen Pension & Försäkring uppgick till 1 504 mnkr (81), varav SPP svarade för 1 390 mnkr (-). Avkastningen på försäkringstagarnas tillgångar var i SPP 2,69% och i Handelsbanken Liv 3,14%. Då avkastningen i båda bolagen var högre än den garanterade nivån tillföll 10% av avkastningen respektive bolag. Det sammanlagda administrativa resultatet i bägge bolagen var -15 mnkr, positivt i Handelsbanken Liv men negativt i SPP.


Lars O Grönstedt
Verkställande direktör och koncernchefYtterligare information lämnas av:
Lars O Grönstedt, koncernchef
telefon: 08-22 92 20, e-post: lagr03@handelsbanken.se

Lennart Francke, chef Ekonomiavdelningen
telefon: 08-22 92 20, e-post: lefr01@handelsbanken.se

Elisa Saarinen, chef Informationsavdelningen
telefon: 08-701 10 36, e-post: elsa03@handelsbanken.se

Bengt Ragnå, chef Investor Relations
telefon: 08-701 12 16, e-post: bera02@handelsbanken.se