Statsrådsberedningen

Handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning: Så vill regeringen göra Sverige konkurrenskraftigt

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:09 CEST

Regeringen överlämnar idag det svenska handlingsprogrammet för tillväxt och sysselsättning inom ramen för Lissabonstrategin till riksdagen. Handlingsprogrammet presenteras samtidigt för EU-kommissionen. Den innehåller ett stort antal reformförslag som konkret visar hur Sverige kan bidra till att Europa uppnår Lissabonstrategins mål om full sysselsättning, förbättrad konkurrenskraft och miljödriven tillväxt.

En grundtanke i Lissabonstrategin är att ekonomiska reformer, välfärdspolitik och miljöfrågor ska samverka för att bidra till tillväxt och fler jobb. Sverige har varit pådrivande för detta synsätt och den nationella handlingsplanen omfattar också åtgärder inom alla dessa områden.

Bland de regeringsförslag som lyfts fram i handlingsplanen märks bland annat;
* Åtgärder för minskning av den administrativa bördan för företag. Bland annat ska den administrativa kostnaden till följd av skatteregler minska med 20 procent fram till 2010.
* Ökade resurser till forskning och utveckling. Målet är att de offentliga resurserna som satsas på forskning årligen ska nå en procent av BNP.
* Initiativ för at främja innovationer i svenskt näringsliv, i enlighet med den innovationsstrategi som regeringen presenterat.
* Ett åtgärdspaket för ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet, presenterat i budgeten, vilket bland annat kommer att ge 55 000 personer möjlighet att få ett arbete eller höja sin kompetens.
* Åtgärder för att höja kvaliteten i hela utbildningssystemet från förskola till högskola.
* Insatser för att främja miljödriven tillväxt genom satsningar på vindkraft, energieffektivitet och biobränslen. Bland initiativen märks bland annat förslag om att göra det obligatoriskt för bensinstationer att sälja biobränslen.

Bakgrund:
Lissabonstrategin lanserades av EU:s stats- och regeringschefer vid toppmötet i Lissabon 2000. Avsikten var är att EU:s medlemsstater på ett samordnat sätt skulle möta de utmaningar Europa står inför i form av globalisering och en åldrande befolkning och de krav på ökad konkurrenskraft och väl fungerande välfärdssystem detta innebär. Under det svenska ordförandeskapet i EU våren 2001 kompletterades Lissabonstrategin också med en miljödimension.

Lissabonstrategin omfattar dels traditionell EU-lagstiftning, främst för den inre marknaden men också på miljöområdet, dels omfattar den områden där ansvaret ligger hos medlemsstaterna, såsom utbildning och sysselsättningspolitik. På dessa områden tillämpas den så kallade öppna samordningsmetoden. Den innebär att Europeiska Rådet enas om gemensamma mål och riktlinjer för EU, men det är upp till varje medlemsstat att själv bestämma hur dessa mål ska uppnås. Bland de gemensamma målen för EU kan nämnas att sysselsättningsgraden i EU ska höjas till 70 procent som ett första steg mot full sysselsättning, att 90 procent av alla barn över tre år ska ha tillgång till barnomsorg och att 12,5 procent av alla i arbetsför ålder varje år ska delta i någon form av utbildning eller kompetensutveckling.

Vid EU-toppmötet i mars i år utvärderades de första fem åren av Lissabonstrategin. Mötet konstaterade att viktiga framsteg gjorts, men också att det fanns anledning till besvikelse över att fattade beslut genomförs alltför långsamt. För att påskynda genomförandet av strategin beslutades att alla medlemsstater ska utarbeta nationella handlingsprogram med konkreta åtaganden och åtgärder kring vad som kan göras på nationell nivå för att uppnå Lissabonmålen. Handlingsplanerna ska vara treåriga och den första ska omfatta åren 2006-2008.

Hela skrivelsen finns att läsa på regeringens webbplats www.regeringen.se


Kontakt:
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Anders Nordström
Pol.sakkunnig
08-405 43 71
070-397 40 69

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning (http://www.regeringen.se/sb/d/251/a/51936)