Svenska Handelsbanken AB

Handelsbankens delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 11:26 CEST

Sammanfattning
*Rörelseresultatet ökade med 12% till 9,8 mdkr (8,7)
*Räntabiliteten blev 15,8% (15,2)
*Intäkterna ökade med 6% till 17,8 mdkr (16,8)
*Återvinningarna var större än periodens kreditförluster
*Resultatet efter skatt var 7,0 mdkr (6,1)
*Vinsten per aktie ökade till 10,26 kronor (8,86)
*Svenskt Kvalitetsindex mäter hur nöjda svenska bankkunder är - Handelsbanken bäst bland de rikstäckande bankerna
*I Finland placerade motsvarande mätning Handelsbanken som nummer ett bland samtliga banker

Rörelseresultatet ökade 12% - stark resultatutveckling i tredje kvartalet
Rörelseresultatet ökade med 12% och uppgick till 9 794 mnkr (8 726). Intäkterna ökade med 6% och kostnaderna med 2%. Återvinningarna överskred kreditförlusterna. Räntabiliteten på eget kapital uppgick för perioden till 15,8% (15,2). Räntabiliteten för tredje kvartalet var 15,5% (14,3). Rörelseresultatet i tredje kvartalet ökade med 14% jämfört med motsvarande period föregående år. I förhållande till andra kvartalet i år ökade resultatet med 1%. K/I-talet, såväl före som efter kreditförluster, uppgick till 44,9% (46,4 respektive 48,1). Vinsten per aktie uppgick till 10,26 kronor (8,86) och för rullande
12-månadersperiod var den 13,10 kronor (11,70).

Intäkterna fortsatte att öka - låga kostnadsökningar
Intäkterna uppgick till 17 773 mnkr (16 820), en ökning med 6%. Räntenettot sjönk med 2% medan övriga intäktsslag ökade. Försäkringsprovisioner och courtage var de provisionsslag som ökade mest. Totalt uppgick provisionsnettot till 4 503 mnkr (3 794), en ökning med 19%.Tradingnettot ökade med 12% till 1 797 mnkr (1 601). Bakom ökningen låg förbättrat tradingnetto inom
Handelsbanken Markets, framförallt den aktierelaterade handeln och från regionbankerna utanför Sverige. Tradingnettot minskade något i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Kostnaderna gick upp med 2% till 7 987 mnkr (7 797).
Personalkostnaderna, exklusive resultatbaserade personalkostnader, minskade med 1% medan övriga kostnader gick upp med 5%. Antalet anställda var 9 282 (9 252). Ökningen berodde framförallt på ett större antal tillfälligt anställda samt expansionen i regionbankerna utanför Sverige.

Affärsvolymerna ökade
Medelvolymen utlåning ökade med 3% till 852 mdkr (830).
I Sverige uppgick utlåningen till 682 mdkr (673), varav till hushåll 301 mdkr (286) och till företag 381 mdkr (387). Utlåningen till företag i Sverige har under året dock varit stabil och medelvolymen under tredje kvartalet var cirka 10 mdkr högre än under första kvartalet.

I övriga Norden och Storbritannien växte utlåningen med 13% och uppgick till 148 mdkr (131). Ökningstakten för utlåning till hushåll var väsentligt högre än till företag.
Privatinlåningen ökade med 10% till 111 mdkr (101). Inlåningen från hushåll utanför Sverige ökade med 31%. Totalt uppgick inlåningen från företag och hushåll till 305 mdkr (292).

Inga kreditförluster
Kreditförlusterna fortsatte ned och återvinningarna översteg kreditförlusterna. Nettoåtervinningarna uppgick till 8 mnkr (-297). Motsvarande period föregående år var kreditförlustnivån 0,04%. Andelen osäkra fordringar i förhållande till utlåningen minskade till 0,23% (0,25).

Kapitaltäckning, återköp av aktier och rating
Kapitaltäckningen uppgick till 9,8% (9,8) och primärkapitalrelationen till 7,3% (6,9). De nyckeltalen inkluderar under perioden upparbetade vinstmedel.
Bolagstämman i april bemyndigade styrelsen att återköpa aktier och under andra kvartalet återköptes 16,5 miljoner aktier. Antalet utestående aktier per 30 september var 669,6 miljoner.
Handelsbankens rating var oförändrad hos samtliga ratinginstitut.

IAS 39
Av allt att döma kommer EU före årsskiftet att anta redovisnings- rekommendationen IAS 39, vilken då träder i kraft 1 januari 2005.
IAS 39 rör värdering av finansiella tillgångar och skulder och innebär att flera poster än tidigare kommer att marknadsvärderas. Detta kan i sig leda till större resultatvariationer än tidigare. Bedömningen är dock att förändringarna för Handelsbanken inte kommer att få någon väsentlig påverkan på redovisat resultat eller redovisad ställning.

Handelsbanken har de mest nöjda kunderna i Sverige och Finland
Svenskt Kvalitetsindex AB presenterade i början av oktober den årliga utvärderingen av kundnöjdhet bland bankkunder i Sverige, både privatkunder och företagskunder. Handelsbanken fäster stor vikt vid resultaten från denna och motsvarande undersökningar i de övriga nordiska länderna.
Även i år har Handelsbanken de mest nöjda kunderna i Sverige - både privatkunder och företagskunder - när de fyra svenska bankerna med rikstäckande kontorsnät jämförs. Handelsbanken förstärkte sin position som den bank som har de mest nöjda företagskunderna medan det bland privatkunderna var i huvudsak ett oförändrat avstånd i förhållande till konkurrenterna.

I motsvarande undersökning i Finland bland privatkunder, försvarade Handelsbanken väl sin position som den bank av alla banker som har de mest nöjda privatkunderna.


Lars O Grönstedt
Verkställande direktör och koncernchef


Ytterligare information lämnas av:

Lars O Grönstedt, koncernchef
telefon: 08 - 22 92 20, e-post: lagr03@handelsbanken.se

Lennart Francke, chef Ekonomiavdelningen
telefon: 08 - 22 92 20, e-post: lefr01@handelsbanken.se

Lars Lindmark, chef Informationsavdelningen
telefon: 08 - 701 10 36, e-post: lali12@handelsbanken.se

Bengt Ragnå, chef Investor Relations
telefon: 08 - 701 12 16, e-post: bera02@handelsbanken.se