Landsbygdsdepartementet

Handlingsplan med 55 åtgärder för hållbar konsumtion presenteras

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 11:48 CET

Regeringen ska verka för mer hållbara konsumtionsmönster och arbetet ska inriktas mot att vi ska äta, bo och resa hållbart. Det skriver regeringen i en handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen som lämnats till riksdagen.

Konsumenterna i Sverige ska genom regeringens arbete få ökade möjligheter att vara hållbara konsumenter och de ska få fler motiv till att förändra sina konsumtionsvanor. Dessutom ska regeringen verka för att öka engagemanget för hållbar konsumtion.

- Genom förändringar i den vardagliga konsumtionen kan svenska konsumenter bidra till att minska orättvisor och miljöförstöring samtidigt som den egna hälsan och privatekonomin kan stärkas, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

Handlingsplanen ger en samlad bild av vad regeringen gör och avser att göra för att öka konsumenternas möjligheter, motivation och engagemang för ett mer hållbart konsumentbeteende.

Totalt beskrivs 55 insatser.

Konsumenternas möjligheter att vara hållbara ökas genom:
- Möjligheterna att vara en hållbar konsument ska bättre beaktas i samhällsplaneringen, bl.a. i den pågående översynen av Plan- och bygglagen.
- Konsumentverket får en roll att underlätta för kommuner att integrera ett konsumentperspektiv i sin samhällsplanering.
- Bensinmackar blir skyldiga att tillhandahålla förnybara drivmedel.
- Regeringen kommer att fortsätta stödja miljömärkningarna Svanen och EU-blomman samt det etiska märket Rättvisemärkt.
- Hållbar utveckling ska genomsyra all utbildning från förskola till högskola. Konsumentverket ska ta fram skolmaterial med inriktning på frågor som rör hållbar konsumtion.
- Ökad ekologisk produktion och konsumtion i offentlig sektor kan bidra till ett ökat utbud, större tillgänglighet och lägre priser på ekologiskt märkta livsmedel.
- Goda matvanor ska främjas bl.a. genom råd för maten i skolor och förskolor.
- Nya bilars koldioxidutsläpp ska göras tydligare för konsumenter genom en märkning.
- Alternativa motorbränslen ska få en mer fördelaktig skatteklassning.

Konsumenternas motivation att vara hållbara ökas genom:
- Miljöskatterna och andra ekonomiska styrmedels effektivitet ska ses över av bl.a. Naturvårdsverket. Mot bakgrund av översynen ska en utredning tillsättas för att föreslå nya mer effektiva styrmedel.
- Individuell mätning och debitering av tappvatten och el ska utredas för att se om det är ett effektivt instrument för att ge konsumenterna motiv att effektivisera sin användning.
- En nationell energieffektiviseringskampanj ska genomföras i syfte att visa hur man med enkla medel kan minska sin energianvändning.
- En kunskapsbas med fakta om hållbar konsumtion ska skapas på Konsumentverkets webbplats för att samla den information och konsumentmönster och konsekvenserna av vår konsumtion som finns hos olika myndigheter. Flera myndigheter ska bidra till arbetet. Kunskapsbasen ska kunna användas av konsumenter, medierna m.fl.

Konsumenternas engagemang för hållbar konsumtion främjas genom:
- Ett Forum för hållbar konsumtion för hushållen ska hållas regelbundet. Forumet ska samla alla berörda i samhället  kommuner, näringsliv, konsumenter  för en dialog om hållbar konsumtion.
- En kommunikationsstrategi tas fram för att öka konsumtionen av ekologiska livsmedel.
- Konsumentrörelsen stärks.
- Organisationer som arbetar med hållbar konsumtion ska kunna söka projektstöd hos Konsumentverket.
- Organisationer som arbetar med att främja rättvis handel kan söka projektstöd från Sida.

Läs hela listan med de 55 åtgärderna samt hela skrivelsen "Tänk om!- En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen" (Skr. 2005/06:107) på regeringens webbplats.


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se