Svenska Handelsbanken AB

Handelsbankens delårsrapport Januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:38 CEST

Sammanfattning
Rörelseresultatet ökade med 9% och uppgick till 11,1 mdkr (10,1)
Resultatet efter skatt blev 8,0 mdkr (7,3)
Räntabiliteten blev 17,1% (16,6)
Rörelseresultatet tredje kvartalet uppgick till 4,0 mdkr, en ökning med 20% jämfört med motsvarande kvartal förra året
Utlåningsvolymerna ökade med 8%
Intäkterna ökade med 7% till 18,9 mdkr (17,8)
Vinsten per aktie steg till 12,01 kronor (10,78)
SPP ombildas till ett vinstutdelande livförsäkringsbolag den 1 januari 2006
Handelsbanken har Nordens mest nöjda kunder


Koncernen

Rörelseresultatet ökade 9% - resultatet för tredje kvartalet uppgick till 4,0 mdkr
Rörelseresultatet ökade med 9% till 11 055 mnkr (10 142). Intäkterna steg till 18 925 mnkr (17 752), en ökning med 7%, medan kostnaderna gick upp med 6%. Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev 3 975 mnkr, det bästa resultatet hittills för ett enskilt kvartal. Ökningen i förhållande till motsvarande period föregående år var 20% och jämfört med föregående kvartal 6%.

Större affärsvolymer kompenserade försämringar av inlåningsmarginalerna och marginalerna i hypoteksutlåning till hushåll. Provisionsnettot ökade med 17% till 5 064 mnkr (4 339).

Provisionsnettot i tredje kvartalet är normalt relativt svagt men var i år nästan lika högt som under andra kvartalet. Jämfört med motsvarande kvartal förra året var ökningen 26%. Försäkrings-rörelsens resultat fyrdubblades.

Räntabiliteten blev 17,1% (16,6) och för tredje kvartalet var den 18,2% (16,4). Vinsten per aktie steg till 12,01 kronor (10,78) och för rullande 12-månadersperiod uppgick den till 15,78 kronor. K/I-talet var 42,8% (42,9).

Ökade affärsvolymer och ökade intäkter
Räntenettot, provisionsnettot och intäkterna från verksamhet till verkligt värde ökade med 1% respektive 17% och 23%. Totalt steg intäkterna till 18 925 mnkr (17 752), en ökning med 7%. Räntenettot gick upp då större affärsvolymer kompenserade försämrade marginaler.

Medelvolymen utlåning ökade med 8% till 913 mdkr (848), där hushållsutlåningen ökade med 12% till 397 mdkr (353) och utlåningen till företag med 4% till 516 mdkr (495). Ökningstakten i Sverige var drygt 6% och i regionbankerna utanför Sverige nästan 18%. Medelvolymen inlåning uppgick till 362 mdkr (305), en ökning med 19%, varav inlåningen i Sverige uppgick till 243 mdkr (209).

Provisionsnettot ökade med 17% till 5 064 mnkr (4 339). Vid en jämförelse mellan tredje kvartalet i år och motsvarande kvartal föregående år var ökningen 26%. En starkt bidragande orsak till det höga provisionsnettot var ökningen av de värdepappersrelaterade provisionerna liksom en fortsatt stark utveckling i bankens försäkringsrörelse. Ökningen av intäkterna från verksamhet till verkligt värde berodde huvudsakligen på ett väsentligt bättre riskresultat i försäkringsrörelsen.

Kostnaderna ökade med 6% till 8 098 mnkr (7 620). Ökningen av IT-kostnaderna, expansionen utanför Sverige och konsolideringen av SPP Liv Fondförsäkring AB svarade för drygt två tredjedelar av ökningen.

Inga kreditförluster
Återvinningarna översteg periodens kreditförluster och totalt uppgick nettoåtervinningarna till 224 mnkr (8). Kreditförlustnivån var -0,03 (0,01). Andelen osäkra fordringar i förhållande till utlåningen var 0,14% (0,13). För perioden var återvinningarna i stort sett på samma nivå som föregående år och förbättringen berodde på minskade bruttoförluster.

Kapitaltäckning och rating
Kapitaltäckningsgraden var 9,9% (9,8) och primärkapitalrelationen 7,4% (7,3). Nyckeltalen innehåller under kvartalet upparbetade vinstmedel. Handelsbankens rating var oförändrad hos de tre företag som betygsätter Handelsbanken.

