Neuroförbundet

Handikappolitisk samordning

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 21:00 CEST

Handikappolitisk samordning
HANDISAM – organisation för strategi och genomförande, SOU 2004:54

Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, har tagit del av rubricerat betänkande. NHR ingår i Handikappförbundens Samarbetsorgan och står bakom det yttrande Handikappförbun-den lämnar. Samtidigt vill vi ytterligare understryka behovet av en effektiv struktur på alla nivåer i samhället för att säkra att nationella handlingsplanen för handikappolitiken genom-förs på ett sådant sätt att den avsedda samhällsförändringen snabbt blir märkbar för funk-tionshindrade i allmänhet.

Genomförandet av nationella handlingsplanen förutsätter politiska beslut men också tillgång till kunskap och kunskapsutveckling samt tillsyn och sanktioner på såväl riks- som lokal nivå. Handlingsplanen ska genomföras inom ansvars- och finansieringsprincipen. Tillsammans in-nebär detta att varje åtgärd i syfte att åstadkomma god tillgänglighet och ett gott bemötande i enlighet med handlingsplanen har en företagsekonomisk aspekt för berörd aktör. Vår erfaren-het är att det ofta finns ett stort glapp mellan den övergripande politiska målsättningen och de metoder, kunskaper och ekonomiska incitament som den lokala utföraren behöver för att må-let faktiskt ska uppnås. Vi kan hämta exempel från utställningen HjälpmedelsCenter där vi ofta kom i kontakt med ”uppfinnare” med en färdigutvecklad idé men utan resurser att mark-nadsföra och producera produkten. För den byggda miljön finns lagstiftning om tillgänglighet och användbarhet samtidigt som kunskap om rätt åtgärder ofta saknas hos projektörer och byggherrar och de kontroll- och sanktionsinstrument som finns inte tillämpas.

NHR vill understyrka att i handlingsplanens genomförandeorganisation måste finnas kom-petenscenter som kan överbrygga det stora glapp som beskrivits. Sådana center måste förena övergripande politisk målsättning, tekniska och ekonomiska förutsättningar, branschkunnande m m med brukarinflytande. Hjälpmedelsinstitutet kan ha en sådan roll för it-baserade hjälp-medel.

Mobilitetscenter i Göteborg är ett arvsfondsfinansierat projekt som drivs av rörelsehinderförbunden inom Handikappförbunden. Det syftar till att etablera ett kunskapscenter för bilanpassning och bilkörning. Mobilitetscenter kan bli en del i den genomförandeorganisation som ska byggas upp.

NHR genomför tillsammans med European Institute for Design and Disability (EIDD Sveri-ge) också ett arvsfondsprojekt i syfte att stötta lärarna på landets arkitektur- och designskolor i deras undervisning kring Universal Design. Projektets hemsida har byggts upp som en infor-mationskälla anpassad till arkitekters och designers arbetsuppgifter och metoder. När projek-tet nu avslutas finns ingen naturlig hemvist för hemsidan. Projektarbetet visar att det behövs en plattform för förhållandet mellan människan och den byggda miljön med syfte att öka del-aktigheten och jämställdheten i samhället, där planerares och formgivares behov i sin yrkes-utövning tillgodoses.

Bygg klokt är ett samarbete mellan rörelsehinderorganisationerna inom Handikappförbunden och Synskadades Riksförbund. Samarbetet omfattar tillgänglighet och användbarhet i den fysiska miljön. Bygg klokt arbetar med bl a information och rådgivning till medlemmar och branschen. Verksamheten startade som ett arvsfondsprojekt och drivs nu sedan flera år av förbunden själva. Arbetet baserar sig på brukarnas egna erfarenheter och kunskaper om bran-schens metoder och villkor förmedlade på ett professionellt sätt. Verksamheten har i praktiken visat sig fungera väl just i nationella handlingsplanens genomförandefas. Under förutsättning att ekonomiska basresurser ställs till förfogande kan Bygg klokt utvecklas till att vara ett fri-stående kunskapscenter inom nationella handlingsplanens genomförandeorganisation som samtidigt tillgodoser kravet på samråd med brukarna.

NHR vill med dessa exempel visa att vi har tagit och strävar efter att även fortsättningsvis kunna ta initiativ och ansvar för arbetet med genomförandet av nationella handlingsplanen genom att visa vilka problem funktionshindrade upplever i samhället, hur de kan avhjälpas och att dessutom praktiskt medverka till att eliminera dem.

Med vänlig hälsning
Neurologiskt Handikappades Riksförbund


Stefan Käll Karin Månsson
kanslichef handläggare