Statistiska centralbyrån, SCB

Handelsnettot för september högre än väntat

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 10:05 CEST

Varuexport, varuimport och handelsnetto, september 2004:

Den svenska varuexporten under september 2004 uppgick till 81,9 miljarder kronor och varuimporten till 64,0 miljarder kronor, vilket gav ett handelsnetto på 17,9 miljarder kronor.

Enligt SCB:s preliminära beräkningar gav utrikeshandeln med varor ett överskott på 17,9 miljarder kronor under september 2004. Penningmarknadens förväntningar för månadens utfall låg lägre med ett medianvärde på 13,9 miljarder kronor. För september 2003 var överskottet 16,9 miljarder kronor.

Varuexportens värde under september 2004 uppgick till 81,9 miljarder kronor och varuimportens till 64,0 miljarder kronor. Varuexporten och varuimporten har därmed ökat i värde med 7 procent vardera jämfört med september 2003. Antalet vardagar under september 2004 var oförändrat jämfört med september 2003.

Handeln med länder utanför EU gav under september 2004 ett överskott på 15,3 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett överskott på 2,6 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 14,8 miljarder kronor för september 2004 jämfört med 14,6 miljarder för augusti 2004. För juli 2004 var motsvarande värde 14,9 miljarder.

Handelsnettot för januari-september 2004 gav ett överskott på 136,5 miljarder kronor
Hittills under året (januari-september 2004) har värdet av varuexporten ökat med 9 procent medan varuimporten värdemässigt ökat med 6 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 662,4 miljarder kronor och varuimportvärdet till 525,9 miljarder kronor. Handelsnettot för januari-september 2004 gav därmed ett överskott på 136,5 miljarder kronor. För motsvarande månader 2003 noterades ett överskott på 113,6 miljarder kronor.

Från och med maj 2004 har EU utvidgats med 10 nya medlemsländer, vilket har medfört en viss förskjutning av varuhandelns värde från länder utanför EU till EU-länder.

Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____104280.asp

Definitioner och förklaringar

De senaste två månaderna är baserade på en snabbundersökning med ett urval av företag som har varuhandel med EU (cirka 1 800 företag) samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.