SPP ombildas till ett vinstutdelande bolag
SPP, som är ett helägt dotterbolag, drivs f n enligt ömsesidiga principer. Alltsedan SPP förvärvades i mars 2001 har det varit bankens avsikt att ombilda bolaget till ett vinstutdelande bolag. Försäkringstagarna sade med överväldigande majoritet "ja" till en ombildning i den omröstning som hölls på försommaren 2004 och Finansinspektionen gav sitt tillstånd att ombilda SPP i april 2005. Bankens styrelse har för avsikt att vid sitt sammanträde i december fatta beslut om att kapitalisera SPP på ett sådant sätt att en ombildning möjliggörs den 1 januari 2006. Livförsäkrings- och pensionsmarknaderna fortsätter att visa stark tillväxt och kommer att vara utomordentligt viktiga för banken.

Ett ombildat SPP bedöms bidra till ett högre resultat efter skatt redan från 2006 och höjer såväl avkastningen på eget kapital som vinsten per aktie.

För att kunna ombilda SPP måste nytt eget kapital tillföras bolaget. Den totala kapitalinsatsen bedöms uppgå till 13 mdkr av vilka 11,2 mdkr är nyinsatt kapital. Av detta åtgår 4,8 mdkr för att täcka den underkonsolidering som beräknas komma att finnas i delar av SPPs portfölj efter ombildningen. Bankens bedömning är att kapitaliseringen tillfredsställer de krav som ställs från den av Finansinspektionen nyligen aviserade trafikljusmodellen. Finansieringen av de 13 mdkr kommer att ske genom att banken tar upp förlagslån, som är supplementärt kapital.

Kapitaliseringen av SPP kommer således inte, i enlighet med de regler EU antagit, att behöva täckas av primärkapital utan enbart supplementärt kapital. Emellertid måste den goodwill som uppkommer i samband med att SPP konsolideras in i bankens balansräkning räknas av mot bankens primära kapital. Denna goodwill beräknas uppgå till 4,1 mdkr och dessutom belastas kalkylen av en immateriell tillgångspost på 0,9 mdkr, vilken uppkom i juli 2004 i samband med bankens förvärv av SPP Liv Fondförsäkring AB. Totalt beräknas således SPP i ombildat skick binda 5,0 mdkr i primärt kapital.

Efter en genomförd ombildning av SPP bedöms kapitalsituationen i Handelsbanken, både i det korta och långa perspektivet, vara mycket tillfredsställande. Banken överväger därför att återuppta återköpen av egna aktier enligt beslutet på bolagsstämman tidigare i år.

Handelsbanken har Nordens mest nöjda kunder
Svenskt Kvalitetsindex, Dansk Kundeindex, EPSI Norway och EPSI Rating (Finland) redovisade hur nöjda kunderna är med sina banker. Handelsbanken var i särklass och har Nordens mest nöjda kunder. I Sverige ligger banken i topp bland de större aktörerna både avseende privat- och företagsmarknaden, ett förhållande som varit oförändrat alltsedan undersökningarna startades i slutet av 1980-talet. I Danmark mättes nöjdheten bland privatkunder och Handelsbanken ligger i topp också där.

I Norge har Handelsbanken de mest nöjda och mest lojala kunderna på företagsmarknaden och bland privatkunderna ökade nöjdheten bland kunderna och Handelsbanken ligger som god tvåa. I Finland har banken de mest nöjda kunderna både på privat- och företagsmarknaden, liksom tidigare år.


Lars O Grönstedt
Verkställande direktör och koncernchef


Ytterligare information lämnas av:
Lars O Grönstedt, koncernchef
telefon: 08-22 92 20, e-post: lagr03@handelsbanken.se

Lennart Francke, chef Ekonomiavdelningen
telefon: 08-22 92 20, e-post: lefr01@handelsbanken.se

Elisa Saarinen, chef Informationsavdelningen
telefon: 08-701 10 36, e-post: elsa03@handelsbanken.se

Bengt Ragnå, chef Investor Relations
telefon: 08-701 12 16, e-post: bera02@handelsbanken.seHela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport Januari - september 2005
http://hugin.info/1225/R/1017461/159503.pdf